ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง
 • พิเศษ: ชาบู ชาบู

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง

21.00              คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินTHAI AIRWAYSเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ท่าน

สนามบินคันไซ-เกียวโต-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน

00.00   ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG622

07.30   ถึง สนามบินคันไซ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

          (กรุณาปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาที่จะเร็วกว่าไทย 2 ชม.)

***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***

นำท่านเดินทางสู่เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น วัดและศาลเจ้าเก่าแก่มากมาย พาทุกท่านเข้าชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า จุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง ด้วยบรรยากาศอันสงบร่มรื่น และความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวต้นไผ่จำนวนมากตลอดสองข้างทาง ในช่วงวันหยุดจะมีทั้งร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศคึกคัก

พาท่านศักการะ ศาลเจ้าเทพอินาริ ที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต โดยศาลเจ้านี้โด่งดังเรื่องประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินไปทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

              นำทุกท่านชม ปราสาทนิโจ จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ คือสร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นไม้ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างกับปราสาทอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่มีฐานเป็นก้อนหิน ภายในพื้นที่ประกอบด้วยป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น และมีสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หลายแห่งภายในพื้นนี้ของปราสาท เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1569 ตามบัญชาของโอดะ โนบุนางะ (Oda Nobunaga) ซึ่งต่อมาโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสุ (Tokugawa Ieyasu) มีบัญชาให้สร้างต่อจนเสร็จเพื่อแสดงอำนาจทางการทหารของตน และใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ

จากนั้นนำทุกท่านเดินเล่นที่ ย่านกิออน ย่านท่องเที่ยวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโต ที่ไม่ได้มีเฉพาะแหล่งช็อปปิ้งและที่เที่ยวยามค่ำคืนเท่านั้น แต่เสน่ห์ของย่านนี้คือการผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น ที่สำคัญย่านนี้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวฮิตของเมือง และได้เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำคาโมะ (Kamo River) อีกด้วย

เย็น      อิสระอาหารเย็นที่ย่านกิออน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL&RESORTS NAGAHAMA หรือเทียบเท่า (เกียวโต)

ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ

07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำทุกท่านชม ตลาดนิชิกิ เป็นตลาดเก่าแก่ของเกียวโต มีอายุหลายร้อยปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ตอนแรกเป็นตลาดขายส่งปลา ต่อมาจำหน่ายสินค้าแบบปลีก และมีสินค้ามากขึ้น ร้านค้าในตลาดมีมากกว่า 100 ร้าน ตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นครัวของเกียวโต เพราะมีอาหารสด อาหารทะเล ผลไม้ และ ของกินอื่นๆ ขายเป็นจำนวนมาก พื้นที่ของตลาดนิชิกิ จะมีลักษณะยาวขนานไปกับถนนชิโจ ยาวเป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเป็นอาคาร 2 ชั้น อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของทางเดิน

จากนั้นนำทุกท่านไปยัง วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไม่ใช่วัด หากแต่เป็นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็นที่พำนัก จนกระทั่งท่านโชกุนเสียชีวิตจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วัดที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นแค่แบบจำลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว มีรูปปั้นนกฟีนิกซ์บนยอด และมีลำธารโดยรอบตัวอาคาร

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับโอซาก้า หลังจากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ+โดทงโบริ บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น นอกจากนั้นท่านยังสามารถถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะได้อีกด้วย

เย็น        อิสระอาหารเย็นที่ย่านโดทงโบริ

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า

นารา-วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง

07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำทุกท่านเดินทางไปยังนารา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน นำทุกท่านชม วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่า มีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

              นำท่านเดินทางกลับโอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ด้านนอก ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่าฮอนกันจิ ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้นแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทำลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มีการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสร้างลิฟท์เพื่อให้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑ์ด้านบนได้ง่ายขึ้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ ถ้าใครมีเวลาแนะนำให้เดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย

จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ตั้งอยู่ที่เท็มโปซังฮาเบอวิลเลจในเมืองโอซาก้า ทางพิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมปลาสัตว์น้ำจากทั่วทุกมุมโลก และพืชพรรณในหมู่เกาะแปซิฟิคไว้อย่างครบครัน มีแทงก์น้ำขนาดใหญ่ลึกถึง 9 เมตร สร้างรองรับให้บรรดาสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์อยู่อย่างอิสระ ไฮไลต์ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ ถ้ำทะเล วงแหวนไฟและวงแหวนแห่งชีวิต มหาสมุทรแปซิฟิก เชิญเยี่ยมชมความอลังการของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้

เย็น        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร            พิเศษ!!! ชาบู ชาบู

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า

อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION ยูนิเวอร์แซลเจแปน

07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              OPTION A : เลือกซื้อบัตร UNIVERSAL JAPAN ชำระเพิ่มท่านละ 2,300 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง)

              ถือว่าเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆ น่าดึงดูดใจคนจำนวนมาก จนเรียกได้ว่าเป็นสวนสนุกที่เป็นที่นิยมมากที่สุด โดยสวนสนุกจะแบ่งเป็นทั้งหมด 9 โซน

 1. New York

มีการจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่นเด่นๆชื่อว่า Adventures of spider Man ไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้เด็กๆฟินกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ อินกันจนเหมือนได้หลุดเข้ามาในหนังทีเดียว

 1. Hollywood

โซนนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่โซนนี้ เครื่องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสียวกันอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ที่ได้สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก

 1. Jurassic Park

ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนัง รับรองว่ามาโซนนี้จุใจ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร

 1. Minion Park

โซนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนเมษายน 2017ที่ผ่านมา โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่วนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านมินเนี่ยนที่เหมือนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกันตลอดทาง

 1. Universal Wonderland

เรียกได้เลยว่าเป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย เพราะได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปังมาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็น เจ้าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่งเครื่องเล่นนี่เหมือนออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุด ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยังมีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ได้นั่งชิลกินกันเพลินๆ    

 1. Lagoon

ถ้าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยังไง มาโซนนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยังจะได้ดูโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก

 1. Water World

คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง Water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจำคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ดี แม้จะผ่านมานานแล้วหากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ในหนังเลยล่ะค่ะ รับรองฉากแอ็กชั่นของที่นี่ดีงามจริงๆนะเออ

 1. Amity Village (Jaws)

เป็นโซนที่จำลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแต่แค่มีเสื้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว

 1. The wizarding World Harry Potter

โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอร์ต้องร้องว้าวไปตลอดทาง แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปมากมาย ทั้งปราสาทฮอกวอตส์ ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมีการเปิดไฟที่ปราสาทด้วย ที่สำคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ำๆ มาใส่เพื่อความตระการตา หน้าจอภาพคมชัดแบบ 4k

อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อให้ท่านมีเวลาเต็มที่

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า

สนามบินคันไซ–สนามบินสุวรรณภูมิ

07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย

11.45    ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG623

15.35  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no no -
2 no yes no HOTEL&RESORTS NAGAHAMA หรือเทียบเท่า
3 yes yes no BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
4 yes yes yes BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
5 yes no no BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
6 no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พฤ. 9 เม.ย. 63
ติด 4 วันหยุด
อ. 14 เม.ย. 63
฿54,900 ฿53,900

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. – การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)

  – ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง
 • ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 • ค่าโรงแรมที่พักระดับ โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจัดเป็นเตียงเสริมแทน,
 • ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง

 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
 • น้ำหนักกระเป๋า สำหรับโหลด 30 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าวีซ่าสำหรับชาวต่างชาติ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม

– ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39วัน หักเงินมัดจำ 5,000 บาท/ท่าน

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24วัน หักมัดจำ 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วัน หักมัดจำ 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**

รหัสทัวร์ 05JP2913

 • ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า นารา เกียวโต

 • Thai Airways International (TG)
 • 6 วัน 4 คืน
 • ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน | ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ | วัดโทไดจิ-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง
 • เม.ย.
54,900 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต นารา

รหัสทัวร์ 05JP2913 ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน | ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ | วัดโทไดจิ-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง no no no -
2 สนามบินคันไซ-เกียวโต-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน no yes no HOTEL&RESORTS NAGAHAMA หรือเทียบเท่า
3 ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ yes yes no BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
4 นารา-วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง yes yes yes BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
5 อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION ยูนิเวอร์แซลเจแปน yes no no BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า
6 สนามบินคันไซ–สนามบินสุวรรณภูมิ no no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง


21.00              คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินTHAI AIRWAYSเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกสบายให้แก่ท่าน


วันที่ 2

สนามบินคันไซ-เกียวโต-ป่าไผ่อาราชิยาม่า-ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ-ปราสาทนิโจ-ย่านกิออน


00.00   ออกเดินทางสู่ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG622

07.30   ถึง สนามบินคันไซ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

          (กรุณาปรับเวลาเป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาที่จะเร็วกว่าไทย 2 ชม.)

***สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ***

นำท่านเดินทางสู่เกียวโต อดีตเมืองหลวงของประเทศญี่ปุ่น เป็นเมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่รวบรวมศิลปะและวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่น วัดและศาลเจ้าเก่าแก่มากมาย พาทุกท่านเข้าชม ป่าไผ่อาราชิยาม่า จุดท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่ง ด้วยบรรยากาศอันสงบร่มรื่น และความงามอันเป็นเอกลักษณ์ของแนวต้นไผ่จำนวนมากตลอดสองข้างทาง ในช่วงวันหยุดจะมีทั้งร้านค้าและร้านอาหารจำนวนมาก ทำให้บรรยากาศคึกคัก

พาท่านศักการะ ศาลเจ้าเทพอินาริ ที่คนไทยทั้งหลายชอบเรียกกันว่าศาลเจ้าแดงหรือศาลเจ้าจิ้งจอกเป็นศาลเจ้าชินโต โดยศาลเจ้านี้โด่งดังเรื่องประตูโทริอิ หรือเสาประตูสีแดงที่เรียงตัวกันข้างหลังศาลเจ้าจำนวนหลายหมื่นต้นจนเป็นทางเดินไปทั่วทั้งภูเขาอินาริ ที่ผู้คนเชื่อกันว่าเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ โดยเทพอินาริจะเป็นตัวแทนของความอุดมสมบูรณ์ การเก็บเกี่ยวข้าว รวมไปถึงพืชผลไร่นาต่างๆ และมักจะมีจิ้งจอกเป็นสัตว์คู่กาย

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

              นำทุกท่านชม ปราสาทนิโจ จุดเด่นของปราสาทแห่งนี้ คือสร้างขึ้นจากวัสดุที่เป็นไม้ทั้งหมด ซึ่งแตกต่างกับปราสาทอื่นๆ ในประเทศญี่ปุ่นที่มีฐานเป็นก้อนหิน ภายในพื้นที่ประกอบด้วยป้อมปราการที่เรียงตัวเป็นวงแหวนสองชั้น และมีสวนสไตล์ญี่ปุ่นอยู่หลายแห่งภายในพื้นนี้ของปราสาท เริ่มก่อสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1569 ตามบัญชาของโอดะ โนบุนางะ (Oda Nobunaga) ซึ่งต่อมาโชกุนโทกุงาวะ อิเอยาสุ (Tokugawa Ieyasu) มีบัญชาให้สร้างต่อจนเสร็จเพื่อแสดงอำนาจทางการทหารของตน และใช้เป็นสถานที่ว่าราชการ

จากนั้นนำทุกท่านเดินเล่นที่ ย่านกิออน ย่านท่องเที่ยวสุดยามราตรีของเมืองเกียวโต ที่ไม่ได้มีเฉพาะแหล่งช็อปปิ้งและที่เที่ยวยามค่ำคืนเท่านั้น แต่เสน่ห์ของย่านนี้คือการผสมผสานความเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของคนญี่ปุ่น ที่สำคัญย่านนี้ยังเป็นจุดเชื่อมต่อไปยังสถานที่ท่องเที่ยวฮิตของเมือง และได้เห็นวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำคาโมะ (Kamo River) อีกด้วย

เย็น      อิสระอาหารเย็นที่ย่านกิออน

นำท่านเข้าสู่ที่พัก HOTEL&RESORTS NAGAHAMA หรือเทียบเท่า (เกียวโต)


วันที่ 3

ตลาดนิชิกิ-วัดทองคินคะคุจิ-โอซาก้า-ชินไซบาชิ-โดทงโบริ


07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำทุกท่านชม ตลาดนิชิกิ เป็นตลาดเก่าแก่ของเกียวโต มีอายุหลายร้อยปี ตั้งแต่ศตวรรษที่ 13 ตอนแรกเป็นตลาดขายส่งปลา ต่อมาจำหน่ายสินค้าแบบปลีก และมีสินค้ามากขึ้น ร้านค้าในตลาดมีมากกว่า 100 ร้าน ตลาดแห่งนี้ถือว่าเป็นครัวของเกียวโต เพราะมีอาหารสด อาหารทะเล ผลไม้ และ ของกินอื่นๆ ขายเป็นจำนวนมาก พื้นที่ของตลาดนิชิกิ จะมีลักษณะยาวขนานไปกับถนนชิโจ ยาวเป็นระยะทางประมาณ 400 เมตร มีร้านค้าเป็นอาคาร 2 ชั้น อยู่ทางด้านซ้ายและขวาของทางเดิน

จากนั้นนำทุกท่านไปยัง วัดคินคะคุจิ หรือวัดทอง เป็นวัดเก่าแก่ที่ตั้งอยู่ในเมืองเกียวโต ซึ่งในอดีตที่นี่ไม่ใช่วัด หากแต่เป็นบ้านพักตากอากาศของไซออนจิ คิซึเนะ ต่อมาในปี 1397 จึงได้ขายบ้านหลังนี้ให้กับโชกุนอาชิคางะ ซึ่งเป็นโชกุนคนเดียวกับในการ์ตูนเรื่องอิคคิวซัง เพื่อใช้เป็นที่พำนัก จนกระทั่งท่านโชกุนเสียชีวิตจึงได้เปลี่ยนเป็นวัดเซนโดยผู้เป็นลูกชาย แต่วัดที่เห็นในปัจจุบันนี้เป็นแค่แบบจำลองจากของเก่าที่ถูกไฟไหม้เสียหาย โดยตัวอาคารมี 3 ชั้น ตัวเรือนเป็นสีทองจากทองคำเปลว มีรูปปั้นนกฟีนิกซ์บนยอด และมีลำธารโดยรอบตัวอาคาร

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางกลับโอซาก้า หลังจากนั้น อิสระช้อปปิ้งย่าน ชินไซบาชิ+โดทงโบริ บริเวณแหล่งช้อปปิ้งแห่งนี้มีความยาวประมาณ 600 เมตร เต็มไปด้วยร้านค้าปลีก ร้านแฟรนไชส์ ร้านเครื่องสำอางค์ ร้านรองเท้า กระเป๋านาฬิกา ร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสื้อผ้าสตรีทแบรนด์ทั้งญี่ปุ่นและต่างประเทศ เช่น Zara H&M Beans ABC Mart เป็นต้น นอกจากนั้นท่านยังสามารถถ่ายรูปกับป้ายกูลิโกะได้อีกด้วย

เย็น        อิสระอาหารเย็นที่ย่านโดทงโบริ

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า


วันที่ 4

นารา-วัดโทไดจิ-โอซาก้า-ปราสาทโอซาก้า-พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง


07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

            นำทุกท่านเดินทางไปยังนารา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคคันไซ โดยมีเมืองหลวงของจังหวัดอันมีชื่อเดียวกัน ในอดีตที่นี่เคยเป็นเมืองหลวงเก่าของประเทศญี่ปุ่นเมื่อ 1,300 ปีก่อน นำทุกท่านชม วัดโทไดจิ เป็นวัดพุทธที่ตั้งอยู่ในเมืองนารา ประเทศญี่ปุ่น ภายในมีหอไดบุทสึซึ่งเป็นอาคารไม้ที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไดบุสึขนาดใหญ่ โดยบันทึกในอดีตได้ระบุว่า มีคนมาช่วยสร้างพระพุทธรูปและหอที่ประดิษฐานมากกว่า 2,600,000 คน ณ เมืองชิงะระกิ แต่หลังจากเกิดเหตุเพลิงไหม้และแผ่นดินไหวจนมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ก็ได้ย้ายสถานที่สร้างมายังเมืองนาราในปี พ.ศ. 1288 นอกจากนี้ วัดแห่งนี้ยังเป็นศูนย์กลางของโรงเรียนศาสนาในสายเคงอน และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกอีกด้วย

เที่ยง      บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

              นำท่านเดินทางกลับโอซาก้า เดินทางสู่ ปราสาทโอซาก้า ด้านนอก ถูกสร้างขึ้นในปี 1583 แทนที่วัดอิชิยาม่าฮอนกันจิ ซึ่งได้ถูกทำลายโดยโอดะ โนบุนากะ ประมาณ 30 ปีก่อนที่จะสร้างปราสาทโอซาก้า ท่านโทโยมิ ฮิเดโยชิ ผู้สร้างปราสาทตั้งใจที่จะให้ปราสาทแห่งนี้เป็นศูนย์กลางใหม่ของญี่ปุ่นภายใต้การปกครองของท่าน ภายหลังการสร้างเสร็จก็ได้กลายเป็นปราสาทที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นในขณะนั้นแต่หลังจากที่ท่านฮิเดโยชิเสียชีวิตลงไม่กี่ปี ปราสาทได้ถูกโจมตีและทำลายโดยทหารของโทคุกาว่า และได้มีการสร้างปราสาทขึ้นมาใหม่อีกครั้งในปี 1620 แต่ต่อมาหอคอยของปราสาทก็ได้ถูกฟ้าผ่าและไฟไหม้ในปี 1665 ภายหลังก็ได้มีการซ่อมแซมทั้งภายในและภายนอก จนกระทั่งปัจจุบันได้มีการสร้างลิฟท์เพื่อให้สามารถขึ้นไปชมปราสาทและพิพิธภัณฑ์ด้านบนได้ง่ายขึ้น ตัวปราสาทถูกล้อมรอบด้วยกำแพงหินคอนกรีต, คูน้ำ และสวนนิชิโนมารุ ถ้าใครมีเวลาแนะนำให้เดินเล่นรอบปราสาท เพราะบรรยากาศร่มรื่นเย็นสบาย

จากนั้นนำทุกท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำไคยูคัง เป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำขนาดใหญ่ของญี่ปุ่นและมีขนาดใหญ่เป็นอันดับต้น ๆ ของโลก ตั้งอยู่ที่เท็มโปซังฮาเบอวิลเลจในเมืองโอซาก้า ทางพิพิธภัณฑ์นี้รวบรวมปลาสัตว์น้ำจากทั่วทุกมุมโลก และพืชพรรณในหมู่เกาะแปซิฟิคไว้อย่างครบครัน มีแทงก์น้ำขนาดใหญ่ลึกถึง 9 เมตร สร้างรองรับให้บรรดาสัตว์น้ำหลากหลายสายพันธุ์อยู่อย่างอิสระ ไฮไลต์ภายในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้คือ ถ้ำทะเล วงแหวนไฟและวงแหวนแห่งชีวิต มหาสมุทรแปซิฟิก เชิญเยี่ยมชมความอลังการของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำแห่งนี้

เย็น        บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร            พิเศษ!!! ชาบู ชาบู

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า


วันที่ 5

อิสระท่องเที่ยว FREE DAY เต็มวัน หรือเลือกซื้อ OPTION ยูนิเวอร์แซลเจแปน


07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              OPTION A : เลือกซื้อบัตร UNIVERSAL JAPAN ชำระเพิ่มท่านละ 2,300 บาท (ราคานี้ไม่รวมค่าเดินทาง)

              ถือว่าเป็นสวนสนุกแห่งแรกในเอเชียของยูนิเวอร์แซล สตูดิโอส์ที่เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่อลังการในปี 2001 แต่ไม่ธรรมดาด้วยความใหญ่โตแต่โซนอย่างๆ น่าดึงดูดใจคนจำนวนมาก จนเรียกได้ว่าเป็นสวนสนุกที่เป็นที่นิยมมากที่สุด โดยสวนสนุกจะแบ่งเป็นทั้งหมด 9 โซน

 1. New York

มีการจำลองเป็นเมืองนิวยอร์กที่เป็นฉากของภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องอย่าง spider Man ที่จะมีเครื่องเล่นเด่นๆชื่อว่า Adventures of spider Man ไม่เพียงเท่านั้น ที่นี่ยังมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติที่จะทำให้เด็กๆฟินกับความเก่งของสไปเดอร์แมนกันเต็มๆ อินกันจนเหมือนได้หลุดเข้ามาในหนังทีเดียว

 1. Hollywood

โซนนี้ถือว่าครบเครื่องเรื่องฮอลลีวูดมากๆเหมือนยกอเมริกามาไว้ที่โซนนี้ เครื่องเล่นโดนๆก็มีให้ได้หวาดเสียวกันอย่าง Holly wood Dream the Ride หรือใครอยากจะสัมผัสประสบการณ์ดูภาพยนตร์ที่นี่ก็มีโรงภาพยนตร์แบบ 4 มิติ ที่ได้สัมผัสแบบครบทุกประสาทสัมผัสที่เต็มรูปแบบมาตรฐานระดับโลก

 1. Jurassic Park

ใครที่เคยดู Jurassic Park คงอดไม่ได้ที่อยากจะเข้ามาโลกที่มีไดโนเสาร์หลากหลายสายพันธุ์แบบในหนัง รับรองว่ามาโซนนี้จุใจ เพราะขนทัพเหล่าไดโนเสาร์มาเต็มทั้งกินพืชกินเนื้อ แถมยังสามารถตื่นเต้นไปกับการล่องเรือหนีไดโนเสาร์ที่สุดจะหวาดเสียวด้วยการดิ่งจากความสูง 25 เมตร

 1. Minion Park

โซนใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวไปในเดือนเมษายน 2017ที่ผ่านมา โดยมาแทนที่โซนของ Back To The Future นับเป็นโซนที่เรียกเสียงกรี๊ดกร๊าดทั้งกับเด็กและผู้ใหญ่อย่างมาก ด้วยความน่ารักของเจ้ามินเนี่ยนสีเหลืองตัวป่วนที่ชอบมากที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านมินเนี่ยนที่เหมือนในหนังเป๊ะๆ กิจกรรมก็มีให้เล่นสนุกกันตลอดทาง

 1. Universal Wonderland

เรียกได้เลยว่าเป็นโซนสุดโปรดของเหล่าเด็กน้อย เพราะได้รวมเอาคาร์เรกเตอร์การ์ตูนสุดปังมาไว้รวมกันไม่ว่าจะเป็น เจ้าเหมียวสุดคิขุ Hello kitty หุ่นการ์ตูนจาก Sesame Street และเจ้าหมาขาวจอมป่วน Snoopy ยิ่งเครื่องเล่นนี่เหมือนออกมาให้เด็กๆโดยเฉพาะน่ารักแบบขั้นสุด ถ้าเดินแล้วเหนื่อยก็ยังมีร้านอาหาร ร้านของกินเล่นให้ได้นั่งชิลกินกันเพลินๆ    

 1. Lagoon

ถ้าช่วงเด็กๆเคยดูการ์ตูนหรือนิทานปีเตอร์แพนแล้วอยากเห็นว่าของจริงจะเป็นยังไง มาโซนนี้เลยค่ะไม่ผิดหวังแน่ๆ แถมยังจะได้ดูโชว์อันน่าตื่นตาตื่นใจของปีเตอร์แพนและผองเพื่อนกันให้เพลินๆอีก

 1. Water World

คนที่เคยดูภาพยนตร์เรื่อง Water worldเชื่อเลยว่ายังคงจดจำคามมันส์ทะลุปรอทของหนังได้ดี แม้จะผ่านมานานแล้วหากก็ยังเป็นหนังในดวงใจของหลายๆคนอยู่จนถึงปัจจุบัน ซึ่งโซนนี้มีโชว์ดุ เด็ด เผ็ด มันส์ที่สนุกไม่แพ้ในหนังเลยล่ะค่ะ รับรองฉากแอ็กชั่นของที่นี่ดีงามจริงๆนะเออ

 1. Amity Village (Jaws)

เป็นโซนที่จำลองท้องทะเลตามเรื่อง Jaws ให้ผู้เล่นได้ล่องเรือผ่านฉลามตัวยักษ์ที่โผล่มาทีใจหายว๊าบๆ ถึงจะเปียกไปซักนิดแต่แค่มีเสื้อกันฝนก็สบายหายห่วงพร้อมมันส์ไปได้แล้ว

 1. The wizarding World Harry Potter

โซนยอดนิยมที่หลายคนใฝ่ฝันถึงว่าครั้งหนึ่งต้องมาให้ได้ แน่นอนว่าเหล่าสาวกพ่อมดน้อยแฮรี่ พอทเตอร์ต้องร้องว้าวไปตลอดทาง แต่ละจุดนี่จองลองเอามาจากหนังได้สมจริงมากๆ เดินหลงเข้ามาไม่มีทางหลุดไปไหนง่ายๆเพราะมุมถ่ายรูปมากมาย ทั้งปราสาทฮอกวอตส์ ยิ่งตอนกลางคืนยิ่งฟินเพราะมีการเปิดไฟที่ปราสาทด้วย ที่สำคัญมีการเอาเทคโนโลยีล้ำๆ มาใส่เพื่อความตระการตา หน้าจอภาพคมชัดแบบ 4k

อิสระอาหารเที่ยงและเย็น เพื่อให้ท่านมีเวลาเต็มที่

            นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN HOTEL FINO OSAKA SHINSAIBASHI หรือเทียบเท่า


วันที่ 6

สนามบินคันไซ–สนามบินสุวรรณภูมิ


07.00    รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

              นำท่านเดินทางสู่สนามบินคันไซ กรุณาตรวจเช็คสัมภาระให้เรียบร้อย

11.45    ออกเดินทางจาก สนามบินคันไซ โดย สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG623

15.35  ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เงื่อนไขการจองทัวร์

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
 2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการคอนเฟิร์มเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. – การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน(การไม่ชำระเงินค่ามัดจำหรือชำระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)

  – ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

อัตรารวม

–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและเที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง

อัตราไม่รวม

คืนเงิน

– ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 40วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-39วัน หักเงินมัดจำ 5,000 บาท/ท่าน

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-24วัน หักมัดจำ 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

– ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07 วัน หักมัดจำ 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วัน หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน

**สำคัญ!! บริษัททำธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นโดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและญี่ปุ่น ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

**เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจำคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น**