เที่ยวไทย เขื่อนรัชประภาและภูเก็ต

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: เที่ยวไทย เขื่อนรัชประภาและภูเก็ต

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

กรุงเทพฯ-จ.สุราษฎร์ธานี

จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา-กุ้ยหลินเมืองไทย-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ-ชมตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส

จุดชมวิวเขารัง-วัดเกาะสิเหร่-อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี" (วงเวียนหอย)-ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง

หรือ ซื้อทัวร์เสริม แนะนำดังนี

1.PACKAGE  4 เกาะทะเลกระบี่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะทัพ เกาะไก่ เพิ่มท่านละ800฿

2. PACKAGE หมู่เกาะพีพี – อ่าวปิเล๊ะ – อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา เพิ่มท่านละ800฿

3. PACKAGE เกาะเฮ-เกาะราชา เพิ่มท่านละ1,600฿

4. PACKAGE  หมุ่เกาะสิมิลัน เพิ่มท่านละ1,900฿

ภูเก็ต-นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง- ชมพระผุด -อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร-สุราษฏร์ธานี-พระธาตุไชยา -กรุงเทพฯ

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no yes พักค้างคืนบนรถ
2 yes yes no ภูเก็ตการ์เด้น ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า
3 yes yes no ภูเก็ตการ์เด้น ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า
4 yes yes yes พักค้างคืนบนรถ
5 no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ. 3 เม.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
อ. 7 เม.ย. 63
฿3,999 ฿3,999
ส. 11 เม.ย. 63
ติด 5 วันหยุด
พ. 15 เม.ย. 63
฿3,999 ฿3,999
พฤ. 30 เม.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 4 พ.ค. 63
฿3,999 ฿3,999
ศ. 8 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 12 พ.ค. 63
฿3,999 ฿3,999

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ชำมัดจำการเดินทางท่านละ 2,000 บาท ภายใน 1 วัน ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วัน  มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

เงื่อนไขการยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนเงิน (เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง)
 • แจ้งก่อนเดินทาง 15 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ (เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง)
 • แจ้งก่อนเดินทาง ภายใน 0-14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึงตามกำหนด30ท่าน
 • กรณีมีตั๋วเครื่องบิน ขอสงวนสิทธิ์เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัททัวร์และสายการบินกำหนดโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ำมัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง
 • ตั๋วเครื่องบินราคาพิเศษไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคำนึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
 • กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 • กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้าชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • เมื่อท่านตกลงชำระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

อัตรานี้รวม   

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • ที่พักที่  2 คืน  โรงแรม ภูเก็ต การ์เด้น ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า
 • อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 • ประกันชีวิต  1,000,000  / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม  

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น  ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ ,
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 % / ชำระบัตรเครดิต+3%
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 300 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 1 เดือน คืนเงิน (เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง)
 • แจ้งก่อนเดินทาง 15 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ (เก็บค่าใช้จ่ายตามจริง)
 • แจ้งก่อนเดินทาง ภายใน 0-14 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี

รหัสทัวร์ 94DM3004

 • ทัวร์ไทย ภาคใต้

 • BUS
 • 5 วัน 2 คืน
 • สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต | สันเขื่อนรัชชประภา-กุ้ยหลินเมืองไทย-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ-ชมตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส | จุดชมวิวเขารัง-วัดเกาะสิเหร่-อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี" (วงเวียนหอย)-ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง | นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง- ชมพระผุด -อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร-สุราษฏร์ธานี-พระธาตุไชยา
 • เม.ย. / พ.ค.
3,999 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

เที่ยวไทย เขื่อนรัชประภาและภูเก็ต

รหัสทัวร์ 94DM3004 สุราษฎร์ธานี - ภูเก็ต | สันเขื่อนรัชชประภา-กุ้ยหลินเมืองไทย-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ-ชมตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส | จุดชมวิวเขารัง-วัดเกาะสิเหร่-อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี" (วงเวียนหอย)-ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง | นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง- ชมพระผุด -อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร-สุราษฏร์ธานี-พระธาตุไชยา

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ-จ.สุราษฎร์ธานี no no yes พักค้างคืนบนรถ
2 จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา-กุ้ยหลินเมืองไทย-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ-ชมตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีส yes yes no ภูเก็ตการ์เด้น ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า
3 จุดชมวิวเขารัง-วัดเกาะสิเหร่-อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี" (วงเวียนหอย)-ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง yes yes no ภูเก็ตการ์เด้น ระดับ3ดาวหรือเทียบเท่า
4 ภูเก็ต-นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง- ชมพระผุด -อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร-สุราษฏร์ธานี-พระธาตุไชยา -กรุงเทพฯ yes yes yes พักค้างคืนบนรถ
5 ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ-จ.สุราษฎร์ธานีวันที่ 2

จุดชมวิวสันเขื่อนรัชชประภา-กุ้ยหลินเมืองไทย-สะพานแขวนเขารูปหัวใจ-ชมตึกเก่าสไตล์ชิโนโปรตุกีสวันที่ 3

จุดชมวิวเขารัง-วัดเกาะสิเหร่-อนุสาวรีย์หลัก 60 ปี" (วงเวียนหอย)-ศาลเจ้ากิ้วเที้ยนเก้ง


หรือ ซื้อทัวร์เสริม แนะนำดังนี

1.PACKAGE  4 เกาะทะเลกระบี่ เกาะปอดะ ทะเลแหวก เกาะทัพ เกาะไก่ เพิ่มท่านละ800฿

2. PACKAGE หมู่เกาะพีพี – อ่าวปิเล๊ะ – อ่าวโละซามะ-อ่าวมาหยา เพิ่มท่านละ800฿

3. PACKAGE เกาะเฮ-เกาะราชา เพิ่มท่านละ1,600฿

4. PACKAGE  หมุ่เกาะสิมิลัน เพิ่มท่านละ1,900฿


วันที่ 4

ภูเก็ต-นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลอง- ชมพระผุด -อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีย์และท้าวศรีสุนทร-สุราษฏร์ธานี-พระธาตุไชยา -กรุงเทพฯวันที่ 5

ถึงกรุงเทพฯโดยสวัสดิภาพ


เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการชำระเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

หมายเหตุ

อัตรารวม

อัตรานี้รวม   

อัตราไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม  

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

หมายเหตุ

หมายเหตุ