KOH TAO แพคเกจเกาะเต่า-เกาะนางยวน Sairee Hut Resort

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: KOH TAO แพคเกจเกาะเต่า-เกาะนางยวน Sairee Hut Resort
 • พิเศษ: โปรโมชั่น ท่านละ 4990 บ.จองก่อน 30 เม.ย.63
 • พัก: SAIREE HUT RESORT, KOH TAO

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3

ชุมพร-เกาะเต่า

06.30/12.30 น.      พร้อมกันที่ ท่าเรือเร็วลมพระยา อ่าวทุ่งมะขามน้อย หาดทรายรี จ.ชุมพร
07.00/13.00 น.      ออกเดินทางโดย เรือเร็ว ลมพระยา คาตามารัน ที่ทันสมัยที่สุดมุ่งหน้าสู่ เกาะเต่า
08.45/14.45 น.      ถึงท่าเรือแม่หาดเกาะเต่า เจ้าหน้าที่จากรีสอร์ทชูป้ายรอให้การต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนภายใน รีสอร์ท หลังจากการเดินทางตามสบาย
12.00 น.                  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1)
16.00 น.                  นำท่านสมาชิกเดินทางสู่ จุดชมวิว Love Koh Tao ถ่ายรูปมุมสูง เก็บความสวยงามของเกาะเต่าแบบพาโนราม่า
( ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวนนักท่องเที่ยวต้องชำระเอง )
17.30 น.                  ได้เวลาอันสมควรนำท่านสมาชิกเดินทางกลับรีสอร์ท
19.00 น.                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย

เกาะเต่า-เกาะนางยวน ดำน้ำชมปะการัง

07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า (3) หลังจากนั้นเตรียมตัวเดินทางไปดำน้ำชมปะการัง
09.00 น.           ออกเดินทางจากที่พักโดยเรือท้องถิ่นนำท่านดำน้ำตื้นยังจุดต่างๆ รอบเกาะเต่า
12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิกบนเรือ (4)
นำท่านสมาชิกเดินทางสู่ เกาะนางยวน ซึ่งเป็นเกาะที่น่าเที่ยวที่สุดติด 1ใน 10ของโลก ให้ท่านสมาชิกอิสระกับการดำน้ำชมปะการัง

และขึ้นสู่จุดชมวิวของเกาะเพื่อชมชายหาด 3หาดที่เชื่อมต่อกันด้วยหาดทรายสีขาวที่งดงามที่สุด
( ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวนนักท่องเที่ยวต้องชำระเอง )
17.00 น.            ได้เวลาอันสมควรนำท่านสมาชิกเดินทางกลับที่พัก
19.00 น.            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
จากนั้นจะเลือกเดินชมความสวยงามยามค่ำคืนของเกาะเต่า หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท

เกาะเต่า-ชุมพร-กรุงเทพฯ

07.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากนั้นเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.30 น.                   เดินทางกลับสู่ท่าเรือแม่หาด อำลาที่พักและความประทับใจ

10.45/14.45 น.        ออกเดินทางโดย เรือเร็ว ลมพระยา คาตามารัน ที่ทันสมัยที่สุดมุ่งหน้าสู่ชุมพร

11.15/16.15 น.         ถึง ท่าเรือลมพระยา อ่าวทุ่งมะขาม หาดทรายรี จ.ชุมพรด้วยความปลอดภัย

แยกย้ายกันเดินทางกลับพร้อมกับความประทับใจจากการเดินทางในครั้งนี้

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no yes yes ทรายรี ฮัท รีสอร์ท เกาะเต่า
2 yes yes yes ทรายรี ฮัท รีสอร์ท เกาะเต่า
3 yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
อา. 1 มี.ค. 63
พฤ. 30 เม.ย. 63
฿5,200 ฿4,990 ฿4,500 ฿4,500
อา. 1 มี.ค. 63
พฤ. 31 ธ.ค. 63
฿5,200 ฿4,500

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. หลังการจอง มัดจำท่านละ 2,500 บาท ในกรณีเทศกาลจ่ายเต็มราคา
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 7 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 5. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเรือ สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง เป็นต้น

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน

 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากสภาพอากาศ หรืออื่นๆที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

อัตรานี้รวม

 • ค่าเรือเร็วลมพระยา ไปกลับชุมพร-เกาะเต่า
 • ค่าที่พัก 2คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ 6 มื้อ
 • ค่าเรือดำน้ำตื้นรอบเกาะเต่า พร้อมอุปกรณ์ดำน้ำ

 

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน หรือรถจากกรุงเทพฯ หรือจังหวัดอื่น
 • ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวน และค่าธรรมเนียมอื่นๆถ้ามี
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหักณที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ชำระบัตรเครดิต + 3%

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด แต่เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำเต็มจำนวน และเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 3 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน / เทศกาลต่างๆ15วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

รหัสทัวร์ 100DM3005

 • ทัวร์ไทย ภาคใต้

 • 3 วัน 2 คืน
 • แพ็คเกจทัวร์ เกาะเต่า-เกาะนางยวน 3วัน 2คืน พัก ทรายรี ฮัท รีสอร์ท เกาะเต่า | โปรโมชั่น ท่านละ 4990 บ.จองก่อน 30 เม.ย.63
 • มี.ค. / เม.ย. / ธ.ค.
5,200 บาท
4,990 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

KOH TAO แพคเกจเกาะเต่า-เกาะนางยวน Sairee Hut Resort

รหัสทัวร์ 100DM3005 แพ็คเกจทัวร์ เกาะเต่า-เกาะนางยวน 3วัน 2คืน พัก ทรายรี ฮัท รีสอร์ท เกาะเต่า | โปรโมชั่น ท่านละ 4990 บ.จองก่อน 30 เม.ย.63

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 ชุมพร-เกาะเต่า no yes yes ทรายรี ฮัท รีสอร์ท เกาะเต่า
2 เกาะเต่า-เกาะนางยวน ดำน้ำชมปะการัง yes yes yes ทรายรี ฮัท รีสอร์ท เกาะเต่า
3 เกาะเต่า-ชุมพร-กรุงเทพฯ yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

ชุมพร-เกาะเต่า


06.30/12.30 น.      พร้อมกันที่ ท่าเรือเร็วลมพระยา อ่าวทุ่งมะขามน้อย หาดทรายรี จ.ชุมพร
07.00/13.00 น.      ออกเดินทางโดย เรือเร็ว ลมพระยา คาตามารัน ที่ทันสมัยที่สุดมุ่งหน้าสู่ เกาะเต่า
08.45/14.45 น.      ถึงท่าเรือแม่หาดเกาะเต่า เจ้าหน้าที่จากรีสอร์ทชูป้ายรอให้การต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนภายใน รีสอร์ท หลังจากการเดินทางตามสบาย
12.00 น.                  รับประทานอาหารเที่ยง ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (1)
16.00 น.                  นำท่านสมาชิกเดินทางสู่ จุดชมวิว Love Koh Tao ถ่ายรูปมุมสูง เก็บความสวยงามของเกาะเต่าแบบพาโนราม่า
( ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวนนักท่องเที่ยวต้องชำระเอง )
17.30 น.                  ได้เวลาอันสมควรนำท่านสมาชิกเดินทางกลับรีสอร์ท
19.00 น.                  รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (2) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2

เกาะเต่า-เกาะนางยวน ดำน้ำชมปะการัง


07.00 น.           รับประทานอาหารเช้า (3) หลังจากนั้นเตรียมตัวเดินทางไปดำน้ำชมปะการัง
09.00 น.           ออกเดินทางจากที่พักโดยเรือท้องถิ่นนำท่านดำน้ำตื้นยังจุดต่างๆ รอบเกาะเต่า
12.00 น.            รับประทานอาหารเที่ยงแบบปิกนิกบนเรือ (4)
นำท่านสมาชิกเดินทางสู่ เกาะนางยวน ซึ่งเป็นเกาะที่น่าเที่ยวที่สุดติด 1ใน 10ของโลก ให้ท่านสมาชิกอิสระกับการดำน้ำชมปะการัง

และขึ้นสู่จุดชมวิวของเกาะเพื่อชมชายหาด 3หาดที่เชื่อมต่อกันด้วยหาดทรายสีขาวที่งดงามที่สุด
( ค่าธรรมเนียมขึ้นเกาะนางยวนนักท่องเที่ยวต้องชำระเอง )
17.00 น.            ได้เวลาอันสมควรนำท่านสมาชิกเดินทางกลับที่พัก
19.00 น.            รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (5)
จากนั้นจะเลือกเดินชมความสวยงามยามค่ำคืนของเกาะเต่า หรือเลือกพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในรีสอร์ท


วันที่ 3

เกาะเต่า-ชุมพร-กรุงเทพฯ


07.00 น.                   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท หลังจากนั้นเตรียมตัวเดินทางกลับ

09.30 น.                   เดินทางกลับสู่ท่าเรือแม่หาด อำลาที่พักและความประทับใจ

10.45/14.45 น.        ออกเดินทางโดย เรือเร็ว ลมพระยา คาตามารัน ที่ทันสมัยที่สุดมุ่งหน้าสู่ชุมพร

11.15/16.15 น.         ถึง ท่าเรือลมพระยา อ่าวทุ่งมะขาม หาดทรายรี จ.ชุมพรด้วยความปลอดภัย

แยกย้ายกันเดินทางกลับพร้อมกับความประทับใจจากการเดินทางในครั้งนี้

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง

 1. หลังการจอง มัดจำท่านละ 2,500 บาท ในกรณีเทศกาลจ่ายเต็มราคา
 2. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 7 วัน
 3. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 7 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 4. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 7 วันถือว่าสละสิทธิ์และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้
 5. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 7 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเรือ สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง เป็นต้น

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน

 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากสภาพอากาศ หรืออื่นๆที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

อัตรารวม

อัตรานี้รวม

 

อัตราไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทางของท่าน

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 15 วันขึ้นไปคืนเงินทั้งหมด แต่เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินมัดจำเต็มจำนวน และเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 3 วันขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน / เทศกาลต่างๆ15วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้

หมายเหตุ

เงื่อนไขการเดินทาง

 1. โปรแกรมและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 2. ทางบริษัทจะถือผลประโยชน์และความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญหากท่านไม่สามารถท่องเที่ยวได้ตามเวลาหรือสถานที่ที่กำหนดไว้ในโปรแกรมหรือไม่ใช้บริการส่วนใดส่วนหนึ่งท่านไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการในส่วนนั้นคืนได้
 3. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆที่อาจเกิดขึ้นด้วยเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของเรือ สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง เป็นต้น

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน

 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื่องจากสภาพอากาศ หรืออื่นๆที่เกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ เพื่อให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว