ลืมหัวใจไว้ที่นี่…จันทบุรี

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: จุดชมวิวเนินนางพญา โบสถ์พระนางมารีอา ชุมชนริมน้ำจันทบูร หมู่บ้านไร้แผ่นดิน หาดทรายดำ ทะเลแวก
 • กิน: ดินเนอร์ซีฟู๊ด

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2

กรุงเทพฯ–จันทบุรี-ศาลพระเจ้าตากสิน-ศาลหลักเมือง-หมู่บ้านไร้แผ่นดิน-ทะเลแหวก-หาดทรายดำ-ดินเนอร์ซีฟู๊ด

05.30 น.       จุดนัดพบ : ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)….. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย

ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.จันทบุรี

06.00 น.       ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารเช้าบนรถ พร้อมน้ำดื่ม (มื้อที่ 1)

 09.30 น.      นำท่านเดินทางถึงจังหวัดจันทบุรี พาท่านสักการะ ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นอีกสถานที่สำคัญหนึ่งของจันทบุรี ที่แสดงถึงความผูกพันของชาวเมืองนี้ที่มีต่อพระเจ้าตาก จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่ได้มาสักการะพระเจ้าตาก ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองจันท์ ใกล้กันนั้นให้ท่านได้สักการะศาลหลักเมืองจันทบุรี สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานที่ศักดิ์คู่เมืองที่ชาวจังหวัดจันทบุรีให้ความเคารพสักการะและมากราบไหว้บูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันประจำทุกวัน นำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านไร้แผ่นดิน พาท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยเรือ เพื่อเข้าที่พัก ณ ทะเลงาม โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ โฮมสเตย์ (มื้อที่ 2) หลังอาหารให้ทุกท่านอิสระพักผ่อน

บ่าย              นำท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไปชม เหยี่ยวแดง โดยระหว่างล่องแพ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และป่าไม้โกงกางตลอดสองฝั่งที่แพล่องไป ใช้เวลาประมาณ 50 นาที **เราจะสามารถชมทะเลแหวกได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในวันที่เดินทาง** เดินทางถึงจุด ชมทะเลแหวก (หาดทรายดำ) ให้ท่านได้ลงไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางขึ้นแพล่องกลับ โดยระหว่างที่ล่องกลับ ท่านจะได้ชม บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งหาดูได้ยากมากที่เราจะได้เห็นเหยี่ยวแดงเป็นจำนวนมากขนาด

เย็น              บริการอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์ (มื้อที่ 3) แบบไม่อั้น ซีฟู๊ดจัดเต็ม กุ้ง หอย ปลา และปูทะเลตัวใหญ่ๆ สดๆ ไม่อิ่ม ไม่หมด ไม่เลิกเสิร์ฟ

หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย

ชุมชนขนมแปลก-โบสถ์พระนางมารีอา-ชุมชนริมน้ำจันทบูร-จุดชมวิวเนินนางพญา-เจดีย์บ้านหัวแหลม-ซื้อของฝาก-กรุงเทพฯ

เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 4)

09.00 น.       เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านเดินทางชม ชุมชนขนมแปลก เป็นชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว ตลาดโบราณ ที่คงเอกลักษณ์ของชุมชนได้ยาวนานกว่า 100 ปี ภายในชุมชนหนองบัว มีบ้านเรือนไม้เก่าแก่อายุนับร้อยปี อยู่หลายสิบหลังเรียงรายอยู่สองฟากถนน มีลวดลายฉลุประดับตกแต่งสวยงาม วิถีชีวิตของชาวชุมชนหนองบัว มีความเป็นอยู่ ที่ยังคงให้เห็นเหมือนเมื่อครั้งโบราณ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป ต่อจากนั้นพาท่านชม อาสนาวิหารพระนาง เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง ๓๐๐ ปี โบสถ์หลังนี้ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างสวยงาม มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ และด้านความคลาสสิก ประกอบด้วยภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นรูปของนักบุญหลายองค์ติดอยู่บริเวณเหนือพระแท่นบูชา และเหนือหน้าต่าง ทั้งทางด้านขวาและด้านซ้ายของสักการะสถาน กระจกสีเหล่านี้มีอายุรวม 100  ปี แต่สีสันยังเด่นชัด ไม่ลอกลบเลือนแต่อย่างใด นับว่าเป็นสิ่งงดงามหาค่ามิได้ เดินข้ามสะพานไปต่อกันที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ตรงข้ามกับอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจันทบุรี นอกจากชมอาคาร ชมบรรยากาศย้อนยุคแล้ว ก็ยังมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ที่จัดแต่งร้านอย่างมีสไตล์

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เนินนางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้งกระเบน สามารถมองวิวทะเล ชมพระอาทิตย์ตกสวยมาก และชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย พาท่านชมจุดแลนด์มาร์คใหม่ของจันทบุรี สะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม สะพานไม้ที่สร้างยื่นทอดยาวลงไปในทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาให้ชาวบ้านสามารถเดินลงไปสักการะเจดีย์บ้านหัวแหลม เจดีย์สีขาวเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลได้ นั่งท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นรับลมทะเลเย็นๆ และถ่ายรูปกลางสะพานไม้ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ และหว่างทางแวะซื้อของฝาก ของดีเมืองจันทรบุรี ที่มีชื่อเรื่องผลไม้

20.00 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no yes yes โฮมสเตย์
2 yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ส. 21 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 22 มี.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 28 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 29 มี.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 4 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 5 เม.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 11 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 12 เม.ย. 63
฿5,600 ฿5,600
จ. 13 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 14 เม.ย. 63
฿5,600 ฿5,600
ส. 18 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 19 เม.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 25 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 26 เม.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
ศ. 1 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 2 พ.ค. 63
฿5,600 ฿5,600
ส. 2 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 3 พ.ค. 63
฿5,600 ฿5,600
ส. 9 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 10 พ.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 16 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 17 พ.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 23 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 24 พ.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 30 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 31 พ.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 6 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 7 มิ.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 13 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 14 มิ.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 20 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 21 มิ.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 27 มิ.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 28 มิ.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
อา. 5 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 6 ก.ค. 63
฿5,600 ฿5,600
ส. 11 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 12 ก.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 18 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 19 ก.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 25 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 26 ก.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 1 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 2 ส.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 8 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 9 ส.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 15 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 16 ส.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 22 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 23 ส.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 29 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 30 ส.ค. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 5 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 6 ก.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 12 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 13 ก.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 19 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 20 ก.ย. 63
฿5,300 ฿5,300
ส. 26 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 27 ก.ย. 63
฿5,300 ฿5,300

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. วางเงินมัดจ หลังการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 4. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 6. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

 

 

 • รถตู้ปรับอากาศ VIP 9 ที่นั่ง พร้อมน้ำมันและคนขับนำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ที่พัก 1 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่าอาหารที่ระบุในรายการ จำนวน 5 มื้อ
 • บริการน้ำดื่ม ขนม ตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • มัคคุเทศก์ นำเที่ยวตลอดการเดินทาง
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินประกันท่านละ 1,000,000 บาท / ค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาททั้งนี้ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและข้อตกลง ในกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่ามินิบาร์ภายในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีขอใบกำกับภาษี)
 • ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ (ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจ และสินน้ำใจของลูกค้า)
เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินตามที่ได้ชำระมา
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ *

รหัสทัวร์ 95DM2982

 • ทัวร์ไทย ภาคตะวันออก

 • VAN
 • 2 วัน 1 คืน
 • ลืมหัวใจไว้ที่นี่...จันทบุรี -ศาลพระเจ้าตากสิน-ศาลหลักเมือง-หมู่บ้านไร้แผ่นดิน-ทะเลแหวก-หาดทรายดำ | ชุมชนขนมแปลก-โบสถ์พระนางมารีอา-ชุมชนริมน้ำจันทบูร-จุดชมวิวเนินนางพญา-เจดีย์บ้านหัวแหลม
 • มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / มิ.ย. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย.
5,600 บาท
5,300 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ลืมหัวใจไว้ที่นี่…จันทบุรี

รหัสทัวร์ 95DM2982 ลืมหัวใจไว้ที่นี่...จันทบุรี -ศาลพระเจ้าตากสิน-ศาลหลักเมือง-หมู่บ้านไร้แผ่นดิน-ทะเลแหวก-หาดทรายดำ | ชุมชนขนมแปลก-โบสถ์พระนางมารีอา-ชุมชนริมน้ำจันทบูร-จุดชมวิวเนินนางพญา-เจดีย์บ้านหัวแหลม

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ–จันทบุรี-ศาลพระเจ้าตากสิน-ศาลหลักเมือง-หมู่บ้านไร้แผ่นดิน-ทะเลแหวก-หาดทรายดำ-ดินเนอร์ซีฟู๊ด no yes yes โฮมสเตย์
2 ชุมชนขนมแปลก-โบสถ์พระนางมารีอา-ชุมชนริมน้ำจันทบูร-จุดชมวิวเนินนางพญา-เจดีย์บ้านหัวแหลม-ซื้อของฝาก-กรุงเทพฯ yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ–จันทบุรี-ศาลพระเจ้าตากสิน-ศาลหลักเมือง-หมู่บ้านไร้แผ่นดิน-ทะเลแหวก-หาดทรายดำ-ดินเนอร์ซีฟู๊ด


05.30 น.       จุดนัดพบ : ปั้ม ปตท.ดินแดง-วิภาวดี (ตรงข้าม ม.หอการค้าไทย)….. เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอย

ให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระแก่ท่าน ออกเดินทางด้วย รถตู้ปรับอากาศ VIP รุ่นใหม่ 9 ที่นั่ง เดินทางสู่ จ.จันทบุรี

06.00 น.       ออกเดินทาง พร้อมมัคคุเทศก์อารมณ์ดี ที่จะมาให้ข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ และดูแลท่านตลอดการเดินทาง บริการอาหารเช้าบนรถ พร้อมน้ำดื่ม (มื้อที่ 1)

 09.30 น.      นำท่านเดินทางถึงจังหวัดจันทบุรี พาท่านสักการะ ศาลพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นอีกสถานที่สำคัญหนึ่งของจันทบุรี ที่แสดงถึงความผูกพันของชาวเมืองนี้ที่มีต่อพระเจ้าตาก จนมีคำกล่าวว่า ถ้าไม่ได้มาสักการะพระเจ้าตาก ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเมืองจันท์ ใกล้กันนั้นให้ท่านได้สักการะศาลหลักเมืองจันทบุรี สันนิษฐานว่าพระเจ้าตากทรง สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2310 เป็นสถานที่ศักดิ์คู่เมืองที่ชาวจังหวัดจันทบุรีให้ความเคารพสักการะและมากราบไหว้บูชาขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันประจำทุกวัน นำท่านเดินทางต่อไปยัง หมู่บ้านไร้แผ่นดิน พาท่านเปลี่ยนการเดินทางโดยเรือ เพื่อเข้าที่พัก ณ ทะเลงาม โฮมสเตย์ หรือเทียบเท่า

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ โฮมสเตย์ (มื้อที่ 2) หลังอาหารให้ทุกท่านอิสระพักผ่อน

บ่าย              นำท่านลงแพเปียก เพื่อล่องไปชม เหยี่ยวแดง โดยระหว่างล่องแพ ท่านจะได้ชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ และป่าไม้โกงกางตลอดสองฝั่งที่แพล่องไป ใช้เวลาประมาณ 50 นาที **เราจะสามารถชมทะเลแหวกได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระดับน้ำในวันที่เดินทาง** เดินทางถึงจุด ชมทะเลแหวก (หาดทรายดำ) ให้ท่านได้ลงไปถ่ายรูปชมหาดทรายตามอัธยาศัย นำท่านเดินทางขึ้นแพล่องกลับ โดยระหว่างที่ล่องกลับ ท่านจะได้ชม บ้านเหยี่ยวแดงแห่งลุ่มแม่น้ำเวฬุ เหยี่ยวแดงธรรมชาติมากกว่า 500 ตัว อาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น ซึ่งหาดูได้ยากมากที่เราจะได้เห็นเหยี่ยวแดงเป็นจำนวนมากขนาด

เย็น              บริการอาหารเย็น ณ โฮมสเตย์ (มื้อที่ 3) แบบไม่อั้น ซีฟู๊ดจัดเต็ม กุ้ง หอย ปลา และปูทะเลตัวใหญ่ๆ สดๆ ไม่อิ่ม ไม่หมด ไม่เลิกเสิร์ฟ

หลังอาหารให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย


วันที่ 2

ชุมชนขนมแปลก-โบสถ์พระนางมารีอา-ชุมชนริมน้ำจันทบูร-จุดชมวิวเนินนางพญา-เจดีย์บ้านหัวแหลม-ซื้อของฝาก-กรุงเทพฯ


เช้า               บริการอาหารเช้า ณ ที่พัก (มื้อที่ 4)

09.00 น.       เก็บสัมภาระ Check Out นำท่านเดินทางชม ชุมชนขนมแปลก เป็นชุมชนขนมแปลก ริมคลองหนองบัว ตลาดโบราณ ที่คงเอกลักษณ์ของชุมชนได้ยาวนานกว่า 100 ปี ภายในชุมชนหนองบัว มีบ้านเรือนไม้เก่าแก่อายุนับร้อยปี อยู่หลายสิบหลังเรียงรายอยู่สองฟากถนน มีลวดลายฉลุประดับตกแต่งสวยงาม วิถีชีวิตของชาวชุมชนหนองบัว มีความเป็นอยู่ ที่ยังคงให้เห็นเหมือนเมื่อครั้งโบราณ แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไป ต่อจากนั้นพาท่านชม อาสนาวิหารพระนาง เป็นโบสถ์ที่มีประวัติการก่อสร้างยาวนานถึง ๓๐๐ ปี โบสถ์หลังนี้ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างสวยงาม มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ และด้านความคลาสสิก ประกอบด้วยภาพกระจกสีที่เรียกว่า สเตนกลาส เป็นรูปของนักบุญหลายองค์ติดอยู่บริเวณเหนือพระแท่นบูชา และเหนือหน้าต่าง ทั้งทางด้านขวาและด้านซ้ายของสักการะสถาน กระจกสีเหล่านี้มีอายุรวม 100  ปี แต่สีสันยังเด่นชัด ไม่ลอกลบเลือนแต่อย่างใด นับว่าเป็นสิ่งงดงามหาค่ามิได้ เดินข้ามสะพานไปต่อกันที่ ชุมชนริมน้ำจันทบูร เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อยู่ตรงข้ามกับอาสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธิ ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของจันทบุรี นอกจากชมอาคาร ชมบรรยากาศย้อนยุคแล้ว ก็ยังมีร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ที่จัดแต่งร้านอย่างมีสไตล์

กลางวัน        บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 5)

บ่าย              นำท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวเนินนางพญา เป็นจุดชมวิวที่ถูกนับว่าสวยที่สุดในภาคตะวันออก บนถนนเฉลิมบูรพาชลทิต ที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Dream destinations จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ว่าต้องไปเยือนให้ได้สักครั้ง เนินนางพญาตั้งอยู่ระหว่างหาดคุ้งวิมาน และอ่าวคุ้งกระเบน สามารถมองวิวทะเล ชมพระอาทิตย์ตกสวยมาก และชมความงามของถนนโค้งเลียบชายทะเลที่สวยงามอีกด้วย พาท่านชมจุดแลนด์มาร์คใหม่ของจันทบุรี สะพานไม้จุดชมวิวเจดีย์บ้านหัวแหลม สะพานไม้ที่สร้างยื่นทอดยาวลงไปในทะเล ระยะทางประมาณ 50 เมตร สร้างขึ้นด้วยความศรัทธาให้ชาวบ้านสามารถเดินลงไปสักการะเจดีย์บ้านหัวแหลม เจดีย์สีขาวเก่าแก่อายุกว่า 200 ปี ที่ตั้งอยู่บนโขดหินกลางทะเลได้ นั่งท่องเที่ยวนิยมมาเดินเล่นรับลมทะเลเย็นๆ และถ่ายรูปกลางสะพานไม้ ได้เวลาอันสมควร นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ และหว่างทางแวะซื้อของฝาก ของดีเมืองจันทรบุรี ที่มีชื่อเรื่องผลไม้

20.00 น.       เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิ์ภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจองและสำรองที่นั่ง
 1. กรุณาแจ้งชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์ของผู้จอง สำหรับออกใบแจ้งหนี้และใบรับเงินของท่าน
 2. วางเงินมัดจ หลังการจอง ท่านละ 2,500 บาท โดยการโอนเงินเข้าทางธนาคารของบริษัทฯ
 3. กรุณาส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ให้ทางบริษัทฯ ก่อนการเดินทาง 10 วัน เพื่อใช้สำหรับการใส่ชื่อตั๋วเครื่องบิน (สำหรับทัวร์เครื่องบิน) และการทำเอกสารประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง
 4. ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 15 วัน
 5. หากจองก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วันต้องชำระเต็มจำนวน 100%
 6. หากไม่ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทาง 15 วันถือว่าสละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกเงินมัดจำคืนได้

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว

 

 

อัตรารวม

อัตราไม่รวม

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกเดินทาง
 1. ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินตามที่ได้ชำระมา
 2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินมัดจำในทุกกรณี
 3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-14 วัน วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

* การเลื่อนการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วันก่อนการเดินทางมิฉะนั้นจะไม่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ *

หมายเหตุ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านรายละเอียดทุกข้อ เพื่อสิทธิของท่าน
 1. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้ร่วมเดินทางไม่ถึง 8 ท่าน ตามที่กำหนดไว้
 2. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าทัวร์ หากมีการปรับราคาค่าน้ำมันขึ้น ก่อนการเดินทาง หรือมีการปรับ ราคาค่าน้ำมันและภาษีน้ำมัน (กรณีเดินทางโดยเครื่องบิน)
 3. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวหรือบางประการ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เพื่อ ให้เป็นไปตามความเหมาะสมของสถานที่และเวลา ทั้งนี้โดยคำนึงถึงผลประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็น สำคัญ หรือเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่สามารถแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับ บาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของมัคคุเทศก์หรือทีมงาน
 4. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายสิ่งของที่มีค่า อันเนื่องมาจากความประมาทของตัวผู้เดินทาง,เกิดการโจรกรรม,อุบัติเหตุจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 5. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ท่านงดใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ ถือว่าท่าน ละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 6. เมื่อท่านตกลงชำระค่ามัดจำหรือชำระค่าทัวร์ทั้งหมด กับทางบริษัทฯแล้ว ทางบริษัทฯถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อตกลงของหมายเหตุทั้งหมดทุกข้อแล้ว