ล่องเรือแม่น้ำโมเซล 9วัน6คืน

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: วิหารโคโลญจน์ ปราสาทเอลทส์ ชมจัตุรัสโรเมอร์ พิพิธภัณฑ์ไวน์แห่งเมืองโมเซล มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์
 • พัก: เรือ A-ROSASILVA

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9

1)วันเสาร์ที่ 24ต.ค.63 สนามบินสุวรรณภูมิ (ไทย)

20:30น. 

 

 

23:45น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู2 เคาน์เตอร์Hสายการบินไทย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

นำท่านบินลัดฟ้าสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 920

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่องบิน เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ดนตรีและสันทนาการส่วนตัวทุกที่นั่งระหว่างเดินทาง

(ใช้เวลาเดินทาง 12 ชม. โดยประมาณ)

2)วันอาทิตย์ที่ 25ต.ค.63 แฟรงค์เฟิร์ต - โคโลญจน์ (เยอรมนี)

06:15น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

(กรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เยอรมนีช้ากว่าไทยประมาณ 5 ชม. ในช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว)

09:00น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์(Cologne)เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี

ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ ถ่ายรูปกับ

มหาวิหารโคโลญจน์(Cologne Cathedral) ที่เริ่มก่อสร้างมา

ตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จมหาวิหารโคโลญจน์เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี

รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

 

 

14:30น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 น.

 

 

 

 

 

 

 

19:00 น.

หลังมื้ออาหารอิสระให้แก่ท่านเดินเล่นชมเมืองโคโลญจน์ตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับเวลา)สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย และนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์

เช็คอินเรือล่องแม่น้ำA-ROSA SILVA(เรือA-ROSA SILVAสร้างขึ้นในปี 2012 มีห้องพักทั้งหมด 93 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องพักที่มีหน้าต่างและระเบียง 89 ห้อง ห้องพักแบบจูเนียร์สวีท 2 ห้อง ห้องพักสวีทแบบระเบียงใหญ่ 2 ห้อง และสามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากถึง 186 คน ตัวเรือยาว 135 เมตร และกว้าง 11.4 เมตร และแล่นด้วยความเร็วสูงสุดที่ 22 กม./ชม.)

หลังจากเช็คอินเรียบร้อย ทางเรือมีบริการAfternoon Teaต้อนรับเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้บริการฟิตเนสได้ที่ชั้น 1 หรือนั่งพักผ่อนสบาย ๆ ใน LoungeBar/Wine bar/

Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือท่านยังสามารถนั่งจิบชา กาแฟ ทอดอารมณ์ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำโมเซลหรือจะพัตกอล์ฟ เล่นน้ำ ที่ทางเรือจัดไว้ให้บริการ

ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการล่องเรือ

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือเมืองโคโลญจน์

มุ่งหน้าสู่เมืองCOCHEM

เชิญท่านพักผ่อนบนเรือสำราญอโรซ่าที่จะนำท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือแม่น้ำโมเซลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่น้ำที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรป ลัดเลาะไปตามริม 2 ชายฝั่งแม่น้ำ สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่กับการเดินทางที่จะทำให้ท่านได้เห็นทัศนียภาพ 2 ฝั่ง ทั้งบ้านเรือน ปราสาทเก่าแก่และธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้ำโมเซล

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้ออาหารเย็น เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

จิบเครื่องดื่ม ฟังเพลงเบา ๆ ผ่อนคลาย นวดสปา ชมแสงสีริม 2 ฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกัน หรือพักผ่อนในห้องพักแสนสบายที่บนเรือของอโรซ่าตามอัธยาศัย-ราตรีสวัสดิ์

3)วันจันทร์ที่ 26 ต.ค63 COCHEM – ZELL (เยอรมนี)

07:30 น.

 

 

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้ออาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยภายในเรือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้บริการฟิตเนสได้ที่ชั้น 1 หรือนั่งพักผ่อนสบาย ๆ ใน LoungeBar/Wine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือท่านยังสามารถนั่งจิบชา กาแฟ ทอดอารมณ์ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำโมเซล หรือพัตกอล์ฟ เล่นน้ำ ที่ทางเรือจัดไว้ให้บริการ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการล่องเรือ

09:00น.

10:00น.

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

 

 

 

 

14:00น.

 

 

 

19:00น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือA-ROSA SILVAจอดเทียบท่า ณ เมืองCOCHEM

นำท่านเดินทางสู่ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle)เป็นปราสาทตามแบบฉบับยุคกลางที่ต้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 70 เมตร เหนือแม่น้ำโมแซลตัวปราสาทนี้มียอดแหลมและประดับด้วยงานไม้แบบทิวดอร์ภายในได้รับการตกแต่งด้วยชุดของสะสมโบราณ ภาพเขียนและอาวุธ

นำท่านเข้าชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทยุคกลาง พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของลุ่มแม่น้ำโมเซล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเรือ A-ROSA SILVA

รับประทานอาหารกลางวันแบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้ออาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระจิบเครื่องดื่มฟังเพลงเบาๆ ผ่อนคลาย นวดสปา ชมความงามสองฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกันหรือพักผ่อนที่ห้องพักแสนสบายที่บนเรือ

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือ

เมือง COCHEMเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองZELL

เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระจิบเครื่องดื่มฟังเพลงเบาๆ ผ่อนคลาย นวดสปา ชมความงามสองฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน

เรือ A-ROSA SILVA จอดเทียบท่า ณ เมืองZELL

รับประทานอาหารค่ำแบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้อค่ำเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระเดินเล่นชมเมืองยามค่ำคืนหรือจิบเครื่องดื่ม ฟังเพลงเบาๆ ผ่อนคลาย ชมแสงสีริมฝั่งสองฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกันหรือพักผ่อนที่ห้องพักแสนสบายที่บนเรือ-ราตรีสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

4)วันอังคารที่ 27 ต.ค. 63 ZELL – BERNKASTEL-KUES (เยอรมนี)

02:00 น.

 

07:30 น.

08:00 น.

 

09.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

บ่าย

 

 

 

ค่ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23:00 น.

 

เรือ A-ROSA SILVAออกจากท่าเรือเมือง ZELL เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองBERNKASTEL-KUES

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

เรือ A-ROSA SILVAจอดเทียบท่า

ณ เมือง BERNKASTEL-KUES

นำท่านเที่ยวชมเมืองแบร์นคาสเตล (Bernkastel)ซึ่งป็นเมืองที่

แม่น้ำโมเซลไหลผ่าน

นำท่านเที่ยวชมมาร์เกตพลาส (Marktplatz)ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เป็นเมืองเก่าอีกเมืองในเยอรมนีที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี

ชมอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 นำท่านแวะถ่ายรูปกับบ้านSpitzhauschenซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นใน

ปี1416 ซึ่งมีรูปทรงหลังคาที่มีเอกลักษณ์และเรียกได้ว่าเป็นโครงสร้างบ้านแบบเก่าแก่ของเยอรมนี

จากนั้นแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Town Hall)ที่ได้รับการออกแบบในศิลปะแบบเรเนอซองส์สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่13 และแวะถ่ายรูปกับGraach Gateซึ่งสร้างขึ้นในปี1300 และถ่ายรูปกับSt. Nikolaus Hospitalซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นในปี 1458 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากจน ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภณัฑ์จัดเก็บตำราหายากและเป็น

wine cellarขนาดใหญ่อีกแห่งของเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวน์แห่งเมืองโมเซล (Moselle Wine Museum)พร้อมลิ้มลองไวน์ที่ผลิตจากเมืองโมเซล (Wine Tasting) หากมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นหรือเลือกซื้อ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเรือ A-ROSA SILVA

รับประทานอาหารค่ำแบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

หลังมื้อค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถภายในคลับเลาจน์ที่ทางเรือจัดให้บริการหรือท่านจะเลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองยามค่ำคืนได้ตามอัธยาศัย และเชิญท่านพักผ่อนในห้องพักแสนสบายที่บนเรือของเรือ – ราตรีสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือ

เมืองBERNKASTEL-KUES

เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองTRIER-MEHRING

5)วันพุธที่ 28 ต.ค.63 TRIER-MEHRING (เยอรมนี)

06:00 น.

 

07:30 น.

09:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

บ่าย

 

 

18:30 น.

 

ค่ำ

 

เรือ A-ROSA SILVAจอดเทียบท่า ณ เมือง TRIER-MEHRING

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

นำท่านชมเมืองทริเออร์ (Trier)หรือ เทียร์เมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมืองนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ“โรมที่สอง” เนื่องจากจำนวนและคุณภาพของโบราณสถานที่ปรากฏอยู่เป็นข้อพิสูจน์ที่โดดเด่นของอารยธรรมโรมันต่อมาองค์การยูเนสโกได้บรรจุรายชื่อเมืองเทียร์เป็นมรดกโลกในปี 1986

นำท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) หรือ มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (Saint PeterCathedral)เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีที่มี

ชื่อเสียงมากเนื่องจากเป็นมหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ และได้ร้บการยอมรับว่า เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเที่ยวชมเมืองเทียร์ (Trier)เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกหรือเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับขึ้นเรือ A-ROSA SILVA

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือ

เมือง TRIER-MEHRINGมุ่งหน้าสู่เมืองโคเบลนซ์

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้อค่ำเชิญท่านอิสระพักผ่อนจิบเครื่องดื่ม ฟังเพลงเบาๆ ผ่อนคลาย นวดสปา ชมแสงสีริมฝั่งสองฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกันหรือพักผ่อนที่ห้องพักแสนสบายที่บนเรือ- ราตรีสวัสดิ์

 

 

 

 

 

6)วันพฤหัสฯที่29 ต.ค. 63 โคเบลนซ์(เยอรมนี)

07:30น.

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

15:00 น.

15.30น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

22:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

A-ROSA SILVAหลังมื้ออาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

ภายในเรือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้บริการฟิตเนสได้ที่ชั้น 1 หรือนั่งพักผ่อนสบาย ๆ ใน LoungeBar/Wine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือท่านยังสามารถนั่งจิบชา กาแฟ ทอดอารมณ์ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำโมเซล หรือพัตกอล์ฟ เล่นน้ำ ที่ทางเรือจัดไว้ให้บริการ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการล่องเรือ

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

เรือ A-ROSA SILVAจอดเทียบท่า ณ เมืองโคเบลนซ์

นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีโดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate)สำหรับเมืองโคเบลนซ์ เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาลโดย นีโรจอมโหด ซึ่งมีชื่อใหม่เต็มๆว่า นีโรคลอดิอุส ซีซาร์ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำโมเซลและแม่น้ำไรน์และในปี1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปี ของเมืองอีกด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับขึ้นเรือ A-ROSA SILVA

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือเมืองโคเบลนซ์

เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองโคโลญจน์

เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย จิบเครื่องดื่ม ฟังเพลงเบา ๆ ผ่อนคลาย ชมแสงสีริมฝั่งสองฝั่งน้ำไรน์ที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัว หรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกัน หรือพักผ่อนในห้องพักแสนสบายบนเรือ– ราตรีสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายบนเรือสำราญ A-ROSASILVA กรุณาเตรียมแพคกระเป๋าเดินทาง พร้อมที่จะวางไว้บริเวณหน้าห้องพักของท่านในวันรุ่งขึ้นเพื่อการเช็คเอ๊าท์ก่อนเรือเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆซึ่งเป็นตัวกำหนดการลำดับการนำกระเป๋าออกจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้องโดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็กเพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก

หรืออาจเป็นช่วงเช้าก่อน 06.00 น.

***กรุณาตรวจเช็คค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และท่านสามารถชำระได้ในช่วงค่ำที่เปิดให้บริการหรือรุ่งเช้าเวลาเช็คเอ๊าท์

7)วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63 โคโลญจน์– แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)

06:00 น.

 

07:30 น.

08:30 น.

09:00 น.

 

 

กลางวัน

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

 

เรือ A-ROSA SILVAจอดเทียบท่า ณ เมืองโคโลญจน์

ประเทศเยอรมนี

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

เช็คเอ๊าท์อำลาเรือ A-ROSA SILVA

รถโค้ชรอรับคณะ เพื่อนำท่านเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ให้ท่านอิสระท่านเดินเลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่มหานครแฟรงค์เฟิร์ต มหานครใจกลางยุโรปริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เมืองที่มีเอกลักษณ์ที่ชวนหลงใหลในความกลมกลืนของความแตกต่างระหว่างประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย แหล่งการค้าและวัฒนธรรม เมืองเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญของยุโรปและของโลกแห่งหนึ่ง ชมจัตุรัสโรเมอร์ Romerberg บริเวณที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมืองเก่านคร

แฟรงค์เฟิร์ต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรมด้านหน้าจัตุรัสโรเมอร์เป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว ปัจจุบันจัตุรัสโรเมอร์ยังคงความสง่างามรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 และด้านข้างก็คือ THE ROMERหรือ Frankfurt City Hallหรือศาลาว่าการเมืองซึ่งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังมื้ออาหาร นำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมหรือเดินเล่นชมเมืองชมแสงสีเสียงยามราตรี

 

 

 

 

8)วันเสาร์ที่31ต.ค.63 แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)

07:00น.

 

10.00 น.

 

 

 

กลางวัน

บ่าย

 

 

18:00 น.

 

20:40 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

และเช็คเอ๊าท์จากที่พัก

นำท่านชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ตจากนั้นนำท่านสู่ย่านถนน ZEILที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัย

สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยต่อสมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางไปยัง

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี   

และนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ออกเดินทางจากนครแฟรงค์เฟิร์ต สู่ประเทศไทย

โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 923

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่องบิน เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ดนตรีและสันทนาการส่วนตัวทุกที่นั่งระหว่างเดินทาง

(ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมงโดยประมาณ)

9) วันอาทิตย์ที่ 1พ.ย.63 สนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย

12:30 น.

 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no no -
2 no yes yes เรือ A-ROSASILVA
3 yes yes yes เรือ A-ROSASILVA
4 yes yes yes เรือ A-ROSASILVA
5 yes yes yes เรือ A-ROSASILVA
6 yes yes yes เรือ A-ROSASILVA
7 no no no โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 yes yes yes -
9 no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ส. 24 ต.ค. 63
ติด 4 วันหยุด
อา. 1 พ.ย. 63
฿118,000 ฿118,000

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

1.ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทางผู้เดินทางทุกท่านให้เจ้าหน้าที่หลังทำการจอง

**หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2.ชำระเงินมัดจำท่านละ35,000บาท(กรณีพักห้องคู่)ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยัน

ชำระเงินมัดจำท่านละ50,000บาท (กรณีพักห้องเดี่ยว)ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยัน

***การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินมัดจำตามเงื่อนไข

3.ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มจำนวนไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง

(เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ)

*ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

 

 

 

 

 • ราคาดังกล่าวสำหรับการเดินทางอย่างน้อยพร้อมกันแบบผู้ใหญ่ 20 ท่าน กรณีคณะเดินทางผู้ใหญ่น้อยกว่า 20 ท่านบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาโดยจะแจ้งให้ท่านทราบก่อนเดินทาง
 • ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับกรุงเทพฯ – แฟรงค์เฟิร์ต แบบหมู่คณะ สายการบินไทยรวมน้ำหนักระเป๋าสายการบินกำหนด สำหรับโหลดท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 30กก.กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง (Carry on) น้ำหนักไม่เกิน 7 กก.
 • ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ำมัน, ค่าประกันภัยทางอากาศของสายการบินตามที่ระบุข้างต้น
 • ค่าเรือล่องแม่น้ำ(พักห้องคู่)เส้นทางดังกล่าว 5 คืน (ตามรายละเอียดที่ท่านเลือกพักและชำระตามเงื่อนไขราคา), ค่าโรงแรมที่พัก1 คืนบนฝั่งตามรายการหรือเทียบเท่า พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ, ค่าพาหนะหรือรถรับ-ส่ง ระหว่างนำเที่ยว, ค่าอาหาร, ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว
 • เจ้าหน้าที่จากไทยคอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวกำหนด
 • กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือล่องแม่น้ำ
 • ค่าวีซ่าเชงเก้นและหนังสือเดินทาง
 • ค่าตั๋วส่วนต่างกรณีผู้เดินทางประสงค์เดินทางด้วยชั้นธุรกิจ
 • ค่าประกันสุขภาพเพิ่มเติมเพื่อใช้ยื่นวีซ่า หรือเพิ่มเติมจากที่การท่องเที่ยวกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ เครื่องดื่มส่วนตัว, เครื่องดื่มแอลกอฮอลที่มิได้รวมอยู่ในราคาเรือ,ค่าอาหารพิเศษนอกเหนือจากที่บริษัทจัดไว้บริการตามรายการ, ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าบริการห้อง SPA-ROSA

เงื่อนไขกรณีขอยกเลิกการเดินทาง

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 119-90 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 89-30 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 29-8วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

 

***หากมีการยกเลิกการจองหลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฏเงื่อนไขของสถานทูต***

รหัสทัวร์ 93Cruises2680

 • เยอรมัน

 • Thai Airways International (TG)
 • 9 วัน 6 คืน
 • วิหารโคโลญจน์ | ปราสาทเอลทส์ | เมืองแบร์นคาสเตล | มาร์เกตพลาส | พิพิธภัณฑ์ไวน์แห่งเมืองโมเซล | มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ | ชมจัตุรัสโรเมอร์
 • ต.ค. / พ.ย.
118,000 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ล่องเรือแม่น้ำโมเซล 9วัน6คืน

รหัสทัวร์ 93Cruises2680 วิหารโคโลญจน์ | ปราสาทเอลทส์ | เมืองแบร์นคาสเตล | มาร์เกตพลาส | พิพิธภัณฑ์ไวน์แห่งเมืองโมเซล | มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ | ชมจัตุรัสโรเมอร์

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 1)วันเสาร์ที่ 24ต.ค.63 สนามบินสุวรรณภูมิ (ไทย) no no no -
2 2)วันอาทิตย์ที่ 25ต.ค.63 แฟรงค์เฟิร์ต - โคโลญจน์ (เยอรมนี) no yes yes เรือ A-ROSASILVA
3 3)วันจันทร์ที่ 26 ต.ค63 COCHEM – ZELL (เยอรมนี) yes yes yes เรือ A-ROSASILVA
4 4)วันอังคารที่ 27 ต.ค. 63 ZELL – BERNKASTEL-KUES (เยอรมนี) yes yes yes เรือ A-ROSASILVA
5 5)วันพุธที่ 28 ต.ค.63 TRIER-MEHRING (เยอรมนี) yes yes yes เรือ A-ROSASILVA
6 6)วันพฤหัสฯที่29 ต.ค. 63 โคเบลนซ์(เยอรมนี) yes yes yes เรือ A-ROSASILVA
7 7)วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63 โคโลญจน์– แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) no no no โรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า
8 8)วันเสาร์ที่31ต.ค.63 แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี) yes yes yes -
9 9) วันอาทิตย์ที่ 1พ.ย.63 สนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

1)วันเสาร์ที่ 24ต.ค.63 สนามบินสุวรรณภูมิ (ไทย)


20:30น. 

 

 

23:45น.

คณะพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตู2 เคาน์เตอร์Hสายการบินไทย เจ้าหน้าที่รอต้อนรับและอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

นำท่านบินลัดฟ้าสู่นครแฟรงค์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี

โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่TG 920

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่องบิน เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ดนตรีและสันทนาการส่วนตัวทุกที่นั่งระหว่างเดินทาง

(ใช้เวลาเดินทาง 12 ชม. โดยประมาณ)


วันที่ 2

2)วันอาทิตย์ที่ 25ต.ค.63 แฟรงค์เฟิร์ต - โคโลญจน์ (เยอรมนี)


06:15น. เดินทางถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี

นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

(กรุณาปรับเวลาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น เยอรมนีช้ากว่าไทยประมาณ 5 ชม. ในช่วงเวลาเดินทางดังกล่าว)

09:00น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

นำท่านเดินทางสู่เมืองโคโลญจน์(Cologne)เมืองสำคัญริมแม่น้ำไรน์และเป็นเมืองใหญ่อันดับ 4 ของประเทศเยอรมนี

ศูนย์กลางทางการค้า งานศิลปะและอุตสาหกรรม อีกทั้งยังเป็นแหล่งผลิตน้ำหอมออดิโคโลญ 4711 อันลือชื่อ ถ่ายรูปกับ

มหาวิหารโคโลญจน์(Cologne Cathedral) ที่เริ่มก่อสร้างมา

ตั้งแต่ปี 1248 แต่มีปัญหาให้ต้องหยุดพักการก่อสร้างไปบ้าง จึงต้องใช้เวลากว่าหกร้อยปีจึงสร้างเสร็จมหาวิหารโคโลญจน์เป็นศาสนสถานของคริสต์ศาสนาโรมันคาทอลิก นับเป็นวิหารที่ใหญ่และสูงที่สุดในโลกในสมัยนั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบโกธิก เป็นหอคอยแฝดสูง 157 เมตร กว้าง 86 เมตร ยาว 144 เมตร สร้างเพื่ออุทิศให้นักบุญปีเตอร์ และพระแม่มารี

รับประทานอาหารกลางวันณ ภัตตาคารท้องถิ่น

 

 

 

14:30น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16:30 น.

 

 

 

 

 

 

 

19:00 น.

หลังมื้ออาหารอิสระให้แก่ท่านเดินเล่นชมเมืองโคโลญจน์ตามอัธยาศัย (ขึ้นอยู่กับเวลา)สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย และนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเมืองโคโลญจน์

เช็คอินเรือล่องแม่น้ำA-ROSA SILVA(เรือA-ROSA SILVAสร้างขึ้นในปี 2012 มีห้องพักทั้งหมด 93 ห้อง แบ่งออกเป็นห้องพักที่มีหน้าต่างและระเบียง 89 ห้อง ห้องพักแบบจูเนียร์สวีท 2 ห้อง ห้องพักสวีทแบบระเบียงใหญ่ 2 ห้อง และสามารถบรรจุผู้โดยสารได้มากถึง 186 คน ตัวเรือยาว 135 เมตร และกว้าง 11.4 เมตร และแล่นด้วยความเร็วสูงสุดที่ 22 กม./ชม.)

หลังจากเช็คอินเรียบร้อย ทางเรือมีบริการAfternoon Teaต้อนรับเชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัยภายในเรือมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้บริการฟิตเนสได้ที่ชั้น 1 หรือนั่งพักผ่อนสบาย ๆ ใน LoungeBar/Wine bar/

Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือท่านยังสามารถนั่งจิบชา กาแฟ ทอดอารมณ์ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำโมเซลหรือจะพัตกอล์ฟ เล่นน้ำ ที่ทางเรือจัดไว้ให้บริการ

ซึ่งท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการล่องเรือ

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือเมืองโคโลญจน์

มุ่งหน้าสู่เมืองCOCHEM

เชิญท่านพักผ่อนบนเรือสำราญอโรซ่าที่จะนำท่านสัมผัสประสบการณ์การล่องเรือแม่น้ำโมเซลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแม่น้ำที่มีชื่อเสียงด้านการผลิตไวน์ที่ดีที่สุดอีกแห่งหนึ่งในยุโรป ลัดเลาะไปตามริม 2 ชายฝั่งแม่น้ำ สัมผัสบรรยากาศแปลกใหม่กับการเดินทางที่จะทำให้ท่านได้เห็นทัศนียภาพ 2 ฝั่ง ทั้งบ้านเรือน ปราสาทเก่าแก่และธรรมชาติตลอดเส้นแม่น้ำโมเซล

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้ออาหารเย็น เชิญท่านอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

จิบเครื่องดื่ม ฟังเพลงเบา ๆ ผ่อนคลาย นวดสปา ชมแสงสีริม 2 ฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกัน หรือพักผ่อนในห้องพักแสนสบายที่บนเรือของอโรซ่าตามอัธยาศัย-ราตรีสวัสดิ์


วันที่ 3

3)วันจันทร์ที่ 26 ต.ค63 COCHEM – ZELL (เยอรมนี)


07:30 น.

 

 

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้ออาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัยภายในเรือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้บริการฟิตเนสได้ที่ชั้น 1 หรือนั่งพักผ่อนสบาย ๆ ใน LoungeBar/Wine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือท่านยังสามารถนั่งจิบชา กาแฟ ทอดอารมณ์ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำโมเซล หรือพัตกอล์ฟ เล่นน้ำ ที่ทางเรือจัดไว้ให้บริการ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการล่องเรือ

09:00น.

10:00น.

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

 

 

 

 

14:00น.

 

 

 

19:00น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือA-ROSA SILVAจอดเทียบท่า ณ เมืองCOCHEM

นำท่านเดินทางสู่ปราสาทเอลทส์ (Eltz Castle)เป็นปราสาทตามแบบฉบับยุคกลางที่ต้งอยู่บนเนินเขาสูงประมาณ 70 เมตร เหนือแม่น้ำโมแซลตัวปราสาทนี้มียอดแหลมและประดับด้วยงานไม้แบบทิวดอร์ภายในได้รับการตกแต่งด้วยชุดของสะสมโบราณ ภาพเขียนและอาวุธ

นำท่านเข้าชมความสวยงามและความยิ่งใหญ่ของปราสาทยุคกลาง พร้อมชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของลุ่มแม่น้ำโมเซล

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเรือ A-ROSA SILVA

รับประทานอาหารกลางวันแบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้ออาหารเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระจิบเครื่องดื่มฟังเพลงเบาๆ ผ่อนคลาย นวดสปา ชมความงามสองฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกันหรือพักผ่อนที่ห้องพักแสนสบายที่บนเรือ

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือ

เมือง COCHEMเพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองZELL

เชิญท่านพักผ่อนตามอิสระจิบเครื่องดื่มฟังเพลงเบาๆ ผ่อนคลาย นวดสปา ชมความงามสองฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน

เรือ A-ROSA SILVA จอดเทียบท่า ณ เมืองZELL

รับประทานอาหารค่ำแบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้อค่ำเชิญท่านพักผ่อนตามอิสระเดินเล่นชมเมืองยามค่ำคืนหรือจิบเครื่องดื่ม ฟังเพลงเบาๆ ผ่อนคลาย ชมแสงสีริมฝั่งสองฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกันหรือพักผ่อนที่ห้องพักแสนสบายที่บนเรือ-ราตรีสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 


วันที่ 4

4)วันอังคารที่ 27 ต.ค. 63 ZELL – BERNKASTEL-KUES (เยอรมนี)


02:00 น.

 

07:30 น.

08:00 น.

 

09.00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

บ่าย

 

 

 

ค่ำ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23:00 น.

 

เรือ A-ROSA SILVAออกจากท่าเรือเมือง ZELL เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองBERNKASTEL-KUES

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

เรือ A-ROSA SILVAจอดเทียบท่า

ณ เมือง BERNKASTEL-KUES

นำท่านเที่ยวชมเมืองแบร์นคาสเตล (Bernkastel)ซึ่งป็นเมืองที่

แม่น้ำโมเซลไหลผ่าน

นำท่านเที่ยวชมมาร์เกตพลาส (Marktplatz)ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง เป็นเมืองเก่าอีกเมืองในเยอรมนีที่ได้รับการอนุรักษ์ไว้ได้เป็นอย่างดี

ชมอาคารบ้านเรือนที่สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 นำท่านแวะถ่ายรูปกับบ้านSpitzhauschenซึ่งเป็นบ้านที่สร้างขึ้นใน

ปี1416 ซึ่งมีรูปทรงหลังคาที่มีเอกลักษณ์และเรียกได้ว่าเป็นโครงสร้างบ้านแบบเก่าแก่ของเยอรมนี

จากนั้นแวะถ่ายรูปกับศาลาว่าการเมือง (Town Hall)ที่ได้รับการออกแบบในศิลปะแบบเรเนอซองส์สร้างขึ้นในสมัยศตวรรษที่13 และแวะถ่ายรูปกับGraach Gateซึ่งสร้างขึ้นในปี1300 และถ่ายรูปกับSt. Nikolaus Hospitalซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่สร้างขึ้นในปี 1458 เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากจน ปัจจุบันใช้เป็นพิพิธภณัฑ์จัดเก็บตำราหายากและเป็น

wine cellarขนาดใหญ่อีกแห่งของเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ไวน์แห่งเมืองโมเซล (Moselle Wine Museum)พร้อมลิ้มลองไวน์ที่ผลิตจากเมืองโมเซล (Wine Tasting) หากมีเวลาท่านสามารถเดินเล่นหรือเลือกซื้อ

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับเรือ A-ROSA SILVA

รับประทานอาหารค่ำแบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารภายในเรือ

หลังมื้อค่ำอิสระให้ท่านได้ผ่อนคลายอิริยาบถภายในคลับเลาจน์ที่ทางเรือจัดให้บริการหรือท่านจะเลือกเดินเล่นเก็บภาพความสวยงามของเมืองยามค่ำคืนได้ตามอัธยาศัย และเชิญท่านพักผ่อนในห้องพักแสนสบายที่บนเรือของเรือ – ราตรีสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือ

เมืองBERNKASTEL-KUES

เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองTRIER-MEHRING


วันที่ 5

5)วันพุธที่ 28 ต.ค.63 TRIER-MEHRING (เยอรมนี)


06:00 น.

 

07:30 น.

09:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

บ่าย

 

 

18:30 น.

 

ค่ำ

 

เรือ A-ROSA SILVAจอดเทียบท่า ณ เมือง TRIER-MEHRING

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

นำท่านชมเมืองทริเออร์ (Trier)หรือ เทียร์เมืองนี้เป็นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเยอรมนีเมืองนี้ได้กลายเป็นที่รู้จักกันในชื่อ“โรมที่สอง” เนื่องจากจำนวนและคุณภาพของโบราณสถานที่ปรากฏอยู่เป็นข้อพิสูจน์ที่โดดเด่นของอารยธรรมโรมันต่อมาองค์การยูเนสโกได้บรรจุรายชื่อเมืองเทียร์เป็นมรดกโลกในปี 1986

นำท่านแวะถ่ายรูปกับมหาวิหารเทียร์(Trier Cathedral) หรือ มหาวิหารเซนต์ปี เตอร์ (Saint PeterCathedral)เป็นหนึ่งในมหาวิหารที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเยอรมนีที่มี

ชื่อเสียงมากเนื่องจากเป็นมหาวิหารของนิกายโรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ และได้ร้บการยอมรับว่า เป็นมหาวิหารที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมือง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารท้องถิ่น

นำท่านเที่ยวชมเมืองเทียร์ (Trier)เชิญท่านเก็บภาพเป็นที่ระลึกหรือเลือกซื้อของฝากและของที่ระลึกตามอัธยาศัย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับขึ้นเรือ A-ROSA SILVA

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือ

เมือง TRIER-MEHRINGมุ่งหน้าสู่เมืองโคเบลนซ์

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

หลังมื้อค่ำเชิญท่านอิสระพักผ่อนจิบเครื่องดื่ม ฟังเพลงเบาๆ ผ่อนคลาย นวดสปา ชมแสงสีริมฝั่งสองฝั่งน้ำโมเซลที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัวหรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกันหรือพักผ่อนที่ห้องพักแสนสบายที่บนเรือ- ราตรีสวัสดิ์

 

 

 

 

 


วันที่ 6

6)วันพฤหัสฯที่29 ต.ค. 63 โคเบลนซ์(เยอรมนี)


07:30น.

 

 

 

 

 

 

 

กลางวัน

15:00 น.

15.30น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

22:00 น.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

A-ROSA SILVAหลังมื้ออาหารเชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย

ภายในเรือที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ท่านสามารถใช้บริการฟิตเนสได้ที่ชั้น 1 หรือนั่งพักผ่อนสบาย ๆ ใน LoungeBar/Wine bar/Day lounge ได้ที่ชั้น 2 และที่ชั้นดาดฟ้าของเรือท่านยังสามารถนั่งจิบชา กาแฟ ทอดอารมณ์ชมทัศนียภาพอันงดงามของแม่น้ำโมเซล หรือพัตกอล์ฟ เล่นน้ำ ที่ทางเรือจัดไว้ให้บริการ ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดการล่องเรือ

รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

เรือ A-ROSA SILVAจอดเทียบท่า ณ เมืองโคเบลนซ์

นำท่านเดินเที่ยวชมเมืองโคเบลนซ์ (Koblenz) เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเยอรมนีโดยตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ในเขตรัฐไรน์ลันด์-พฟัลซ์ (Rheinland-Pfalz) หรือ ไรน์แลนด์-พาลาทิเนต (Rhineland-Palatinate)สำหรับเมืองโคเบลนซ์ เป็นเมืองโบราณที่ถูกสร้างขึ้น 8 ปีก่อนคริสตกาลโดย นีโรจอมโหด ซึ่งมีชื่อใหม่เต็มๆว่า นีโรคลอดิอุส ซีซาร์ดรุสซุส (Nero Claudius Caesar Drusus) สำหรับตัวเมืองนั้นตั้งอยู่ตรงปากแม่น้ำซึ่งเป็นที่บรรจบกันของแม่น้ำ 2 สาย คือแม่น้ำโมเซลและแม่น้ำไรน์และในปี1992 เมืองโคเบลนซ์ได้ฉลองครบรอบอายุ 2000 ปี ของเมืองอีกด้วย

สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับขึ้นเรือ A-ROSA SILVA

รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

เรือ A-ROSA SILVAถอนสมอออกจากท่าเรือเมืองโคเบลนซ์

เพื่อมุ่งหน้าสู่เมืองโคโลญจน์

เชิญท่านอิสระตามอัธยาศัย จิบเครื่องดื่ม ฟังเพลงเบา ๆ ผ่อนคลาย ชมแสงสีริมฝั่งสองฝั่งน้ำไรน์ที่เรือล่องผ่าน สังสรรค์กับเพื่อนฝูง ครอบครัว หรือคนรักที่เดินทางมาด้วยกัน หรือพักผ่อนในห้องพักแสนสบายบนเรือ– ราตรีสวัสดิ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายบนเรือสำราญ A-ROSASILVA กรุณาเตรียมแพคกระเป๋าเดินทาง พร้อมที่จะวางไว้บริเวณหน้าห้องพักของท่านในวันรุ่งขึ้นเพื่อการเช็คเอ๊าท์ก่อนเรือเทียบท่าในค่ำวันนี้ท่านจะได้รับป้ายผูกกระเป๋าสีต่างๆซึ่งเป็นตัวกำหนดการลำดับการนำกระเป๋าออกจากเรือ ท่านจะต้องจัดกระเป๋าใบใหญ่วางไว้หน้าห้องโดยแยกข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นไว้ในกระเป๋าเดินทางใบเล็กเพราะเจ้าหน้าที่ของเรือจะมาเก็บกระเป๋าใบใหญ่ของท่านไปตั้งแต่กลางดึก

หรืออาจเป็นช่วงเช้าก่อน 06.00 น.

***กรุณาตรวจเช็คค่าใช้จ่ายส่วนตัว (ถ้ามี) และท่านสามารถชำระได้ในช่วงค่ำที่เปิดให้บริการหรือรุ่งเช้าเวลาเช็คเอ๊าท์


วันที่ 7

7)วันศุกร์ที่ 30 ต.ค. 63 โคโลญจน์– แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)


06:00 น.

 

07:30 น.

08:30 น.

09:00 น.

 

 

กลางวัน

บ่าย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ค่ำ

 

เรือ A-ROSA SILVAจอดเทียบท่า ณ เมืองโคโลญจน์

ประเทศเยอรมนี

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟต์ ณ ห้องอาหารบนเรือ

เช็คเอ๊าท์อำลาเรือ A-ROSA SILVA

รถโค้ชรอรับคณะ เพื่อนำท่านเที่ยวชมเมืองโคโลญจน์ให้ท่านอิสระท่านเดินเลือกซื้อสินค้าหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัยสมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

รับประทานอาหารกลางวัน  ณ ภัตตาคารอาหารจีน

นำท่านเดินทางสู่มหานครแฟรงค์เฟิร์ต มหานครใจกลางยุโรปริมฝั่งแม่น้ำไมน์ เมืองที่มีเอกลักษณ์ที่ชวนหลงใหลในความกลมกลืนของความแตกต่างระหว่างประเพณีดั้งเดิมและความทันสมัย แหล่งการค้าและวัฒนธรรม เมืองเศรษฐกิจการเงินที่สำคัญของยุโรปและของโลกแห่งหนึ่ง ชมจัตุรัสโรเมอร์ Romerberg บริเวณที่ตั้งของศาลาว่าการกลางเมืองเก่านคร

แฟรงค์เฟิร์ต ตรงกลางจัตุรัสเป็นน้ำพุแห่งความยุติธรรมด้านหน้าจัตุรัสโรเมอร์เป็นบ้านโครงไม้สมัยกลางที่ได้รับการบูรณะแล้ว ปัจจุบันจัตุรัสโรเมอร์ยังคงความสง่างามรายล้อมด้วยสถาปัตยกรรมตั้งแต่สมัยศตวรรษที่14 และด้านข้างก็คือ THE ROMERหรือ Frankfurt City Hallหรือศาลาว่าการเมืองซึ่งอยู่ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของจัตุรัสโรเมอร์

รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารอาหารไทย

หลังมื้ออาหาร นำท่านเช็คอินเข้าที่พักโรงแรมระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่าเชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ณ โรงแรมหรือเดินเล่นชมเมืองชมแสงสีเสียงยามราตรี

 

 

 

 


วันที่ 8

8)วันเสาร์ที่31ต.ค.63 แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)


07:00น.

 

10.00 น.

 

 

 

กลางวัน

บ่าย

 

 

18:00 น.

 

20:40 น.

 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

และเช็คเอ๊าท์จากที่พัก

นำท่านชมเมืองแฟรงค์เฟิร์ตจากนั้นนำท่านสู่ย่านถนน ZEILที่มีห้างสรรพสินค้าที่ทันสมัยและร้านค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแฟชั่นนำสมัย

สมควรแก่เวลาพร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน

อิสระให้ท่านเที่ยวชมเมืองเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยต่อสมควรแก่เวลานำท่านกลับขึ้นรถโค้ชเพื่อเดินทางไปยัง

สนามบินแฟรงค์เฟิร์ต

ถึงสนามบินแฟรงค์เฟิร์ต (FRA) ประเทศเยอรมนี   

และนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

ออกเดินทางจากนครแฟรงค์เฟิร์ต สู่ประเทศไทย

โดยสายการบินไทยเที่ยวบินที่ TG 923

เชิญท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย สายการบินบริการอาหารค่ำและอาหารเช้าบนเครื่องบิน เพลิดเพลินกับภาพยนตร์ดนตรีและสันทนาการส่วนตัวทุกที่นั่งระหว่างเดินทาง

(ใช้เวลาเดินทาง 11 ชั่วโมงโดยประมาณ)


วันที่ 9

9) วันอาทิตย์ที่ 1พ.ย.63 สนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย


12:30 น.

 

เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจองและการชำระเงิน

1.ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทางผู้เดินทางทุกท่านให้เจ้าหน้าที่หลังทำการจอง

**หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือนก่อนเดินทาง และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า

2.ชำระเงินมัดจำท่านละ35,000บาท(กรณีพักห้องคู่)ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยัน

ชำระเงินมัดจำท่านละ50,000บาท (กรณีพักห้องเดี่ยว)ภายใน 3 วันหลังได้รับการยืนยัน

***การจองจะสมบูรณ์เมื่อท่านชำระเงินมัดจำตามเงื่อนไข

3.ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มจำนวนไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนวันเดินทาง

(เจ้าหน้าที่จะทำการแจ้งล่วงหน้าให้ทราบ)

*ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไขต่างๆ

โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

 

 

 

 

อัตรารวม

อัตราไม่รวม

คืนเงิน

เงื่อนไขกรณีขอยกเลิกการเดินทาง

* ยกเลิก 120 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

* ยกเลิก 119-90 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำ 50%

* ยกเลิก 89-30 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่ามัดจำเต็มจำนวน

* ยกเลิก 29-8วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

* ยกเลิก น้อยกว่า 7 วัน ล่วงหน้าก่อนเดินทาง หักค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

 

***หากมีการยกเลิกการจองหลังได้ทำการยื่นวีซ่าเรียบร้อยแล้ว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการนำเล่มพาสปอร์ตไปยกเลิกวีซ่าในทุกกรณี ไม่ว่าค่าใช้จ่ายในการยื่นวีซ่าจะรวมหรือแยกจากรายการทัวร์ก็ตาม ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฏเงื่อนไขของสถานทูต***