ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ วัดลินห์อึ๋ง
 • กิน: บุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์
 • พิเศษ: นั่งกระเช้าขึ้นยอดบานาฮิลล์ แช่บ่อออนเซ็น
 • พัก: MercureFrench Village Bana Hills

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง

15.00น.         สมาชิกทุกท่านพร้อมกันณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์Lสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

18.00น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนามโดยสายการบินVIETNAM AIRLINEเที่ยวบินที่VN626(พร้อมรับประทานอาหารบนเครื่อง)

19.40น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานังประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง(เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองอาหารเวียดนามแท้(1)

ที่พัก      โรงแรม Fivitel Boutique Da Nang ระดับ 4  ดาวหรือเทียบเท่า

เมืองฮอยอัน–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–วัดฟุกเกี๋ยน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง - วัดลินห์อึ๋ง–บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR

เช้า : บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)

            นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอันเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนามในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากดานังประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนามในปีค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

   แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย

อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอูและเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่งคุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่นและเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือการนำธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดทิ้งไว้เพื่อเป็นสิริมงคล

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้งท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง 40-50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ)

กลางวัน :  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (3)

นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มีความสูงถึง 67 เมตรซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตรมีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก

นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาทีบานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตรความยาว 150เมตรโค้งไปตามแนวเขาจุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ

เย็น :  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Mercure อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์(4)

ที่พัก โรงแรมMercureFrench Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว

บานาฮิลล์ - สวนสนุกThe Fantasy Park–รถรางหรือAlpine coaster–สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) –วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง - แช่บ่อน้ำพุร้อน

เช้า :  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)

            อิสระทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park(ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ)เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

หรืออิสระเล่น“รถราง หรือ Alpine coaster”เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว)เมื่อถึงเวลานัดหมายนำทุกท่านลงกระเช้าจากบานาฮิลล์ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน.

กลางวัน :   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *Aparang* อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์(6)

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนำท่านเดินทางลงจากบานาฮิลล์ เพื่อเดินทางต่อไปยัง สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ (Than Tai Hot Springs Park)บ่อน้ำพุร้อนแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดานัง ด้วยบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย รายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวสวยงามของภูเขาบานา จะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเดินทางมาถึง ท่านจะได้สัมผัสการอาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อนแท้ๆภายในสวนน้ำแห่งใหม่นี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนหรือออนเซ็นแห่งแรกในเวียดนามที่ได้รับมาตรฐานแบบญี่ปุ่น นอกจากบ่อน้ำพุร้อนแล้วสถานที่แห่งนี้ยังมีสวนน้ำที่มีเครื่องเล่นหลากหลาย สระว่ายน้ำ รวมไปถึงโรงแรมที่พัก และสถานที่อีกมากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชม แต่ก่อนที่จะนำทุกท่านผ่อนคลายไปกับบ่อน้ำพุร้อน เราจะแวะสักการะ วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ตั้งอยู่ในเขตสงวนธรรมชาติหนุยฉัว (Nui Chua Nature Reserve) บริเวณเดียวกันกับบ่อน้ำพุร้อน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จากนั้นอิสระทุกท่านผ่อนคลายไปกับการ แช่บ่อน้ำพุร้อน ตามอัธยาศัย บ่อน้ำเหล่านี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการเดินทางเป็นเวลานอนและคลายความเมื้อยล้าต่างๆเหมาะกับผู้ที่ทำงานหนักหรือนักท่องเที่ยวที่อ่อนล้าจากการท่องเที่ยว หรือท่านที่ต้องการจะสัมผัสกับบรรยากาศอันผ่อนคลายอันแสนพิเศษก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้

เย็น :  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท  (7)

ที่พัก      โรงแรมEbisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาว

สวนน้ำ Ebisu Than Tai –เมืองดานัง –สะพานมังกร–ตลาดฮาน–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ

เช้า :  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ สวนน้ำEbisu Than Taiเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกท่ามกลางวิวภูเขาสวยงาม สวนน้ำแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้ท่านสามารถพักผ่อนและสนุกสนานได้อย่างเต็มอิ่ม ท่านจะได้รับประสบการณ์อันแสนพิเศษที่เรียกได้ว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะเล่นน้ำท่ามกลางความสวยงามของหุบเขาเช่นนี้.. อิสระท่านเล่นน้ำ หรือเดินเที่ยวชมความสวยงามของสวนแห่งนี้ตามอัธยาศัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูอาหารไทย + กุ้ง Lobster(9)

ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นำท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานังเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตรและความกว้าง 37.5 เมตรมีถนน 6 ช่องจราจรโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮานแหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่นเสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

                        จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานังเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

15.20น.         เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบินVIETNAM AIRLINE(VN) เที่ยวบินที่ VN627(พร้อมรับประทานอาหารบนเครื่อง)       

17.00 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no yes โรงแรม Fivitel Boutique Da Nang หรือเทียบเท่า
2 yes yes yes MercureFrench Village Bana Hills
3 yes yes yes Ebisu Onsen Resort
4 yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
อา. 22 ธ.ค. 62
ติด 1 วันหยุด
พ. 25 ธ.ค. 62
฿14,888 ฿14,888
พฤ. 2 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 5 ม.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
ส. 4 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 7 ม.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
อ. 7 ม.ค. 63
ศ. 10 ม.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
พฤ. 9 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 12 ม.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
ส. 11 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 14 ม.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
อ. 14 ม.ค. 63
ศ. 17 ม.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
ศ. 17 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 20 ม.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
อา. 19 ม.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
พ. 22 ม.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
อ. 4 ก.พ. 63
ศ. 7 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
พฤ. 6 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 9 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
ส. 8 ก.พ. 63
ติด 3 วันหยุด
อ. 11 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
อ. 11 ก.พ. 63
ศ. 14 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
พฤ. 13 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 16 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
ส. 15 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 18 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
อ. 18 ก.พ. 63
ศ. 21 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
พฤ. 20 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 23 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
ส. 22 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 25 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
พ. 26 ก.พ. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 29 ก.พ. 63
฿14,888 ฿14,888
ศ. 28 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 2 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
ส. 29 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 3 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
จ. 2 มี.ค. 63
พฤ. 5 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
พ. 4 มี.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 7 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
ศ. 6 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 9 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
อา. 8 มี.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
พ. 11 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
พ. 11 มี.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 14 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
ศ. 13 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 16 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
อา. 15 มี.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
พ. 18 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
พ. 18 มี.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 21 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888
ส. 21 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 24 มี.ค. 63
฿14,888 ฿14,888

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:

 • มัดจำท่านละ 6,000 บาทภายหลังจากที่ท่านส่งเอกสารการจอง 3 วัน กรณีลูกค้าทำการจองก่อนวันเดินทางภายใน 20 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าทัวร์เต็มจำนวน
 • จอยแลนด์ไม่เอาตั๋วหัก 2,000 บาท/ท่าน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
 • หากไม่ชำระมัดจำตามที่กำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่
 • หากชำระไม่ครบตามจำนวน บริษัทฯถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติโดยไม่มีเงื่อนไข
 • เมื่อท่านชำระเงินไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงต่างๆที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
 • หากชำระเงินในแต่ละส่วนแล้ว โปรดส่งสำเนาการโอนเงิน พร้อมระบุชื่อพนักงานขายมาทางแฟกซ์
 • ส่งรายชื่อสำรองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมยืนยันว่าต้องการเดินทางท่องเที่ยวทริปใด, วันที่ใด, ไปกับใครบ้าง, เบอร์โทร // [หากไม่ส่งสำเนาหนังสือเดินทาง (Passport) มาให้ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายอันเกิดจากความผิดพลาดจากการสะกดชื่อ-นามสกุล และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบินทั้งสิ้น

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับตามรายการที่ระบุ รวมถึงค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ำมัน
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศ
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหาร ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยว วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหักณที่จ่าย 3 %
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศเวียดนาม กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางเวียดนามได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศเวียดนามไม่เกิน 30 วัน)
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น และหัวหน้าทัวร์อำนวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์, คนขับรถ, 1,000 บาท/ท่าน/ทริป, ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

 

เดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่านหากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

รหัสทัวร์ 03VN2650

 • กลาง ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์ ทัวร์เวียดนาม

 • Vietnam Airline
 • 4 วัน 3 คืน
 • เมืองฮอยอัน–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–วัดฟุกเกี๋ยน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง - วัดลินห์อึ๋ง–บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ | สวนสนุกThe Fantasy Park–สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ –วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง - แช่บ่อน้ำพุร้อน | เมืองดานัง –สะพานมังกร–ตลาดฮาน
 • ธ.ค. / ม.ค. / ก.พ. / มี.ค.
14,888 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์เวียดนาม ดานัง ฮอยอัน บานาฮิลล์

รหัสทัวร์ 03VN2650 เมืองฮอยอัน–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–วัดฟุกเกี๋ยน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง - วัดลินห์อึ๋ง–บานาฮิลล์ - โซนสวนดอกไม้ | สวนสนุกThe Fantasy Park–สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ –วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง - แช่บ่อน้ำพุร้อน | เมืองดานัง –สะพานมังกร–ตลาดฮาน

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง no no yes โรงแรม Fivitel Boutique Da Nang หรือเทียบเท่า
2 เมืองฮอยอัน–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–วัดฟุกเกี๋ยน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง - วัดลินห์อึ๋ง–บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR yes yes yes MercureFrench Village Bana Hills
3 บานาฮิลล์ - สวนสนุกThe Fantasy Park–รถรางหรือAlpine coaster–สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) –วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง - แช่บ่อน้ำพุร้อน yes yes yes Ebisu Onsen Resort
4 สวนน้ำ Ebisu Than Tai –เมืองดานัง –สะพานมังกร–ตลาดฮาน–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – เมืองดานัง


15.00น.         สมาชิกทุกท่านพร้อมกันณท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 6 เคาน์เตอร์Lสายการบินเวียดนามแอร์ไลน์ (VN)โดยมีเจ้าหน้าที่คอยจัดเตรียมเอกสารการเดินทางสำหรับทุกท่านและนำท่านโหลดสัมภาระ

18.00น.         ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง ประเทศเวียดนามโดยสายการบินVIETNAM AIRLINEเที่ยวบินที่VN626(พร้อมรับประทานอาหารบนเครื่อง)

19.40น.         เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติดานังประเทศเวียดนาม ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เรียบร้อยแล้วนำท่านรับสัมภาระ หลังจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวเมืองดานัง(เวลาท้องถิ่นประเทศเวียดนามเหมือนกับเวลาท้องถิ่นประเทศไทย)

ออกเดินทางสู่เมืองดานัง ตั้งอยู่ในโซนภาคกลางของประเทศเวียดนามตั้งอยู่ห่างจากเมืองฮานอยไปทางทิศใต้ 764 กิโลเมตร และห่างจากเมือง โฮจิมินห์ ไปทางทิศเหนือ 964 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับเมืองเว้ ทิศตะวันตกและทิศใต้ติดกับจังหวัดกว่างนาม ส่วนทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้เมืองดานังเป็นเมืองที่มีหาดทรายขาว และมีภูเขาหินอ่อนสลับซับซ้อน และยังเป็นเมืองท่าที่สำคัญเพราะในแถบนี้มีหมู่บ้านชาวประมงจำนวนมากจึงทำให้เกิดเป็นเมืองท่าทางการค้าที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของเวียดนาม

ค่ำ : บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองอาหารเวียดนามแท้(1)

ที่พัก      โรงแรม Fivitel Boutique Da Nang ระดับ 4  ดาวหรือเทียบเท่า


วันที่ 2

เมืองฮอยอัน–หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน–เมืองโบราณฮอยอัน - สะพานญี่ปุ่น–ศาลกวนอู–วัดฟุกเกี๋ยน–หมู่บ้านกั๊มทาน–ล่องเรือกระด้ง - วัดลินห์อึ๋ง–บานาฮิลล์– กระเช้าลอยฟ้า - สะพานโกเด้นบริดจ์ (Golden Bridge) - โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOUR


เช้า : บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)

            นำท่านเดินทางสู่เมืองฮอยอันเป็นเมืองขนาดเล็กริมฝั่งทะเลจีนใต้ทางตอนกลางของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามตั้งอยู่ในเขตจังหวัดกว่างนามในอดีตเคยเป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากดานังประมาณ 25 กม. เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งในเวียดนามในปีค.ศ. 1999 องค์การยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนเขตเมืองเก่าของฮอยอันให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผลว่าเป็นตัวอย่างของเมืองท่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในสมัยคริสต์ศตวรรษที่ 15-19 ที่มีการผสมผสานศิลปะและสถาปัตยกรรมทั้งของท้องถิ่นและของต่างชาติไว้ได้อย่างมีเอกลักษณ์และอาคารต่างๆภายในเมืองได้รับการอนุรักษ์ให้อยู่ในสภาพเดิมไว้ได้เป็นอย่างดี

   แวะชมหมู่บ้านแกะสลักหินอ่อนที่นี้นับเป็นหนึ่งในงานหัตกกรมศิลปะของประเทศเวียดนามภายในท่านจะได้พบกับงานเกะสลักที่ล้วนปริษฐ์ด้วยมือจากช่างหลากหลายแขนง และอิสระให้ท่านได้เลือกชมงานหัตศิลป์ภายในตามอัธยาศัย

อิสระเดินชมเมืองโบราณฮอยอันตามอัธยาศัย เที่ยวชม สะพานญี่ปุ่น (Japanese Covered Bridge)อีกหนึ่งสัญลักษณ์สำคัญของเมืองฮอยอัน ถูกสร้างขึ้นมาแล้วกว่า 400 ปี สะพานมีลักษณะโค้งแบบสถาปัตยกรรมญี่ปุ่น หลังคามุงกระเบื้องสีเขียวและเหลืองเป็นคลื่นสวยงาม เดินเข้าไปกลางสะพานนำท่านสักการะ ศาลกวนอูและเมื่อข้ามสะพานมายังอีกฝั่งหนึ่งคุณจะพบเห็นบ้านเรือนเก่าสไตล์ญี่ปุ่นแท้ตลอดจนร้านค้าริมสองฝั่งถนนให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชมตามอัธยาศัย

เที่ยวชม วัดฟุกเกี๋ยน เป็นสมาคมชาวจีนที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดเป็นศูนย์รวมของชาวจีนที่อพยพเข้ามาในช่วงปีพ.ศ.2388-2428 จะเห็นได้จากบ้านเก่าแก่ประจำตระกูลกว่า 20 หลัง ปัจจุบันใช้เป็นที่พบปะของคนหลายรุ่นและเป็นศูนย์กลางของการเที่ยวชมเมืองโบราณฮอยอัน จุดเด่นอยู่ที่งานไม้แกะสลักลวดลายสวยงามท่านสามารถทำบุญต่ออายุโดยพิธีสมัยโบราณคือการนำธูปที่ขดเป็นก้นหอยมาจุดทิ้งไว้เพื่อเป็นสิริมงคล

ออกเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน นำท่านสัมผัสกับประสบการณ์ใหม่ในหมู่บ้านเล็กๆ ที่ตั้งอยู่ในเมืองฮอยอัน ภายในจะเป็นสวนมะพร้าวและมีแม่น้ำล้อมรอบ ในช่วงสมัยสงครามนั้นจะเป็นที่พักของเหล่าทหารหาญ ในปัจจุบันอาชีพหลักของคนที่นี่จะประกอบอาชีพทำประมงเป็นหลัก หลังจากนั้นนำท่านทำกิจกรรม ล่องเรือกระด้งท่านจะได้รับชมวัฒนธรรมอันสวยงามของชาวท้องถิ่น และระหว่างที่ล่องเรือกระด้งอยู่นั้นชาวบ้านที่นี้ก็จะมีการขับร้องพลงพื้นเมือง และนำไม้พายเรือมาเคาะเพื่อประกอบเป็นจังหวะดนตรี (ค่าทิปสำหรับคนพายเรือกระด้ง 40-50 บาท หรือแล้วแต่ท่านพึงพอใจ)

กลางวัน :  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง (3)

นำท่านสู่ วัดลินห์อึ๋งเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดของเมืองดานังภายในวิหารแห่งนี้เป็นสถานที่บูชาเจ้าแม่กวนอิมและเทพเจ้าองค์ต่างๆตามความเชื่อของชาวพื้นเมืองแถบนี้นอกจากนี้ยังมีรูปปั้นปูนของเจ้าแม่กวนอิมองค์ใหญ่มีความสูงถึง 67 เมตรซึ่งตั้งอยู่บนฐานดอกบัวกว้างถึง35 เมตรมีความเชื่อที่ว่าคอยปกปักรักษาและคุ้มครองชาวประมงยามที่ออกไปหาปลานอกชายฝั่งวัดแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีคนให้ความเคารพและเข้ามาสักการะเป็นจำนวนมาก

นำท่านสู่เมืองตากอากาศขึ้นชื่อแห่งดานัง บานาฮิลล์ตั้งห่างจากเมืองดานังออกไปประมาณ 40 กิโลเมตรใช้เวลาในการเดินทาง 40-50 นาทีบานาฮิลล์เป็นหล่งท่องเที่ยวตากอากาศมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่ 1 โดยได้เกิดแนวคิดการสร้างบ้านพักและโรงแรมจากชาวฝรั่งเศส ในสมัยอาณานิคมตั้งแต่ปี 1919หลังจากจบสงครามฝรั่งเศสได้พ่ายแพ้และเดินทางออกจากเวียดนามเพื่อกลับประเทศทำให้บานาฮิลล์ถูกทิ้งร้างมาเป็นเวลานาน ปัจจุบันรัฐบาลเวียดนามได้กลับมาบูรณะเป็นเมืองท่องเที่ยวตากอากาศแห่งนี้อีกครั้งในปี 2009 พร้อมกับได้มีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าที่มีความสูงถึง 5,801 จากระดับน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นเส้นทางสำหรับขึ้นไปยังยอดเขา

จากนั้นอิสระให้ท่านเดินชมสะพานโกเด้นบริดจ์(Golden Bridge) สะพานลอยฟ้าในอุ้งมือยักษ์ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่พึ่งเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวชมได้ไม่นานมานี้มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400เมตรความยาว 150เมตรโค้งไปตามแนวเขาจุดเด่นคือสะพานถูกทอดผ่านอุ้งมือหินขนาดยักษ์สองมือผู้ออกแบบจะทำให้รู้สึกราวกับว่ากำลังเดินอยู่บนเส้นด้ายสีทองที่ทอดอยู่ในหัตถ์ของเทพ อิสระให้ท่านได้ถ่ายภาพและชมวิวทิศทัศน์

หลังจากนั้นเดินเที่ยวชม โซนสวนดอกไม้LE JARDIN D’AMOURสวนดอกไม้สไตล์ฝรั่งเศส ที่มีดอกไม้หลากหลายพันธุ์ถูกจัดเป็นสัดส่วนอย่างสวยงามท่ามกลางอากาศที่แสนเย็นสบาย ที่มีมุมถ่ายรูปน่ารักๆ ให้ท่านได้เลือกถ่ายได้ตามใจชอบ

เย็น :  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร Mercure อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์(4)

ที่พัก โรงแรมMercureFrench Village Bana Hills ระดับ 4 ดาว


วันที่ 3

บานาฮิลล์ - สวนสนุกThe Fantasy Park–รถรางหรือAlpine coaster–สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่(Than Tai Hot Springs Park) –วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง - แช่บ่อน้ำพุร้อน


เช้า :  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม(5)

            อิสระทุกท่านได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์แห่งตำนานและจินตนาการของการผจญภัยที่ สวนสนุก The Fantasy Park(ราคาทัวร์รวมค่าเครื่องเล่นภายในสวนสนุกทุกเครื่องเล่น ยกเว้นพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง และเครื่องเล่นที่ใช้ระบบหยอดเรียญ)เครื่องเล่นในสวนสนุกของบานาฮิลล์ มีหลากหลายรูปแบบมีให้ท่านเลือก อาทิ เช่น โรงภาพยนต์ 4D โลกของไดโนเสาร์ รถไฟเหาะแมงมุมที่ชวนให้ทุกท่านระทึกขวัญไปกับเครื่องเล่น รถราง บ้านผีสิง และอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีร้านช้อปปิ้งให้ท่านได้เลือกซื้อของที่ระลึกภายในสวนสนุกอีกด้วย

หรืออิสระเล่น“รถราง หรือ Alpine coaster”เครื่องเล่นขึ้นชื่อของประเทศเวียดนาม เป็นรถไฟเหาะขนาดเล็ก ไม่อันตรายและไม่หวาดเสี่ยวจนเกินไป เป็นรถไฟเหาะที่บังคับด้วยมือ จะไปช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับการควบคุมของเราเอง โดยตัวรถจะสามารนั่งได้ 2 ท่าน หรือจะนั่งท่านเดียวก็ได้ (การเล่นรถไฟเหาะไม่อนุญาตให้นำกล้อง หรือมือถือขึ้นมาถ่ายภาพ ทางเจ้าหน้าที่จะมีจุดบริการถ่ายภาพ 2 จุด ท่านสามารถเลือกซื้อภาพตนเองไว้เป็นที่ระลึกได้ในราคาประมาณ 60,000 ดอง ณ จุดบริการนักท่องเที่ยว)เมื่อถึงเวลานัดหมายนำทุกท่านลงกระเช้าจากบานาฮิลล์ เพื่อรับประทานอาหารกลางวัน.

กลางวัน :   บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร *Aparang* อาหารบุฟเฟ่ต์นานาชาติ บนบานาฮิลล์(6)

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนำท่านเดินทางลงจากบานาฮิลล์ เพื่อเดินทางต่อไปยัง สวนน้ำพุร้อนเทิ่นไต่ (Than Tai Hot Springs Park)บ่อน้ำพุร้อนแห่งใหม่ล่าสุดของเมืองดานัง ด้วยบรรยากาศที่แสนเย็นสบาย รายล้อมไปด้วยต้นไม้สีเขียวสวยงามของภูเขาบานา จะทำให้ท่านรู้สึกผ่อนคลายเมื่อเดินทางมาถึง ท่านจะได้สัมผัสการอาบน้ำในบ่อน้ำพุร้อนแท้ๆภายในสวนน้ำแห่งใหม่นี้ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นบ่อน้ำพุร้อนหรือออนเซ็นแห่งแรกในเวียดนามที่ได้รับมาตรฐานแบบญี่ปุ่น นอกจากบ่อน้ำพุร้อนแล้วสถานที่แห่งนี้ยังมีสวนน้ำที่มีเครื่องเล่นหลากหลาย สระว่ายน้ำ รวมไปถึงโรงแรมที่พัก และสถานที่อีกมากมายให้ท่านได้เดินเที่ยวชม แต่ก่อนที่จะนำทุกท่านผ่อนคลายไปกับบ่อน้ำพุร้อน เราจะแวะสักการะ วัดเทพเจ้าแห่งความมั่งคั่ง ตั้งอยู่ในเขตสงวนธรรมชาติหนุยฉัว (Nui Chua Nature Reserve) บริเวณเดียวกันกับบ่อน้ำพุร้อน เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต

จากนั้นอิสระทุกท่านผ่อนคลายไปกับการ แช่บ่อน้ำพุร้อน ตามอัธยาศัย บ่อน้ำเหล่านี้จะช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อจากการเดินทางเป็นเวลานอนและคลายความเมื้อยล้าต่างๆเหมาะกับผู้ที่ทำงานหนักหรือนักท่องเที่ยวที่อ่อนล้าจากการท่องเที่ยว หรือท่านที่ต้องการจะสัมผัสกับบรรยากาศอันผ่อนคลายอันแสนพิเศษก็สามารถเดินทางมาที่นี่ได้

เย็น :  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคารของรีสอร์ท  (7)

ที่พัก      โรงแรมEbisu Onsen Resort ระดับ 4 ดาว


วันที่ 4

สวนน้ำ Ebisu Than Tai –เมืองดานัง –สะพานมังกร–ตลาดฮาน–ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง - ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ


เช้า :  บริการอาหารเช้าณ ห้องอาหารของโรงแรม(8)

หลังจากรับประทานอาหารเช้า นำท่านสู่ สวนน้ำEbisu Than Taiเพลิดเพลินไปกับเครื่องเล่นต่างๆมากมายให้ท่านได้เลือกท่ามกลางวิวภูเขาสวยงาม สวนน้ำแห่งนี้ได้ถูกออกแบบมาให้ท่านสามารถพักผ่อนและสนุกสนานได้อย่างเต็มอิ่ม ท่านจะได้รับประสบการณ์อันแสนพิเศษที่เรียกได้ว่าไม่มีที่ไหนอีกแล้วที่จะเล่นน้ำท่ามกลางความสวยงามของหุบเขาเช่นนี้.. อิสระท่านเล่นน้ำ หรือเดินเที่ยวชมความสวยงามของสวนแห่งนี้ตามอัธยาศัย

กลางวัน : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง เมนูอาหารไทย + กุ้ง Lobster(9)

ออกเดินทางไปยัง เมืองดานัง นำท่านผ่านชม สะพานมังกร ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของเมืองดานังเป็นสัญลักษณ์ของการฟื้นฟูประเทศและเศรษฐกิจ สะพานมังกรมีความยาว 666 เมตรและความกว้าง 37.5 เมตรมีถนน 6 ช่องจราจรโดยได้เปิดใช้งานตั้งแต่ปี 2013 ด้วยสถาปัตยกรรมที่บวกกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากตำนานของเวียดนามเมื่อกว่าหนึ่งพันปีมาแล้ว

นำท่านเดินเที่ยวช้อปปิ้งใน ตลาดฮานแหล่งรวบรวมสินค้ามากมายเป็นที่นิยมทั้งชาวเวียดนามและชาวไทย สินค้าที่โดเด่นคือ งานหัตถกรรม เช่น ภาพผ้าปักมืออันวิจิตร โคมไฟ ผ้าปัก กระเป๋าปัก ตะเกียบไม้แกะสลัก ชุดอ๋าวหย่าย (ชุดประจำชาติเวียดนาม) และนอกจากนั้นยังมีสินค้าอีกมากมายให้ท่านได้เลือกซื้อ เช่นเสื้อเวียดนาม ของสด ของแห้ง เสื้อผ้า กาแฟ สินค้าที่ระลึก หมวก รองเท้า กระเป๋า รวมถึงสินค้าพื้นเมือง ท่านจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตของชาวเวียดนามในปัจจุบันได้อย่างแท้จริง อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อของฝากและถ่ายภาพตามอัธยาศัย

                        จากนั้นนำท่านออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติดานังเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย

15.20น.         เดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิประเทศไทยโดยสายการบินVIETNAM AIRLINE(VN) เที่ยวบินที่ VN627(พร้อมรับประทานอาหารบนเครื่อง)       

17.00 น.        เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการจอง และ การชำระเงิน:

โปรดตรวจสอบ Passport : จะต้องมีอายุคงเหลือ ณ วันเดินทางมากกว่า 6 เดือนขึ้นไปและเหลือหน้ากระดาษอย่างต่ำ 2 หน้าหากไม่มั่นใจโปรดสอบถาม

 

 

อัตรารวม

อัตราไม่รวม

 

เดินทางขึ้นต่ำ 25 ท่านหากต่ำกว่ากำหนด กรุ๊ปจะไม่สามารถเดินทางได้ หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามประสงค์ให้ท่านต่อไป ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางและเลื่อนการเดินทางไปในวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

คืนเงิน

เงื่อนไขยกเลิกการจอง :

เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี และกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท