ทัวร์ญี่ปุ่น มรดกโลกนิกโก้ เมืองธรรมชาติ เมืองออนเซ็น

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: เมืองนิกโก้ อิออนมอลล์ อิจิบันโจ ตลาดปลา พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ
 • พิเศษ: WIFI FREE ON BUS
 • พัก: เซนได1 คืน พักนาริตะ1 คืน

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

22.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคาร1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)สนามบินดอนเมืองพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

สนามบินนาริตะ–เที่ยวในเมืองนิกโก้-อิออนมอลล์

01.00 น.        ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยสายบินTHAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 300

 ไม่มีบริการอาหารร้อน แต่มี จำหน่ายบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

 09.10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น(เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

 12.30             บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร(1)

 จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองนิโก้(Nikko) เมืองมรดกโลก เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดโทจิกิ (Tochigi) ที่มีที่เที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำตกเคะกอน ทะเลสาบชูเซ็นจิ รวมถึงสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อันสวยงาม เช่น ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุมรดกโลกที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ

17.30น.       นำท่านเดินทางสู่ AEON TOWN SHOPPING MALLให้ท่านได้อิสระซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเท้า, เสื้อผ้า รวมถึงร้านร้อยเยน

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก                KORIYAMA  VIEW  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

หิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน -ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)

จากนั้นนำท่านชมมหัศจรรย์ ปีศาจหิมะ” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้น้อยมาก ซึ่งที่ ZAO SNOW MONSTER ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด ช่วงที่ดีที่สุดของการมาชม SNOW MONSTER ของขวัญที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับจ.ยามากะตะZAO SNOW MONSTER

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)

นำท่านเดินทางสู่กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) ซึ่งเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น มีออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำนอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำสาธารณะเปิดให้บริการ 2 แห่ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซน 300-1,500 เยน)และบ่อออนเซนเท้า(ฟรี)ซึ่งตั้งอยู่รอบๆเมือง หนึ่งในห้องอาบน้ำออนเซน คือ ชิโรกาเนยุ(Shiroganeyu) ออกแบบโดยสถาปนิก Kuma Kengo และอีกแห่งหนึ่งคือ โอโมคาเกยุ(Omokageyu) เป็นห้องอาบน้ำแบบส่วนตัว(ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 นาที) หรือสำหรับผู้ไม่ได้เข้าพักสามารถใช้บริการห้องอาบน้ำในเรียวกังได้ในช่วงกลางวัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 300-1,500 เยน ส่วนใหญ่จะเป็นห้องอาบน้ำในร่ม

นำท่านช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหารต่างๆ

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก  ROUTEINN  SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 

มัตสึชิมะ-ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)

จากนั้นท่านเดินทางสู่ มัตสึชิมะ(Matsushima)เมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีต และในปัจจุบันยังคงความงามนั้นเอาไว้ ในปีค.ศ.2013 อ่าวนี้ยังได้รับรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก”และเปนอ่าวแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลนี้ที่อ่าวมัตสึชิมะมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนกว่า 260 เกาะตั้งอยู่ในและนอกอ่าว ความกว้างใหญ่ของทิวทัศน์หมู่เกาะ และสีต่างๆที่คอนทราสต์กันทำให้วิวที่นี่เป็นสถานที่ห้ามพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5)

จากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ตลาดปลา Nakaminato Fish Marketตลาดปลาแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตลาดปลาที่ขายของสดและในราคาที่ถูก หากไม่ได้ซื้อปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดได้ที่ร้านอาหารและบาร์ซูชิสายพาน

นำท่านนมัสการพระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ เป็นวัดสาขาของวัดฮิกาชิ ฮงกันจิ(Higashi Honganji) มีพระพุทธรูปใหญ่ อุชิคุไดบุตสึ ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 120 เมตร เทียบกับพระใหญ่แห่งนาราที่สูงเพียง 14.9 เมตร เรียกได้ว่าสามารถนำพระใหญ่แห่งนารามาวางไว้บนฝ่ามือของพระใหญ่อุชิคุไดบุตสึได้เลย

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งอามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท ด้านในมีร้านค้ามากกว่า 100 ร้านทั้งแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นอย่าง Beams, Earth Music&Ecology และ Seiko หรือแบรนด์อินเตอร์อย่าง Coach, Kate Spade New York และ Michael Kors ใครอยากได้รองเท้าก็มีให้เลือกทั้ง Nike, Asics, Adidas, Vans, Puma และอีกมาก

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก TOYOKOINN  NARITA  HOTELหรือระดับเทียบเท่า

 

สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ

เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)

สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

11.00 น.      ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LIONเที่ยวบินที่ SL 301(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)

16.15 น.      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no no -
2 no yes no KORIYAMA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 yes yes no ROUTEINN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 yes yes no TOYOKOINN  NARITA  HOTELหรือระดับเทียบเท่า
5 yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
พฤ. 2 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 6 ม.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 4 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 8 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
จ. 6 ม.ค. 63
ศ. 10 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 8 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 12 ม.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 9 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 13 ม.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 11 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 15 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
จ. 13 ม.ค. 63
ศ. 17 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 15 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 19 ม.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 16 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 20 ม.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 18 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 22 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
จ. 20 ม.ค. 63
ศ. 24 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 22 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 26 ม.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 23 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 27 ม.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 25 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 29 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
จ. 27 ม.ค. 63
ศ. 31 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 29 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 2 ก.พ. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 30 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 3 ก.พ. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 1 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 5 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
จ. 3 ก.พ. 63
ศ. 7 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 5 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 9 ก.พ. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 6 ก.พ. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 10 ก.พ. 63
฿30,999 ฿30,999
ส. 8 ก.พ. 63
ติด 3 วันหยุด
พ. 12 ก.พ. 63
฿29,999 ฿29,999
จ. 10 ก.พ. 63
ติด 1 วันหยุด
ศ. 14 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 12 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 16 ก.พ. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 13 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 17 ก.พ. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 15 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 19 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
จ. 17 ก.พ. 63
ศ. 21 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 19 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 23 ก.พ. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 20 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 24 ก.พ. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 22 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 26 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
จ. 24 ก.พ. 63
ศ. 28 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 26 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 1 มี.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 27 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 2 มี.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 29 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 4 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
จ. 2 มี.ค. 63
ศ. 6 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 4 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 8 มี.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 5 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 9 มี.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 7 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 11 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
จ. 9 มี.ค. 63
ศ. 13 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 11 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 15 มี.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
พฤ. 12 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 16 มี.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
ส. 14 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 18 มี.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
จ. 16 มี.ค. 63
ศ. 20 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
พ. 18 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 22 มี.ค. 63
฿25,999 ฿25,999
พฤ. 19 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 23 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 21 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 25 มี.ค. 63
฿24,999 ฿24,999
จ. 23 มี.ค. 63
ศ. 27 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
พ. 25 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 29 มี.ค. 63
฿25,999 ฿25,999
พฤ. 26 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 30 มี.ค. 63
฿25,999 ฿25,999
ส. 28 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 1 เม.ย. 63
฿24,999 ฿24,999
จ. 30 มี.ค. 63
ศ. 3 เม.ย. 63
฿24,999 ฿24,999

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

การสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 15,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30 ท่าน
 • ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนำสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
 • เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
 • กรณีที่ท่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่เป็นกรณีพิเศษ
 • รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
 • การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพักโดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้
 • กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วีลแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นบริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
 • มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
 • ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 • กรณีต้องการพักแบบ 3 ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ 3 เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2 ห้อง คือ 1 ห้องพักคู่ และ 1 ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
 • สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 • เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครั้งนี้ เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษัทตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รับบริการหากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทั้งหมดแล้ว
 • บริการน้ำดื่มท่านวันละ 1 ขวด ต่อคนต่อวัน เริ่มในวันที่ 2 ของการเดินทาง ถึงวันที่ 3 ของการเดินทาง การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ 10 ชั่วโมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
 • กรณีพาสปอร์ตต่างชาติที่ต้องการเดินทางไปกับทัวร์ **ผู้เดินทางต้องดำเนินการเช็คเรื่องการทำวีซ่าในการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยตนเอง และหากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมผู้เดินทางต้องรับผิดชอบในส่วนนั้นๆ ซึ่งหากวันเดินทางผู้เดินทางไม่ได้ขอวีซ่า จะถือว่าเป็นความผิดของผู้เดินทางเองและจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ
 • กรณีที่ท่านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
 • หากวันเดินทาง เจ้าหน้าที่สายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง

(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมืองมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 1420วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ

 • กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าใช้จ่ายให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทั้งสิ้น

 

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)
 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ 1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

รหัสทัวร์ 08JP2557

 • ญี่ปุ่น

 • Thai Lion Air (SL)
 • 5 วัน 3 คืน
 • เมืองนิกโก้ อิออนมอลล์ | ปีศาจหิมะ ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ กินซังออนเซน | ตลาดปลา พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท
 • ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
30,999 บาท
22,999 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์ญี่ปุ่น มรดกโลกนิกโก้ เมืองธรรมชาติ เมืองออนเซ็น

รหัสทัวร์ 08JP2557 เมืองนิกโก้ อิออนมอลล์ | ปีศาจหิมะ ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ กินซังออนเซน | ตลาดปลา พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง no no no -
2 สนามบินนาริตะ–เที่ยวในเมืองนิกโก้-อิออนมอลล์ no yes no KORIYAMA VIEW HOTEL หรือเทียบเท่า
3 หิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน -ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ yes yes no ROUTEINN SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่า
4 มัตสึชิมะ-ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท yes yes no TOYOKOINN  NARITA  HOTELหรือระดับเทียบเท่า
5 สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง


22.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคาร1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)สนามบินดอนเมืองพบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง


วันที่ 2

สนามบินนาริตะ–เที่ยวในเมืองนิกโก้-อิออนมอลล์


01.00 น.        ออกเดินทางสู่ท่าอากาศยานนานาชาติ นาริตะประเทศญี่ปุ่นโดยสายบินTHAI LION AIR เที่ยวบินที่ SL 300

 ไม่มีบริการอาหารร้อน แต่มี จำหน่ายบนเครื่องทั้งขาไปและขากลับ

*** ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ การจัดที่นั่งของกรุ๊ป ไม่สามารถรีเควสหรือเลือกที่นั่งได้และทางสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ ***

 09.10 น.      เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตินาริตะ ประเทศญี่ปุ่น(เวลาที่ญี่ปุ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากร กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา

** สำคัญมาก!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับและจับ **

 12.30             บริการอาหารกลางวันณ ภัตตาคาร(1)

 จากนั้นนำท่านเที่ยวชมเมืองนิโก้(Nikko) เมืองมรดกโลก เมืองท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัดโทจิกิ (Tochigi) ที่มีที่เที่ยวหลากหลายทั้งธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ เช่น น้ำตกเคะกอน ทะเลสาบชูเซ็นจิ รวมถึงสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์อันสวยงาม เช่น ศาลเจ้านิกโก้โทโชกุมรดกโลกที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยเอโดะ

17.30น.       นำท่านเดินทางสู่ AEON TOWN SHOPPING MALLให้ท่านได้อิสระซื้อสินค้าทั่วไปของญี่ปุ่น เช่น ขนม, อาหารว่าง, ของเล่น, กระเป๋า , รองเท้า, เสื้อผ้า รวมถึงร้านร้อยเยน

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก                KORIYAMA  VIEW  HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน


วันที่ 3

หิมะ ZAO SNOW MONSTER-กินซังออนเซน -ช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจ


เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(2)

จากนั้นนำท่านชมมหัศจรรย์ ปีศาจหิมะ” เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่หาชมได้น้อยมาก ซึ่งที่ ZAO SNOW MONSTER ถือเป็นจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาด ช่วงที่ดีที่สุดของการมาชม SNOW MONSTER ของขวัญที่พระเจ้ามอบไว้ให้กับจ.ยามากะตะZAO SNOW MONSTER

เที่ยง : บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(3)

นำท่านเดินทางสู่กินซังออนเซน (Ginzan Onsen) ซึ่งเป็นเมืองน้ำพุร้อนที่เงียบสงบในภูเขาของจังหวัดยามากาตะซึ่งเดิมเป็นพื้นที่รอบเหมืองแร่เงินที่ได้ปรับปรุงและพัฒนาใหม่ มีชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น มีออนเซนที่สวยงามที่สุดด้วยห้องพักแบบเรียวกังที่เรียงรายตามสองข้างทางของแม่น้ำนอกจากนี้ยังมีห้องอาบน้ำสาธารณะเปิดให้บริการ 2 แห่ง (ไม่รวมค่าแช่ออนเซน 300-1,500 เยน)และบ่อออนเซนเท้า(ฟรี)ซึ่งตั้งอยู่รอบๆเมือง หนึ่งในห้องอาบน้ำออนเซน คือ ชิโรกาเนยุ(Shiroganeyu) ออกแบบโดยสถาปนิก Kuma Kengo และอีกแห่งหนึ่งคือ โอโมคาเกยุ(Omokageyu) เป็นห้องอาบน้ำแบบส่วนตัว(ราคาประมาณ 2,000 เยน/50 นาที) หรือสำหรับผู้ไม่ได้เข้าพักสามารถใช้บริการห้องอาบน้ำในเรียวกังได้ในช่วงกลางวัน ค่าใช้จ่ายประมาณ 300-1,500 เยน ส่วนใหญ่จะเป็นห้องอาบน้ำในร่ม

นำท่านช้อปปิ้งย่านอิจิบันโจตลอดสองข้างทางของถนนนั้นเต็มไปด้วยร้านค้ามากมาย เช่น ช็อปของแบรนด์เนมต่างๆ ร้านขายสินค้าแฟชั่นพวกเสื้อผ้า รองเท้าเครื่อง ประดับ ร้านขายยา ร้านขายสินค้า 100 เยน ตลอดจนร้านอาหารต่างๆ

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก  ROUTEINN  SENDAI HOTEL หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 


วันที่ 4

มัตสึชิมะ-ตลาดปลา Nakaminato Fish Market-พระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ -อามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท


เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(4)

จากนั้นท่านเดินทางสู่ มัตสึชิมะ(Matsushima)เมืองที่มีชื่อเสียงมาตั้งแต่สมัยอดีต และในปัจจุบันยังคงความงามนั้นเอาไว้ ในปีค.ศ.2013 อ่าวนี้ยังได้รับรางวัล “อ่าวที่งดงามที่สุดในโลก”และเปนอ่าวแรกของประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลนี้ที่อ่าวมัตสึชิมะมีหมู่เกาะน้อยใหญ่จำนวนกว่า 260 เกาะตั้งอยู่ในและนอกอ่าว ความกว้างใหญ่ของทิวทัศน์หมู่เกาะ และสีต่างๆที่คอนทราสต์กันทำให้วิวที่นี่เป็นสถานที่ห้ามพลาดทั้งในอดีตและปัจจุบัน

เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร(5)

จากนั้นนำท่านเพลิดเพลิน ตลาดปลา Nakaminato Fish Marketตลาดปลาแห่งนี้เป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นตลาดปลาที่ขายของสดและในราคาที่ถูก หากไม่ได้ซื้อปลาก็สามารถเพลิดเพลินกับการลิ้มรสชาติอาหารทะเลสดได้ที่ร้านอาหารและบาร์ซูชิสายพาน

นำท่านนมัสการพระพุทธรูปอุชิคุไดบุตสึ เป็นวัดสาขาของวัดฮิกาชิ ฮงกันจิ(Higashi Honganji) มีพระพุทธรูปใหญ่ อุชิคุไดบุตสึ ที่ได้รับการบันทึกในกินเนสบุ๊คว่าเป็นพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ที่สูงที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 120 เมตร เทียบกับพระใหญ่แห่งนาราที่สูงเพียง 14.9 เมตร เรียกได้ว่าสามารถนำพระใหญ่แห่งนารามาวางไว้บนฝ่ามือของพระใหญ่อุชิคุไดบุตสึได้เลย

จากนั้นนำท่านอิสระช้อปปิ้งอามิ พรีเมียมเอาท์เล็ท ด้านในมีร้านค้ามากกว่า 100 ร้านทั้งแบรนด์ดังจากญี่ปุ่นอย่าง Beams, Earth Music&Ecology และ Seiko หรือแบรนด์อินเตอร์อย่าง Coach, Kate Spade New York และ Michael Kors ใครอยากได้รองเท้าก็มีให้เลือกทั้ง Nike, Asics, Adidas, Vans, Puma และอีกมาก

ค่ำ : อิสระรับประทานอาหารค่ำตามอัธยาศัย

ที่พัก TOYOKOINN  NARITA  HOTELหรือระดับเทียบเท่า

 


วันที่ 5

สนามบินนาริตะ-สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ


เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม(6)

สมควรแก่เวลานำทานเดินทางสู่สนามบินนาริตะ

11.00 น.      ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินTHAI LIONเที่ยวบินที่ SL 301(ใช้ระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 6.50 ชั่วโมง)ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน (แต่มีจำหน่ายบนเครื่อง)

16.15 น.      เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไขการจองทัวร์

การสำรองที่นั่ง

 

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมืองมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 1420วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ

 

อัตรารวม

อัตราไม่รวม

คืนเงิน

กรณียกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

หมายเหตุ

ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

 

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ