ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบอันสวยงาม

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณกรุงเบิร์น นั่งรถไฟเข้าเซอร์แมตต์ น้ำพุเจ็ทโด้
 • กิน: บริการเมนู ฟองดูว์ อาหารประจำชาติของสวิส
 • พิเศษ: ทานอาหารบนยอดเขาทิตลิส
 • พัก: Holiday Inn Express Zürich Airport หรือในระดับเดียวกัน

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง

14.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M

ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

17.30 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 708

21.30 น.        ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

00.05 น.        ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ CX 383

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก

06.30 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) ระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

1 ชั่วโมง 25 นาที เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1191 ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ กรุงเบิร์นได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) และยังถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก

อีกด้วย

            นำท่านชมย่านเมืองเก่า ตั้งแต่ในสมัยยุคกลางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง และชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณซึทกลอกเกอ (Zytglogge) หรือหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น แล้วนำท่านชม บ่อหมีแห่งเบิร์น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองและยังเป็นตราแผ่นดินหรือสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)

นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

55 นาที  เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น

นำท่านชม น้ำพุเจ็ทโดว์ (Jet d’Eau) น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของเจนีวา

และนำท่านชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวา และถ่ายภาพกับ  นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge fleurie) ตั้งอยู่ทางเข้าสวน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1955

แล้วนำท่านถ่ายรุปกับ มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์

ที่มีความสำคัญมากของเจนีวา และเป็นแหล่งมรดกที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

จากนั้น นำท่านชมบริเวณด้านหน้า องค์การสหประชาชาติ  (United Nations หรือ Palais des Nations) องค์กรหลักของมนุษยชาติที่ให้ความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆระหว่างประเทศ

และชม ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก (Broken Chair) สร้างขึ้นจากไม้ 5.5 ตัน มีความสูง 12 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทำเหมืองแร่ที่ดินและระเบิด รวมถึงสงคราม

 

ค่ำ                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (2)

พัก ณ โรงแรม Ramada Encore Geneva หรือในระดับเดียวกัน

เจนีวา – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) ระยะทางประมาณ 63.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ

55 นาที เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคกลาง และยังคงความงดงามมาจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทย เพราะเคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จย่า และในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้นทรงพระเยาว์

ผ่านชม มหาวิทยาลัยโลซาน (Université de Lausanne) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1537 เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาของราชสกุลมหิดล โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงศึกษาทางด้านวิชาเคมี, รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาด้านนิติศาสตร์ และรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อท่านเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรงเปลี่ยนมาเรียนรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน

นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai Pavilion) สร้างขึ้นในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกับความพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ จัดสร้างโดยรัฐบาลไทย โดยมีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพิธีเปิดศาลาอย่างเป็นทางการ

แล้วชมบริเวณริม ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ที่มีแนวทิวเทือกเขาแอลป์ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง โดยรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและทรงเรือใบและกรรเชียงเรือในทะเลสาบแห่งนี้

ชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค (Musée Olympique) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกีฬาต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ และการเริ่มต้นจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งแรก

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4)

นำท่านเดินทางสู่ แทสช์ (Täsch) ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ

2 ชั่วโมง 10 นาที เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของเซอร์แมท

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท (Zermatt) หนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเมืองแห่งนี้ห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากระบบไฟฟ้าเท่านั้น และเป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอน ยอดเขาทรงพีระมิดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น

ยอดเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิวแมทเทอร์ฮอน ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ของสวิสเซอร์แลนด์ หรือช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน

ได้เวลาสมควร นำท่านนั่งรถไฟกลับสู่แทสช์

พัก ณ โรงแรม Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน

แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ เวเว่ย์ (Vevey) ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

55 นาที  อยู่ในรัฐโว ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวทุกฤดู จึงได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” และเป็นเมืองที่ตั้งของเนสท์เล่ (Nestlé) ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

นำท่านถ่ายภาพกับ ส้อมยักษ์ (The Fork) มีความสูง 8 เมตร ปักอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง และถ่ายภาพกับ รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น (Chaplin Statue) นักแสดงตลกดารา

ฮอลลีวู้ดที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเขาได้มาใช้ชีวิตบั้นปลายสุดท้ายที่เวเว่ย์แห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมย่านเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศของเมืองริมทะเลสาบ ที่ได้รับการยกย่องเป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าแห่งสวิส

 

กลางวัน           อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมของท่าน

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ อินเทอลาเก้น (Interlaken) ระยะทางประมาณ 144 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบบรีนซ์ จึงมีความงดงามและ          มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้อยากมาสัมผัสเมืองแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และทะเลสาบ ของเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก รวมถึงนาฬิกาสวิสอันมีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน

                        ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เอนเกลเบิร์ก (Engelberg) ระยะทางประมาณ 85.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที  เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์

พัก ณ โรงแรม Hotel Terrace หรือในระดับเดียวกัน

 

เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ย่านเมืองเก่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)

นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศา ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้แบบโดยรอบทิศทาง 360 องศาเลยทีเดียว ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีความสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี หนึ่งในเทือกเขาที่เป็นแหล่งสกียอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ ชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Cave) ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ให้ท่านได้ชมหรือเดินข้าม สะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร และความสูงห่างจากพื้นประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

แล้วอิสระให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะบนลานหิมะ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขาทิตลิ

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) พิเศษ…รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต

พร้อมบริการเมนู ฟองดูว์ อาหารประจำชาติของสวิส

 

นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากยอดเขาสู่ เอนเกลเบิร์ก นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทางประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตุย เลอรีย์ ของฝรั่งเศส ผ่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานได้อยู่

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซูริค (Zurich) ระยะทางประมาณ 52.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของยุโรป และถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย

นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของเมือง และอิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต

ซึ่งมีโบสถ์เก่าแก่ รวมถึงอาคารต่างๆ ที่บางแห่งมีอายุมากกว่า 700 ปีเลยทีเดียว

 

หรือช้อปปิ้งสินค้าบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดสองฝั่งเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน

พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Express Zürich Airport หรือในระดับเดียวกัน

ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค

เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริคเพื่อเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย

13.30 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 382

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน

ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ

07.05 น.        เดินทางถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 755

11.30 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no no -
2 no yes yes Ramada Encore Geneva หรือในระดับเดียวกัน
3 yes yes no Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน
4 yes no no Hotel Terrace หรือในระดับเดียวกัน
5 yes yes no Holiday Inn Express Zürich Airport หรือในระดับเดียวกัน
6 yes no no -
7 no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
จ. 1 มิ.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
อา. 7 มิ.ย. 63
฿46,990 ฿44,990
อ. 25 ส.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 31 ส.ค. 63
฿44,990 ฿42,990
จ. 7 ก.ย. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 13 ก.ย. 63
฿44,990 ฿44,990
อา. 18 ต.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
ส. 24 ต.ค. 63
฿46,990 ฿44,990

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 • กรุณาชำระค่ามัดจำ ท่านละ 20,000 บาท หลังจากทำการจองภายใน 3 วัน
 • ส่งสำเนาหน้าหนังสือเดินทาง Passport มายังบริษัทฯ
 • หากท่านที่ต้องการให้ทางบริษัททัวร์ยื่นวีซ่าให้ กรุณาชำระค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอยื่นวีซ่าเชงเก้น ท่านละ 4,000 พร้อมกับยอดมัดจำ
 • ชำระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 30 วัน ก่อนออกเดินทาง

 

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเที่ยวบินที่ระบุวันเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

 • ค่าภาษีสนามบิน ภาษีน้ำมัน
 • รถปรับอากาศนำเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถที่ชำนาญเส้นทาง (กฎหมายในยุโรปไม่อนุญาตให้ขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน )
 • โรงแรมที่พักตามระบุหรือในระดับเดียวกัน พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว
 • ค่าเข้าชมสถานที่ ตามระบุในรายการ
 • หัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) จากประเทศไทย ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยว คอยบรรยายข้อมูลและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุ คุ้มครองในระหว่างการเดินทาง เงื่อนไขตามกรมธรรม์
 • ค่าธรรมเนียมในการทำหนังสือเดินทาง หรือเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินแจ้งเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด (โดยสายการบินสิงคโปร์ แอร์ไลน์ อนุญาตให้โหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 30 ก.ก.)
 • ค่าพนักงานยกกระเป๋า ณ โรงแรมที่พัก (ทางบริษัทฯไม่ได้จัดให้แก่ท่าน เนื่องจากป้องกันการสูญหายจากมิจฉาชีพที่แฝงตัวเข้ามาในโรงแรมที่พัก และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการเข้าห้องพักสำหรับทุกท่าน)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น อาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการท่องเที่ยว ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษของโรงแรม เป็นต้น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น (สวิตเซอร์แลนด์) และค่าบริการ ทางสถานทูตไม่คืนให้ท่านไม่ว่าท่านจะผ่านการพิจารณาหรือไม่ก็ตาม (โดยประมาณ 4,000 บาท)
 • ค่าธรรมเนียมทิป คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ (ทรูไกด์) ท่านละ 60 ฟรังค์สวิส ตลอดทริป

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 50 – 46 วัน คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด (ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางภายใน 45 – 31 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจำเต็มจำนวน
 • ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • กรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจำที่นั่งกับทางสายการบิน และโรงแรมที่พักต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด ไม่ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 • กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง
 • เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทำให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน
 • กรณีวีซ่าถูกปฏิเสธจากสถานทูต (วีซ่าไม่ผ่าน) ทางบริษัทจะทำการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง เช่น

ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรมหรือค่าโรงแรม เป็นต้น

รหัสทัวร์ 02EU2914

 • สวิตเซอร์แลนด์

 • Cathay Pacific Airways (CX)
 • 7 วัน 4 คืน
 • หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ | มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง | - รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น | สะพานแขวนทิตลิต – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล
 • มิ.ย. / ส.ค. / ก.ย. / ต.ค.
46,990 บาท
44,990 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ ดินแดนแห่งขุนเขาและทะเลสาบอันสวยงาม

รหัสทัวร์ 02EU2914 หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ | มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง | - รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น | สะพานแขวนทิตลิต – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ – ฮ่องกง no no no -
2 ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก no yes yes Ramada Encore Geneva หรือในระดับเดียวกัน
3 เจนีวา – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์ yes yes no Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน
4 แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก yes no no Hotel Terrace หรือในระดับเดียวกัน
5 เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ย่านเมืองเก่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ yes yes no Holiday Inn Express Zürich Airport หรือในระดับเดียวกัน
6 ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค yes no no -
7 ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ฮ่องกง


14.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประตู 6 เคาน์เตอร์ M

ของสายการบินคาเธ่ย์แปซิฟิค  พบเจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก

17.30 น.      ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 708

21.30 น.        ถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

00.05 น.        ออกเดินทางสู่ ซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ โดยเที่ยวบินที่ CX 383

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน


วันที่ 2

ซูริค – กรุงเบิร์น – ชมเมืองเก่า – หอนาฬิกาโบราณซึทกลอกเกอ – บ่อหมีแห่งเบิร์น – เจนีวา – น้ำพุเจ็ทโดว์ – สวนอังกฤษ – นาฬิกาดอกไม้ – มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ – องค์กรสหประชาชาติ – ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก


06.30 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานซูริค หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พร้อมรับกระเป๋าสัมภาระแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น (Bern) ระยะทางประมาณ 129 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ  

1 ชั่วโมง 25 นาที เมืองหลวงของสวิตเซอร์แลนด์ ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ในปี ค.ศ. 1191 ล้อมรอบด้วยแม่น้ำอาเร ในอดีตเคยเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ กรุงเบิร์นได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก (UNESCO) และยังถูกจัดอันดับอยู่ 1 ใน 10 ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดของโลก

อีกด้วย

            นำท่านชมย่านเมืองเก่า ตั้งแต่ในสมัยยุคกลางที่ยังคงอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี ชมสถานที่สำคัญต่างๆของเมือง และชม หอนาฬิกาดาราศาสตร์โบราณซึทกลอกเกอ (Zytglogge) หรือหอนาฬิกาดาราศาสตร์ที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ถูกสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 13 ปัจจุบันเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของกรุงเบิร์น แล้วนำท่านชม บ่อหมีแห่งเบิร์น ซึ่งเป็นที่มาของชื่อเมืองและยังเป็นตราแผ่นดินหรือสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (1)

นำท่านเดินทางสู่ เจนีวา ระยะทางประมาณ 159 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

55 นาที  เมืองใหญ่อันดับสองของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและมีความสำคัญมากเป็นอันดับต้นๆของประเทศ ตั้งอยู่บริเวณทะเลสาบเจนีวา และเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองนานาชาติ เนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์กรระหว่างชาติสำคัญๆ หลายองค์กร เช่น สำนักงานใหญ่ขององค์การสหประชาชาติประจำทวีปยุโรป, องค์การอนามัยโลก (WHO), องค์การการค้าโลก (WTO) เป็นต้น

นำท่านชม น้ำพุเจ็ทโดว์ (Jet d’Eau) น้ำพุที่ได้รับการยอมรับว่าสูงและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก พุ่งได้สูงสุดประมาณ 140 เมตร โดยสามารถมองเห็นได้จากทุกจุดในเมือง ซึ่งเปรียบดั่งเป็นสัญลักษณ์ของเจนีวา

และนำท่านชม สวนอังกฤษ (Jardin Anglais) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจยอดนิยมริมทะเลสาบเจนีวา และถ่ายภาพกับ  นาฬิกาดอกไม้ (L’horloge fleurie) ตั้งอยู่ทางเข้าสวน สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1955

แล้วนำท่านถ่ายรุปกับ มหาวิหารเซนต์ปิแอร์ (St. Pierre Cathedral) เป็นวิหารนิกายโปรเตสแตนต์

ที่มีความสำคัญมากของเจนีวา และเป็นแหล่งมรดกที่สำคัญของสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วย

จากนั้น นำท่านชมบริเวณด้านหน้า องค์การสหประชาชาติ  (United Nations หรือ Palais des Nations) องค์กรหลักของมนุษยชาติที่ให้ความร่วมมือกันในเรื่องต่างๆระหว่างประเทศ

และชม ลานน้ำพุและอนุสาวรีย์เก้าอี้หัก (Broken Chair) สร้างขึ้นจากไม้ 5.5 ตัน มีความสูง 12 เมตร เป็นสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทำเหมืองแร่ที่ดินและระเบิด รวมถึงสงคราม

 

ค่ำ                      รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคารอาหารจีน (2)

พัก ณ โรงแรม Ramada Encore Geneva หรือในระดับเดียวกัน


วันที่ 3

เจนีวา – โลซานน์ – มหาวิทยาลัยโลซาน – ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ – ทะเลสาบ เลอม็อง – พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค – แทสช์ – นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท – ยอดเขาแมทเทอร์ฮอน – แทสช์


เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3)

นำท่านเดินทางสู่ โลซานน์ (Lausanne) ระยะทางประมาณ 63.3 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ

55 นาที เมืองริมทะเลสาบเลอม็อง เมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาตั้งแต่ยุคกลาง และยังคงความงดงามมาจวบจนปัจจุบัน อีกทั้งเป็นเมืองที่มีความสำคัญต่อปวงชนชาวไทย เพราะเคยเป็นสถานที่ประทับของสมเด็จย่า และในหลวงรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 เมื่อครั้นทรงพระเยาว์

ผ่านชม มหาวิทยาลัยโลซาน (Université de Lausanne) ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1537 เป็นสถาบันในระดับอุดมศึกษาของราชสกุลมหิดล โดยสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ ทรงศึกษาทางด้านวิชาเคมี, รัชกาลที่ 8 ทรงศึกษาด้านนิติศาสตร์ และรัชกาลที่ 9 ทรงเลือกเรียนวิทยาศาสตร์ แต่เมื่อท่านเสด็จขึ้นครองราชสมบัติ ทรงเปลี่ยนมาเรียนรัฐศาสตร์ นิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์แทน

นำท่านถ่ายภาพกับ ศาลาไทยเฉลิมพระเกียรติ (Thai Pavilion) สร้างขึ้นในวโรกาสที่รัชกาลที่ 9 ทรงครองศิริราชสมบัติครบ 60 ปี พร้อมกับความพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและสวิตเซอร์แลนด์ จัดสร้างโดยรัฐบาลไทย โดยมีสมเด็จพระเทพฯ เสด็จประกอบพิธีเปิดศาลาอย่างเป็นทางการ

แล้วชมบริเวณริม ทะเลสาบ เลอม็อง (Lac Leman) ที่มีแนวทิวเทือกเขาแอลป์ตั้งตระหง่านเป็นฉากหลัง โดยรัชกาลที่ 8 และรัชกาลที่ 9 ทรงใช้เป็นสถานที่พักผ่อนและทรงเรือใบและกรรเชียงเรือในทะเลสาบแห่งนี้

ชมบริเวณด้านหน้า พิพิธภัณฑ์โอลิมปิค (Musée Olympique) ตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวา ภายในจัดแสดงประวัติความเป็นมาของกีฬาต่าง ๆ ตั้งแต่ยุคกรีกโบราณ และการเริ่มต้นจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิคครั้งแรก

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารอาหารจีน (4)

นำท่านเดินทางสู่ แทสช์ (Täsch) ระยะทางประมาณ 168 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ

2 ชั่วโมง 10 นาที เมืองเล็กๆ ท่ามกลางหุบเขา เปรียบเสมือนเมืองหน้าด่านของเซอร์แมท

นำท่านเปลี่ยนบรรยากาศ นั่งรถไฟเข้าสู่ เซอร์แมท (Zermatt) หนึ่งในเมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่กลางหุบเขาซึ่งเป็นเมืองที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่อากาศบริสุทธิ์ ปราศจากมลพิษ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพราะเมืองแห่งนี้ห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากระบบไฟฟ้าเท่านั้น และเป็นเมืองที่ตั้งของยอดเขาแมทเทอร์ฮอน ยอดเขาทรงพีระมิดที่ได้รับการยกย่องว่าเป็น

ยอดเขาที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งในโลก อิสระให้ท่านเดินเล่นชมวิวแมทเทอร์ฮอน ดื่มด่ำกับบรรยากาศอันแสนบริสุทธิ์ของสวิสเซอร์แลนด์ หรือช้อปปิ้งสินค้าของที่ระลึกตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน

ได้เวลาสมควร นำท่านนั่งรถไฟกลับสู่แทสช์

พัก ณ โรงแรม Hotel Elite หรือในระดับเดียวกัน


วันที่ 4

แทสช์ – เวเว่ย์ – ส้อมยักษ์ – รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น – ย่านเมืองเก่า – อินเทอลาเก้น – ชมเมือง หรือช้อปปิ้งนาฬิกาสวิสและของที่ระลึก – เอนเกลเบิร์ก


เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (5)

นำท่านเดินทางสู่ เวเว่ย์ (Vevey) ระยะทางประมาณ 148 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง

55 นาที  อยู่ในรัฐโว ของสวิตเซอร์แลนด์ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบเจนีวา เป็นเมืองที่เหมาะแก่การมาท่องเที่ยวทุกฤดู จึงได้รับการขนานนามว่า “ไข่มุกแห่งริเวียร่าสวิส” และเป็นเมืองที่ตั้งของเนสท์เล่ (Nestlé) ที่มีชื่อเสียงอีกด้วย

นำท่านถ่ายภาพกับ ส้อมยักษ์ (The Fork) มีความสูง 8 เมตร ปักอยู่ในทะเลสาบ ซึ่งเปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเมือง และถ่ายภาพกับ รูปปั้นชาลี แชปปลิ้น (Chaplin Statue) นักแสดงตลกดารา

ฮอลลีวู้ดที่มีชื่อเสียงก้องโลก โดยเขาได้มาใช้ชีวิตบั้นปลายสุดท้ายที่เวเว่ย์แห่งนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชมย่านเมืองเก่าที่มีมาตั้งแต่ในสมัยยุคกลาง ชมอาคารบ้านเรือนเก่าแก่ เดินเล่นชมวิวทิวทัศน์บรรยากาศของเมืองริมทะเลสาบ ที่ได้รับการยกย่องเป็นไข่มุกแห่งริเวียร่าแห่งสวิส

 

กลางวัน           อิสระรับประทานอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมของท่าน

ได้เวลาสมควร นำท่านเดินทางสู่ อินเทอลาเก้น (Interlaken) ระยะทางประมาณ 144 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที  ตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบทูน และทะเลสาบบรีนซ์ จึงมีความงดงามและ          มีเสน่ห์ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้อยากมาสัมผัสเมืองแห่งนี้เป็นอย่างยิ่ง อิสระให้ท่านเดินเล่นเที่ยวชม สัมผัสกับบรรยากาศความสวยงามของเมืองที่โอบล้อมไปด้วยภูเขา และทะเลสาบ ของเมืองตากอากาศที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของสวิตเซอร์แลนด์ หรือท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึก รวมถึงนาฬิกาสวิสอันมีชื่อเสียงตามอัธยาศัย

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน

                        ได้เวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่ เอนเกลเบิร์ก (Engelberg) ระยะทางประมาณ 85.9 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 20 นาที  เมืองสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในภาคกลางของสวิตเซอร์แลนด์

พัก ณ โรงแรม Hotel Terrace หรือในระดับเดียวกัน

 


วันที่ 5

เอนเกลเบิร์ก – กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair – ยอดเขาทิตลิต – ถ้ำน้ำแข็ง – สะพานแขวนทิตลิต – เพลิดเพลินกับการสัมผัสและเล่นหิมะบนลานหิมะ – เอนเกลเบิร์ก – ลูเซิร์น – อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก – สะพานไม้ ชาเปล – ซูริค – โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ ย่านเมืองเก่าซูริค – ถนนบานโฮฟซตราสเซอ


เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6)

นำท่านขึ้น กระเช้าไฟฟ้า Titlis Rotair แบบหมุนได้ 360 องศา ท่านสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามได้แบบโดยรอบทิศทาง 360 องศาเลยทีเดียว ขึ้นสู่ ยอดเขาทิตลิส (Titlis) ที่มีความสูง 3,238 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี หนึ่งในเทือกเขาที่เป็นแหล่งสกียอดนิยมของสวิตเซอร์แลนด์ ชม ถ้ำน้ำแข็ง (Glacier Cave) ที่สร้างขึ้นโดยฝีมือมนุษย์ ให้ท่านได้ชมหรือเดินข้าม สะพานแขวน (Titlis Cliff Walk) ที่มีความยาวประมาณ 100 เมตร และความสูงห่างจากพื้นประมาณ 500 เมตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดในยุโรป (ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)

แล้วอิสระให้ท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับการสัมผัสหิมะบนลานหิมะ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามบนยอดเขาทิตลิ

 

กลางวัน           รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7) พิเศษ…รับประทานอาหารบนยอดเขาทิตลิต

พร้อมบริการเมนู ฟองดูว์ อาหารประจำชาติของสวิส

 

นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้าลงจากยอดเขาสู่ เอนเกลเบิร์ก นำท่านเดินทางสู่ ลูเซิร์น (Lucerne) ระยะทางประมาณ 35.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เมืองตากอากาศที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่งของสวิสเซอร์แลนด์ นำท่านถ่ายภาพกับ อนุสาวรีย์รูปสิงโตหินแกะสลัก (The Lion Monument) อนุสาวรีย์ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งความกล้าหาญและเสียสละ สร้างขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแด่ทหารสวิสที่เสียชีวิตจากการปกป้องพระราชวังพระราชวังตุย เลอรีย์ ของฝรั่งเศส ผ่านชม สะพานไม้ ชาเปล (Chapel bridge) สะพานที่สร้างขึ้นเพื่อข้ามแม่น้ำรอยส์ มีอายุมากกว่า 600 ปี เป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงใช้งานได้อยู่

 

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ซูริค (Zurich) ระยะทางประมาณ 52.6 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 50 นาที เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และเป็นเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศและของยุโรป และถูกยกให้เป็นหนึ่งในอันดับต้นๆ ของเมืองที่มีคุณภาพชีวิตดีที่สุดในโลกอีกด้วย

นำท่านถ่ายรูปกับ โบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ (Fraumunster Abbey) โบสถ์ที่มีชื่อเสียงที่เปรียบดั่งสัญลักษณ์ของเมือง และอิสระให้ท่านเดินเล่น ย่านเมืองเก่าซูริค ที่ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต

ซึ่งมีโบสถ์เก่าแก่ รวมถึงอาคารต่างๆ ที่บางแห่งมีอายุมากกว่า 700 ปีเลยทีเดียว

 

หรือช้อปปิ้งสินค้าบน ถนนบานโฮฟซตราสเซอ (Bahnhofstrasse) ถนนการค้าเก่าแก่ที่รุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยยุคกลาง ปัจจุบันเป็นย่านช้อปปิ้งที่หรูหราที่สุดในเมืองซูริค และใหญ่ที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ ตลอดสองฝั่งเต็มไปด้วยห้างสรรพสินค้าและร้านค้ามากมาย โดยเฉพาะร้านแบรนด์เนมระดับโลกดังๆ ที่มารวมตัวกันอยู่บนถนนเส้นนี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นหรือเลือกช้อปปิ้งสินค้าตามอัธยาศัยจนถึงเวลานัดหมาย

 

ค่ำ                    อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพื่อไม่รบกวนเวลาในการเที่ยวชมและช้อปปิ้งของท่าน

พัก ณ โรงแรม Holiday Inn Express Zürich Airport หรือในระดับเดียวกัน


วันที่ 6

ซูริค – ท่าอากาศยานซูริค


เช้า                  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (8)

นำท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานซูริคเพื่อเตรียมตัวกลับสู่ประเทศไทย

13.30 น.        ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน Check Lap Kok ฮ่องกง โดยเที่ยวบินที่ CX 382

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน


วันที่ 7

ฮ่องกง – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ


07.05 น.        เดินทางถึงฮ่องกง แวะพักเพื่อรอเปลี่ยนเครื่อง

09.30 น.        ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ CX 755

11.30 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขในการจองทัวร์

 

 

อัตรารวม

ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถอัพเกรดเป็นชั้นธุรกิจได้ หากต้องการนั่งชั้นธุรกิจ ท่านจะต้องจองตั๋วเดี่ยว กรุณาเช็คราคากับเจ้าหน้าที่อีกครั้ง

(หมายเหตุ : เนื่องจากทวีปยุโรปอยู่ในแถบอุณหภูมิต่ำ โรงแรมบางเมืองจะไม่มีเครื่องปรับอากาศให้บริการ และในช่วงฤดูหนาว โรงแรมบางแห่งอาจจะไม่เปิดเครื่องปรับอากาศ หากวันเข้าพักตรงกับงานเทศกาลเทรดแฟร์หรืองานประชุมต่างๆ ทางบริษัทอาจมีการปรับเปลี่ยนโรงแรมหรือย้ายเมือง โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ)

อัตราไม่รวม

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง

ค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบินหรือค่าตั๋วเครื่องบิน ค่ามัดจำโรงแรมหรือค่าโรงแรม เป็นต้น

หมายเหตุ

การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่านขึ้นไป

ถ้าผู้เดินทางไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ เลื่อนการเดินทางหรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทางได้) **

** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคา หากทางสายการบินมีการ ขึ้นราคาของภาษีน้ำมันและ/หรือภาษีประกันภัยการเดินทาง**