ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: สะพานแก้วมังกรเมฆ หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต ไร่นาขั้นบันได ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน ถนน 36 สาย
 • กิน: อิ่มอร่อยสุกี้ปลาแซลมอล/SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดังอาหารกว่า 200 ชนิด
 • พิเศษ: แถมฟรี !! กระเป๋าชอปปิ้งสุดเก๋ พับเก็บได้ จุของได้เยอะ+หมวกสุดเท่ เวียดนาม

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

กรุงเทพ– ฮานอย –ซาปา (พักซาปา)

12.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินViet Jet Airพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินViet Jet Airเที่ยวบินที่ VJ902 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

*** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย ***

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควส หรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบิน เป็นผู้กำหนด ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอยหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเป็นนครหลวงเก่าแก่ที่มีอายุครบ1,000 ปีในค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

พักที่  SAPA LODGE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมเมืองซาปาเมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ.2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม 

นำท่านไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้วโหร่งมัย(มังกรเมฆ)(ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม)ห่างจากเมืองซาปา20กม. ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ วันที่16 พฤศจิกายน 2019 ได้เป็นสะพานแก้วที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของเวียดนาม ไปที่สะพานแห่งนี้ท่านต้องเดินผ่านอุโมงค์ยาก70ม.และขึ้นลิฟต์สูงถึง300ม. ถึงยอดสะพานแล้วเราต้องเดินผ่านสะพานที่ทำจากกระจกมีควมยาวกว่า60ม.จากหน้าผาภูเขา จากจุดนี้เราสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหว่างเลียนเซิน

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขาซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน จากนั้นท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นกระเช้าเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปันและค่ารถรางขึ้นยอดเขา ไม่รวมในค่าบริการทัวร์1,300.-/ท่าน)กรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ท่านสามารถอิสระถ่ายรูปและชิมกาแฟร้อนๆ และเดินเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณสถานีกระเช้าได้ตามอัธยาศัย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดLove Marketมีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

พักที่   SAPA LODGE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามใช้เส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และชมวิวทิวทัศน์ข้างทางที่สวยงาม

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง

นำท่านชมจัตุรัสบาดิงห์สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่2 กันยายน พ.ศ.2488(วันชาติของเวียดนาม)หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 48ปี ชมสุสานโฮจิมินห์ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ(ปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์)นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาดนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดีปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล ชมบ้านพักโฮจิมินห์ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนามนำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียวเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8อย่างจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆในทะเลสาบมีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่   MOON VIEW HOTEL HANOIหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

ฮานอย-สนามบินนอยไบ-กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอยเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

12.15 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินViet Jet Airเที่ยวบินที่ VJ901(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no yes SAPA LODGE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 yes yes yes SAPA LODGE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 yes yes yes MOON VIEW HOTEL HANOIหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ. 7 ก.พ. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 10 ก.พ. 63
฿12,999 ฿12,999
ส. 8 ก.พ. 63
ติด 3 วันหยุด
อ. 11 ก.พ. 63
฿12,999 ฿12,999
ศ. 14 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 17 ก.พ. 63
฿10,999 ฿10,999
ศ. 21 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 24 ก.พ. 63
฿10,999 ฿10,999
ศ. 28 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 2 มี.ค. 63
฿10,999 ฿10,999
ศ. 6 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 9 มี.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 13 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 16 มี.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 20 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 23 มี.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 27 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 30 มี.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 3 เม.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 6 เม.ย. 63
฿12,999 ฿12,999
ส. 4 เม.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
อ. 7 เม.ย. 63
฿12,999 ฿12,999
ส. 11 เม.ย. 63
ติด 4 วันหยุด
อ. 14 เม.ย. 63
฿15,900 ฿15,900
อา. 12 เม.ย. 63
ติด 4 วันหยุด
พ. 15 เม.ย. 63
฿15,900 ฿15,900
จ. 13 เม.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
พฤ. 16 เม.ย. 63
฿15,900 ฿15,900
ศ. 17 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 20 เม.ย. 63
฿12,999 ฿12,999
ศ. 24 เม.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 27 เม.ย. 63
฿10,999 ฿10,999
ศ. 1 พ.ค. 63
ติด 4 วันหยุด
จ. 4 พ.ค. 63
฿15,900 ฿15,900
อา. 3 พ.ค. 63
ติด 3 วันหยุด
พ. 6 พ.ค. 63
฿15,900 ฿15,900
อ. 5 พ.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ศ. 8 พ.ค. 63
฿12,999 ฿12,999
พ. 6 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 9 พ.ค. 63
฿12,999 ฿12,999
ศ. 8 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 11 พ.ค. 63
฿12,999 ฿12,999
ศ. 15 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 18 พ.ค. 63
฿10,999 ฿10,999
ศ. 22 พ.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 25 พ.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 3 ก.ค. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 6 ก.ค. 63
฿13,900 ฿13,900
ส. 4 ก.ค. 63
ติด 3 วันหยุด
อ. 7 ก.ค. 63
฿13,900 ฿13,900
ส. 25 ก.ค. 63
ติด 3 วันหยุด
อ. 28 ก.ค. 63
฿13,900 ฿13,900
อา. 26 ก.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 29 ก.ค. 63
฿13,900 ฿13,900
จ. 27 ก.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
พฤ. 30 ก.ค. 63
฿13,900 ฿13,900
อา. 9 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 12 ส.ค. 63
฿13,900 ฿13,900
ศ. 14 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 17 ส.ค. 63
฿11,999 ฿11,999
ศ. 21 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 24 ส.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 28 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 31 ส.ค. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 4 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 7 ก.ย. 63
฿11,999 ฿11,999
ศ. 11 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 14 ก.ย. 63
฿11,999 ฿11,999
ศ. 18 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 21 ก.ย. 63
฿9,999 ฿9,999
ศ. 25 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 28 ก.ย. 63
฿9,999 ฿9,999
พฤ. 1 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 4 ต.ค. 63
฿12,999 ฿12,999
ศ. 2 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 5 ต.ค. 63
฿12,999 ฿12,999
ส. 3 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 6 ต.ค. 63
฿11,999 ฿11,999
พฤ. 8 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 11 ต.ค. 63
฿11,999 ฿11,999
ศ. 9 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 12 ต.ค. 63
฿11,999 ฿11,999
ส. 10 ต.ค. 63
ติด 3 วันหยุด
อ. 13 ต.ค. 63
฿14,900 ฿14,900
พฤ. 15 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 18 ต.ค. 63
฿11,999 ฿11,999
ศ. 16 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 19 ต.ค. 63
฿11,999 ฿11,999
ส. 17 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 20 ต.ค. 63
฿11,999 ฿11,999
อ. 20 ต.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ศ. 23 ต.ค. 63
฿13,900 ฿13,900
พ. 21 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 24 ต.ค. 63
฿12,999 ฿12,999

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ 
 • ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าปรับสำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง 
 • ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 • ค่าทิปคนขับรถ ผู้ช่วยคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น 1,000 บาทต่อท่าน/ต่อทิป (บังคับตามระเบียบธรรมเนียมของประเทศ)
 • ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ที่ดูแลจากไทย แล้วแต่สินน้ำใจของท่าน (ไม่รวมในทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ แต่ไม่บังคับทิป)
 • ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ไม่สามารถยกเลิกได้เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่นและขอเก็บเงินทั้งหมด(แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วันก่อนการเดินทาง)
 • กรณีเจ็บป่วยกะทันหัน จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทจะทำการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถยกเลิกหรือเลื่อนการเดินทางได้ ตามความเป็นจริง 
 • ในกรณีเจ็บป่วยกระทันหันก่อนล่วงหน้าเพียง 7 วันทำการ ทางบริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี

รหัสทัวร์ 08VN2848

 • ทัวร์เวียดนาม เหนือ ฮานอย ซาปา

 • VIETJET AIRLINES
 • 4 วัน 3 คืน
 • ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได -ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET | จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย-ฮานอย
 • ก.พ. / มี.ค. / เม.ย. / พ.ค. / ก.ค. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
15,900 บาท
9,999 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์เวียดนาม ฮานอย ซาปา ฟานซีปัน

รหัสทัวร์ 08VN2848 ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได -ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET | จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย-ฮานอย

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพ– ฮานอย –ซาปา (พักซาปา) no no yes SAPA LODGE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
2 ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET yes yes yes SAPA LODGE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
3 ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย yes yes yes MOON VIEW HOTEL HANOIหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
4 ฮานอย-สนามบินนอยไบ-กรุงเทพ yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพ– ฮานอย –ซาปา (พักซาปา)


12.00 น. คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินสุวรรณภูมิเคาน์เตอร์สายการบินViet Jet Airพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

15.05 น. ออกเดินทางสู่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนามโดยสายการบินViet Jet Airเที่ยวบินที่ VJ902 (ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.50 ชั่วโมง)

*** ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง แต่มีจำหน่าย ***

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควส หรือเลือกที่นั่งได้ และทางสายการบิน เป็นผู้กำหนด ทางบริษัทไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง

16.55 น. เดินทางถึงสนามบินกรุงฮานอยหลังผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองแล้วนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองกรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนาม ซึ่งเป็นนครหลวงเก่าแก่ที่มีอายุครบ1,000 ปีในค.ศ. 2010 กรุงฮานอยเป็นเมืองหลวงของประเทศเวียดนามและเมืองแห่งนี้ยังคงรักษาความเป็นเอกลักษณ์ได้อย่างเหนียวแน่น

เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารเย็น นำท่านเดินทางสู่เมืองซาปา ซึ่งตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนามใกล้กับชายแดนจีน อยู่ในเขตจังหวัดลาวไก ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงกว่าระดับน้ำทะเลถึง 1,650 เมตร จึงมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกผักและผลไม้เมืองหนาวที่สำคัญของเวียดนาม อีกทั้งยังเป็นดินแดนแห่งขุนเขาที่มีความหลากหลายของชาติพันธุ์มากที่สุดในเวียดนามอีกด้วย ในอดีตเมืองนี้ถูกพัฒนาขึ้นเป็นเมืองตากอากาศของชาวฝรั่งเศสสมัยที่เวียดนามเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส(ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)

พักที่  SAPA LODGE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่ 2

ซาปา-สะพานแก้วมังกรเมฆ-หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต-ไร่นาขั้นบันได ฟานซีปัน-ตลาด LOVE MARKET


เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำท่านชมเมืองซาปาเมืองบนภูเขาที่เจ้าอาณานิคมฝรั่งเศสสร้างไว้เป็นสถานที่พักผ่อนตั้งแต่ปี พ.ศ.2465 ปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวซึ่งได้รับความนิยมมากที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม 

นำท่านไปสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ของเมืองซาปา สะพานแก้วโหร่งมัย(มังกรเมฆ)(ราคาทัวร์รวมค่าเข้าชม)ห่างจากเมืองซาปา20กม. ได้เปิดบริการอย่างเป็นทางการ วันที่16 พฤศจิกายน 2019 ได้เป็นสะพานแก้วที่ใหญ่ที่สุดและสูงที่สุดของเวียดนาม ไปที่สะพานแห่งนี้ท่านต้องเดินผ่านอุโมงค์ยาก70ม.และขึ้นลิฟต์สูงถึง300ม. ถึงยอดสะพานแล้วเราต้องเดินผ่านสะพานที่ทำจากกระจกมีควมยาวกว่า60ม.จากหน้าผาภูเขา จากจุดนี้เราสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามของเทือกเขาหว่างเลียนเซิน

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารกลางวัน นำท่านชม หมู่บ้านชาวเขาก๊าตก๊าต เป็นชาวเขาเผ่าม้งเก่าแก่ ของเมืองซาปา ชมทิวทัศน์อันสวยงาม ชมไร่นาขั้นบันไดของชาวเขาซึ่งปลูกกระจัดกระจายไปทั่วทั้งเขา สวยงามดังภาพวาด นำท่านเดินชมวิถีชีวิตและความเป็นอยู่ของชาวเขาภายในหมู่บ้าน ชมสินค้าพื้นเมืองของที่ระลึก ชมชีวิตพื้นถิ่นของชนเผ่าหลากหลาย โดยเฉพาะม้งดำและเผ่าเย้าแดง และเลือกซื้อสินค้าหัตถกรรมของชาวเขาภายในหมู่บ้าน จากนั้นท่านสู่ฟานซีปัน ท่ามกลางมวลเมฆหมอกที่ลอยละล่องอยู่รอบๆชมทัศนียภาพที่แสนสวยงามบนจุดชมวิวในระดับความสูง 3,143 เมตร จุดที่ได้รับการขนานมานว่าเป็นหลังคาแห่งอินโดจีน ด้วยทิวทัศน์แบบพาโนรามาพร้อมสัมผัสอากาศที่หนาวเย็นตลอดทั้งปี อิสระเก็บภาพความประทับใจ (ค่าใช้จ่ายในการขึ้นกระเช้าเพื่อสัมผัสยอดสูงสุดฟานซีปันและค่ารถรางขึ้นยอดเขา ไม่รวมในค่าบริการทัวร์1,300.-/ท่าน)กรณีที่ท่านไม่ประสงค์จะขึ้นยอดเขาฟานซิปัน ท่านสามารถอิสระถ่ายรูปและชิมกาแฟร้อนๆ และเดินเลือกซื้อของที่ระลึกบริเวณสถานีกระเช้าได้ตามอัธยาศัย

เย็น   รับประทานอาหารเย็น สุดพิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอล

นำท่านอิสระช้อปปิ้งที่ตลาดLove Marketมีสินค้าให้ท่านเลือกช้อปปิ้งมากมาย ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง ของฝาก ขนม กระเป๋า รองเท้า ท่านสามารถช้อปปิ้งให้อย่างจุใจ

พักที่   SAPA LODGE HOTELหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่ 3

ซาปา-ฮานอย-จัตุรัสบาดิงห์-วัดเจดีย์เสาเดียว-ทะเลสาบคืนดาบ วัดหงอกเซิน-ถนน 36 สาย


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงฮานอย เมืองหลวงของเวียดนามใช้เส้นทางเดิม (ระยะทาง 245 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4 ชม.)ระหว่างทางให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย และชมวิวทิวทัศน์ข้างทางที่สวยงาม

กลางวัน  รับประทานอาหารกลางวัน พิเศษ!!! ภัตตาคาร SEN BUFFET อินเตอร์บุฟเฟต์ชื่อดัง

นำท่านชมจัตุรัสบาดิงห์สถานที่ที่ท่านโฮจิมินห์ได้อ่านคำประกาศอิสรภาพของเวียดนามพ้นจากฝรั่งเศส ในวันที่2 กันยายน พ.ศ.2488(วันชาติของเวียดนาม)หลังจากตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสอยู่ถึง 48ปี ชมสุสานโฮจิมินห์ภายในบรรจุศพอาบน้ำยาของโฮจิมินห์ นอนสงบอยู่ในโลงแก้วในห้องปรับอากาศที่ขัดต่อความประสงค์ของท่านที่ต้องการให้เผาศพ(ปิดไม่ให้เข้าชมด้านในทุกวันจันทร์และวันศุกร์)นักท่องเที่ยวจะเดินเรียงแถวเข้าคิวอย่างเงียบสงบและสำรวม เข้าไปคารวะศพภายในสุสานได้ โดยห้ามนำกล้องถ่ายรูป กระเป๋าสะพาย หรือกระเป๋าถือเข้าไปโดยเด็ดขาดนำท่านชมทำเนียบประธานาธิบดีปัจจุบันใช้เป็นที่รับรองแขกบ้านแขกเมือง ทาด้วยสีเหลืองทั้งหลัง มีทหารเฝ้าห้ามเข้าไปใกล้ แต่มีเชือกกั้นให้ถ่ายรูปได้ในระยะไกล ชมบ้านพักโฮจิมินห์ที่เคยพำนักอยู่ในช่วงปี พ.ศ.2501-2512 บ้านพักสร้างด้วยไม้ทั้งหลัง ยกพื้นด้วยเสาสูง ชั้นล่างโปร่งไม่มีผนัง เป็นที่พักผ่อนและต้อนรับแขก ชั้นบนสุดเป็นห้องสมุด ห้องทำงาน และห้องนอน บ้านจะเรียบง่าย สะอาด มีขนาดเล็ก สมกับเป็นตัวอย่างที่ดี จนได้รับการยกย่องเป็นบิดาของประเทศเวียดนามนำท่านชมวัดเจดีย์เสาเดียวเรียกอีกชื่อว่าวัดแห่งรัก สร้างด้วยไม้ทั้งหลัง เป็นศาลาเก๋งจีนหลังเดียวขนาดเล็ก ตั้งอยู่บนต้นเสาเดียวปักอยู่ในสระบัวขนาดกลางรูปสี่เหลี่ยม ภายในประดิษฐานรูปเจ้าแม่กวนอิมปางแสดงอภินิหารมี 10กร แต่ละมือถือของมงคลรวม 8อย่างจากนั้นนำท่านชม ทะเลสาบคืนดาบ ซึ่งเป็นทะเลสาบใจกลางกรุงฮานอย มักมีชาวฮานอยและนักท่องเที่ยวมานั่งพักผ่อนบริเวณริมทะเลสาบแห่งนี้ชมวัดหงอกเซิน อยู่ริมทะเลสาบคืนดาบบนเกาะหยก เป็นเกาะเล็กๆในทะเลสาบมีสีแดงสดใส ถือเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของกรุงฮานอย นำท่านช้อปปิ้งอย่างจุใจอยู่ที่ ถนน 36 สาย

เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร

พักที่   MOON VIEW HOTEL HANOIหรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว


วันที่ 4

ฮานอย-สนามบินนอยไบ-กรุงเทพ


เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

นำทานเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาตินอยบ่าย กรุงฮานอยเพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯตรวจเช็คเอกสารและสัมภาระ

12.15 น. ออกเดินทางจากกรุงฮานอย กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินViet Jet Airเที่ยวบินที่ VJ901(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 1.40 ชั่วโมง)ไม่มีบริการอาหาร และเครื่องดื่มบนเครื่อง

14.05 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

อัตรารวม

อัตราค่าบริการรวม

อัตราไม่รวม

อัตราค่าบริการไม่รวม

 

 

 

คืนเงิน

กรณียกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*