เขาค้อที่รอคอย-เพชรบูรณ์

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: เพชรบูรณ์-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ทุ่งกังหันลมเขาค้อ ไร่กำนันจุล

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2

กรุงเทพฯ–เพชรบูรณ์–อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ–วัดธรรมยาน–เขาค้อ–พระบรมเจดีย์กาญจนาภิเษก–พิพิธภัณฑ์อาวุธ–อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ

06.00 น.       จุดนัดพบ : ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)….. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์

06.30 น.       พร้อมออกเดินทาง ล้อหมุน !! พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค่ำบนรถ อาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม (มื้อที่ 1)

10.00 น.       เดินทางถึง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานใน เมืองเก่าศรีเทพ เมืองศรีเทพสร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายไมุ่ต่ำกว่า 1,000 ปี โดยดูจากหลักฐานทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้รับ รางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 จำนวน  2 รางวัลคือ รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม และรางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอินเทอร์เน็ตดีเด่น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี

บ่าย              เดินทางต่อไปยัง วัดธรรมยาน วัดสวยที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งประติมากรรม ไฮไลท์ที่สำคัญของวัดนี้ก็คือรูปปั้นองค์พญานาคขนาดใหญ่ที่มีความอ่อนช้อยสวยงามและดูสมจริง และสามารถพ่นน้ำได้ด้วย นอกจากนี้บริเวณโดยรอบวัดยังถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขา บรรยากาศดีไม่ร้อนมากเดินทางถึง อ.เขาค้อ ผ่านเนินมหัศจรรย์ เดินทางต่อไปยังที่ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก แวะมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต เพราะที่เจดีย์แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์เข้าด้วยกัน โดยภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่บรรจุพระบรมมาสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเขาค้อหลังจากจบการยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลและการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขของเหล่าชาวไทยนั่นเอง ต่อจากนั้นชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ ที่เที่ยวเขาค้อแห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาตร์สำคัญในการรบ จะเห็นเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นวาระสำคัญ และเก็บวิวสวย ๆ ที่ถ่ายจากมุมสูงได้อีกด้วย พาท่านชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

16.00 น.       พาท่านเข้าสู่ที่พัก เขาค้อสวิส รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารเย็นให้ทุกท่านพักผ่านตามอัธยาศัย นอนรับลมเย็นๆ ชมบรรยากาศ

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ–วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้ คาเฟ่-พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ- ไร่กำนันจุล-กรุงเทพฯ

06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก อิสระให้ท่านได้ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมทะเลหมอก

09.00 น.       นำท่านออกเดินทางยัง ทุ่งกังหันลมเขาค้อ อีกหนึ่งที่เที่ยวเพชรบูรณ์สุดฮิต มีรถพาชมแวะจอดเป็นจุด จุดละ 15 นาที มีไร่ของชาวบ้านเผ่าม้งและเผ่าอื่น ๆ ด้วย มีสวนดอกไม้ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้จากภูเรือ อากาศดีมาก ๆ มาแล้วอย่าลืมนั่งชิงช้าม้งนะคะ เดี๋ยวจะเรียกว่ามาไม่ถึง จากนั้นพาชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อีกหนึ่งที่เที่ยว Unseen ของไทยก็คือ เป็นวัดที่สวยงามเป็นอย่างมาก โดดเด่นด้วยองค์พระพุทธรูปสีขาวนั่งซ้อนกันถึง 5 องค์ ส่วนบริเวณด้านหลังก็จะเป็นทิวเขาที่เรียงซ้อนกัน แต่เดิมทีวัดนี้มีชื่อว่า ‘วัดผาซ่อนแก้ว’ แต่ภายหลังได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุ มาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และได้ถูกนำมาบรรจุอยู่บนยอดเจดีย์ จากนั้นชมวิวพาโนราม่ากันที่ พีโน่ ลาเต้ คาเฟ่ หนึ่งในที่พักและคาเฟ่ยอดฮิตสำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวเขาค้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ด้านบนเป็นร้านคาเฟ่ฮิปๆ ดัดแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ มีเมนูทั้งของคาว ของหวาน เบรคฟาสต์ และเครื่องดื่มหลากรสชาติ จุดเด่นคือด้านหน้าร้าน เป็นจุดชมวิววัดผาซ่อนแก้วที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางหุบเขา พร้อมทัศนียภาพที่สวยงาม 360 องศา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนบุญมี

บ่าย              เดินทางสู่ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติจำลององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นด้วยเนื้อโลหะที่หล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ สูงจากพื้นดิน 35 เมตร ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ แถมยังเป็นพระพุทธรูปมหามงคลที่ผู้คลส่วนมากนับถือบูชาและนิยมมาไหว้เพื่อขอความเป็นศิริมงคล ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ไร่กำนันจุล ติดไม้ติดมือกลับบ้าน

20.00 น.       เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 yes yes yes เขาค้อสวิส รีสอร์ท
2 yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ส. 14 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 15 มี.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 21 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 22 มี.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 28 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 29 มี.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 4 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 5 เม.ย. 63
฿5,200 ฿5,200
ส. 18 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 19 เม.ย. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 25 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 26 เม.ย. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 2 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 3 พ.ค. 63
฿5,200 ฿5,200
ส. 9 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 10 พ.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 16 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 17 พ.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 23 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 24 พ.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 30 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 31 พ.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 6 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 7 มิ.ย. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 13 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 14 มิ.ย. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 20 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 21 มิ.ย. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 27 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 28 มิ.ย. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 4 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 5 ก.ค. 63
฿5,200 ฿5,200
ส. 11 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 12 ก.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 18 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 19 ก.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 25 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 26 ก.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 1 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 2 ส.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 8 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 9 ส.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 15 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 16 ส.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 22 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 23 ส.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 29 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 30 ส.ค. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 5 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 6 ก.ย. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 12 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 13 ก.ย. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 19 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 20 ก.ย. 63
฿4,900 ฿4,900
ส. 26 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 27 ก.ย. 63
฿4,900 ฿4,900

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. วางเงินมัดจ หลังการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 4. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 6. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบแล้ว

 

 

 

 

 • รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • บริการน้ำดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และสินน้ำใจของลูกค้า)
เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินตามที่ได้ชำระมา
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ *

รหัสทัวร์ 95DM2985

 • ทัวร์ไทย ภาคกลาง

 • VAN
 • 2 วัน 1 คืน
 • เขาค้อที่รอคอย เพชรบูรณ์-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ–วัดธรรมยาน–เขาค้อ–พระบรมเจดีย์กาญจนาภิเษก–พิพิธภัณฑ์อาวุธ–อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ | ทุ่งกังหันลมเขาค้อ–วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้ คาเฟ่-พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ- ไร่กำนันจุล
 • มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
5,200 บาท
4,900 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

เขาค้อที่รอคอย-เพชรบูรณ์

รหัสทัวร์ 95DM2985 เขาค้อที่รอคอย เพชรบูรณ์-อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ–วัดธรรมยาน–เขาค้อ–พระบรมเจดีย์กาญจนาภิเษก–พิพิธภัณฑ์อาวุธ–อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ | ทุ่งกังหันลมเขาค้อ–วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้ คาเฟ่-พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ- ไร่กำนันจุล

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ–เพชรบูรณ์–อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ–วัดธรรมยาน–เขาค้อ–พระบรมเจดีย์กาญจนาภิเษก–พิพิธภัณฑ์อาวุธ–อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ yes yes yes เขาค้อสวิส รีสอร์ท
2 ทุ่งกังหันลมเขาค้อ–วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้ คาเฟ่-พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ- ไร่กำนันจุล-กรุงเทพฯ yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ–เพชรบูรณ์–อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ–วัดธรรมยาน–เขาค้อ–พระบรมเจดีย์กาญจนาภิเษก–พิพิธภัณฑ์อาวุธ–อนุสาวรีย์ผู้เสียสละเขาค้อ


06.00 น.       จุดนัดพบ : ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)….. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.เพชรบูรณ์

06.30 น.       พร้อมออกเดินทาง ล้อหมุน !! พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารค่ำบนรถ อาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม (มื้อที่ 1)

10.00 น.       เดินทางถึง อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ เป็นโบราณสถานสำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานมีพื้นที่ครอบคลุมโบราณสถานใน เมืองเก่าศรีเทพ เมืองศรีเทพสร้างขึ้นในยุคของขอมเรืองอำนาจ ซึ่งคาดว่ามีอายไมุ่ต่ำกว่า 1,000 ปี โดยดูจากหลักฐานทางสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม และวัฒนธรรมที่ตกทอดมาถึงปัจจุบัน อุทยานประวัติศาสตร์ศรีเทพ ได้รับ รางวัล Thailand Tourism Award ประจำปี 2543 จำนวน  2 รางวัลคือ รางวัลประเภทแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานยอดเยี่ยม และรางวัลสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านอินเทอร์เน็ตดีเด่น

เที่ยง             รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านไก่ย่างวิเชียรบุรี

บ่าย              เดินทางต่อไปยัง วัดธรรมยาน วัดสวยที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์แห่งประติมากรรม ไฮไลท์ที่สำคัญของวัดนี้ก็คือรูปปั้นองค์พญานาคขนาดใหญ่ที่มีความอ่อนช้อยสวยงามและดูสมจริง และสามารถพ่นน้ำได้ด้วย นอกจากนี้บริเวณโดยรอบวัดยังถูกโอบล้อมไว้ด้วยภูเขา บรรยากาศดีไม่ร้อนมากเดินทางถึง อ.เขาค้อ ผ่านเนินมหัศจรรย์ เดินทางต่อไปยังที่ พระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษก แวะมาสักการะพระบรมธาตุเจดีย์กาญจนาภิเษกเพื่อความเป็นสิริมงคลและความเจริญรุ่งเรืองของชีวิต เพราะที่เจดีย์แห่งนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานทั้งแบบสุโขทัย อยุธยา และกรุงรัตนโกสินทร์เข้าด้วยกัน โดยภายในวัดเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปที่บรรจุพระบรมมาสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าที่อัญเชิญมาจากประเทศศรีลังกา ซึ่งพระพุทธรูปองค์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระราชทานให้กับประชาชนในพื้นที่เขตเขาค้อหลังจากจบการยุติการสู้รบกับคอมมิวนิสต์ในประเทศไทย เพื่อความเป็นสิริมงคลและการดำเนินชีวิตที่เต็มไปด้วยความสงบสุขของเหล่าชาวไทยนั่นเอง ต่อจากนั้นชม พิพิธภัณฑ์อาวุธ ที่เที่ยวเขาค้อแห่งนี้เคยเป็นจุดยุทธศาตร์สำคัญในการรบ จะเห็นเครื่องมือและยุทโธปกรณ์ที่เคยใช้ สามารถถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเป็นวาระสำคัญ และเก็บวิวสวย ๆ ที่ถ่ายจากมุมสูงได้อีกด้วย พาท่านชม อนุสรณ์สถานผู้เสียสละเขาค้อ

16.00 น.       พาท่านเข้าสู่ที่พัก เขาค้อสวิส รีสอร์ท หรือเทียบเท่า

เย็น               รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร

หลังอาหารเย็นให้ทุกท่านพักผ่านตามอัธยาศัย นอนรับลมเย็นๆ ชมบรรยากาศ


วันที่ 2

ทุ่งกังหันลมเขาค้อ–วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว-พีโน่ ลาเต้ คาเฟ่-พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ- ไร่กำนันจุล-กรุงเทพฯ


06.00 น.       รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก อิสระให้ท่านได้ชมทะเลหมอกยามเช้า ณ จุดชมทะเลหมอก

09.00 น.       นำท่านออกเดินทางยัง ทุ่งกังหันลมเขาค้อ อีกหนึ่งที่เที่ยวเพชรบูรณ์สุดฮิต มีรถพาชมแวะจอดเป็นจุด จุดละ 15 นาที มีไร่ของชาวบ้านเผ่าม้งและเผ่าอื่น ๆ ด้วย มีสวนดอกไม้ซึ่งเป็นพันธุ์ไม้จากภูเรือ อากาศดีมาก ๆ มาแล้วอย่าลืมนั่งชิงช้าม้งนะคะ เดี๋ยวจะเรียกว่ามาไม่ถึง จากนั้นพาชม วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อีกหนึ่งที่เที่ยว Unseen ของไทยก็คือ เป็นวัดที่สวยงามเป็นอย่างมาก โดดเด่นด้วยองค์พระพุทธรูปสีขาวนั่งซ้อนกันถึง 5 องค์ ส่วนบริเวณด้านหลังก็จะเป็นทิวเขาที่เรียงซ้อนกัน แต่เดิมทีวัดนี้มีชื่อว่า ‘วัดผาซ่อนแก้ว’ แต่ภายหลังได้รับประทานพระบรมสารีริกธาตุ มาจากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก และได้ถูกนำมาบรรจุอยู่บนยอดเจดีย์ จากนั้นชมวิวพาโนราม่ากันที่ พีโน่ ลาเต้ คาเฟ่ หนึ่งในที่พักและคาเฟ่ยอดฮิตสำหรับคนที่เดินทางมาเที่ยวเขาค้อ ตั้งอยู่บนยอดเขาสูง ด้านบนเป็นร้านคาเฟ่ฮิปๆ ดัดแปลงมาจากตู้คอนเทนเนอร์ มีเมนูทั้งของคาว ของหวาน เบรคฟาสต์ และเครื่องดื่มหลากรสชาติ จุดเด่นคือด้านหน้าร้าน เป็นจุดชมวิววัดผาซ่อนแก้วที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางหุบเขา พร้อมทัศนียภาพที่สวยงาม 360 องศา

เที่ยง            รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านขนมจีนบุญมี

บ่าย              เดินทางสู่ พระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งเป็นพระพุทธมหาธรรมราชาเฉลิมพระเกียรติจำลององค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สร้างขึ้นด้วยเนื้อโลหะที่หล่อด้วยทองเหลืองบริสุทธิ์ สูงจากพื้นดิน 35 เมตร ถือได้ว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ แถมยังเป็นพระพุทธรูปมหามงคลที่ผู้คลส่วนมากนับถือบูชาและนิยมมาไหว้เพื่อขอความเป็นศิริมงคล ระหว่างทางแวะซื้อของฝาก ไร่กำนันจุล ติดไม้ติดมือกลับบ้าน

20.00 น.       เดินทางถึง กรุงเทพมหานคร โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. วางเงินมัดจ หลังการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 4. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 6. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบแล้ว

 

 

 

 

อัตรารวม

อัตราไม่รวม

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินตามที่ได้ชำระมา
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ *

หมายเหตุ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึงตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบแล้ว