ทัวร์ญี่ปุ่น คิตะคิวชู เกาะมิยาจิม่า ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: คิตะคิวชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari - สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิม่า -ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก
 • กิน: หอยนางรมย่าง เกาะมิยาจิม่า

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

20.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

23.55 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นโดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL314

สนามบินฟุกกุโอกะ-คิตะคิวชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari-อิออน มอลล์

เช้า             รับประทานอาหารบนเครื่อง

07.25        เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอน ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ คิตะคิวชู เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็นจุดเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางน้ำ ระหว่างเกาะคิวชู(Kyushu)และเกาะฮอนชู(Honshu)หรือเกาะใหญ่ของญี่ปุ่น  ให้ทุกท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์  ณ  เมืองต้นแบบ  Eco  Town  ที่ดีที่สุดแห่งเกาะฟุกกุโอกะจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังตลาดปลาท้องถิ่นคาราโตะ  ให้ท่านได้ตื่นตาและเลือกชิมอาหารทะเลสดสดมากมาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านศาลเจ้า Motonosumi Inariในเมือง Nagato จังหวัด Yamaguchi หันหน้าเข้าหาทะเลญี่ปุ่นศาลแห่งนี้มีวิวอันสวยงาม ทั้งเสาโทริอิสีแดงที่เรียงราย ทะเลใสสีน้ำเงิน และพืชพันธุ์เขียวขจศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่แยกออกจากศาลเจ้า Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน  เล่ากันว่าเทพเจ้าแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึ่งเพื่อบอกให้ตั้งศาลเจ้าในพื้นที่นี้จุดที่โดดเด่นน่าประทับใจที่สุดของศาลเจ้าแห่งนี้เห็นจะเป็นเสาโทริอิ123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร

จากนั้นเดินทางสู่ อิออน มอลล์(AEON Mall) เป็นห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลลด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร และมีบริการกล่องสำหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก          YAMAGUCHI  HOTEL  หรือเทียบเท่า

สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)-Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสะพานคินไตเคียว(Kintai-kyoBridge)ตั้งอยู่ภายในเมืองอิวาคูนิ(Iwakuni)ของจังหวัดยามากูจิ(Yamaguchi) สะพานคินไตเคียวนับเป็น1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นเกาะมิยาจิมะ (Miyajima)จังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima) มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือประตูโทริอิสีแดงสดที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวง

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน 

นำท่านเดินทางชม อนุสรณ์สถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งนี้เป็นเหมือนสักขีพยานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าความน่าสะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณูตึกนี้รู้จักกันในชื่อ Atomic Bomb Dome (Genbaku Dome)เพราะมีลักษณะด้านบนและรูปร่างของโครงเหล็กที่เหมือนโดม สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แทนความต้องการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ในตอนนี้และในอนาคต และแทนความสำคัญของสันติภาพอันยั่งยืน

นำท่านช้อปปิ้งอิสระฮอนโดริโชเทนไก (HondoriShotengai)ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองของคนฮิโรชิม่าฮอนโดริ โชเทนไกตั้งอยู่บนถนนฮอนโดริ (Hondori) เป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองฮิโรชิม่า เป็นถนนเส้นยาวเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกันแบบจุใจ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก         HIROSHIMAหรือเทียบเท่า                

ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี

เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านชม ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ มีระยะทางทั้งหมด 200 เมตร และขนานกับแม่น้ำยานาอิกาวะที่ไหลผ่านตัวเมือง ในปี 1984 เขตทั้งหมดได้รับการจัดให้เป็นอาคารอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ สิ่งที่สามารถสังเกตได้จากอาคารเหล่านี้คือค่อนข้างแคบ และขยายยาวออกไปด้านหลัง บ้านที่แคบแต่มีความลึกนี้แต่เดิมเรียกว่า “อุนะกิ โนะ เนโดะโกะ” แปลว่ารังปลาไหลในภาษาญี่ปุ่น นอกจากบรรดาอาคารเหล่านี้ คุณจะได้พบกับพิพิธภัณฑ์และสามารถลองการทอผ้า

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน 

นำท่านเดินทางชม ศาลเจ้าอะคะมะศาลเจ้าเศร้าๆ ที่สร้างอุทิศแก่จักรพรรดิน้อยศาลเจ้าที่ตั้งอยู่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรจากช่องแคบคันมอน (Kanmon Strait) นั้นค่อนข้างเศร้า สร้างอุทิศแก่จักรพรรดิน้อยอายุหกปีที่เสียชีวิตในทะเลไม่ไกลจากที่นี่ ในระหว่างสงคราม Dan-no-uraในปี 1185จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าเท็นจินมีสินค้าหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า แฟชั่น  รองเท้า ร้านอาหาร ร้านขนม ฯลฯจากนั้นนำท่าน คาแนลซิตีเป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองที่อยู่ในเมือง” ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศํย

ที่พัก          HAKATAหรือเทียบเท่า               

สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง

เช้า             นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกกุโอกะ

07.50 น.    ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL 315

 *** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***

 11.55 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no no -
2 yes no no YAMAGUCHI  HOTEL  หรือเทียบเท่า
3 yes yes no HIROSHIMAหรือเทียบเท่า  
4 yes yes no HAKATAหรือเทียบเท่า
5 yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ. 3 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 7 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 4 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 8 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 7 ม.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 11 ม.ค. 63
฿21,999 ฿21,999
พ. 8 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 12 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พฤ. 9 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 13 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
ศ. 10 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 14 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
ส. 11 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 15 ม.ค. 63
฿21,999 ฿21,999
อ. 14 ม.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 18 ม.ค. 63
฿21,999 ฿21,999
พ. 15 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 19 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 16 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 20 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 17 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 21 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 18 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 22 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 21 ม.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 25 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 22 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 26 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 23 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 27 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 24 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 28 ม.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 25 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 29 ม.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 28 ม.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 1 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 29 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 2 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 30 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 3 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 31 ม.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 4 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 1 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 5 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 4 ก.พ. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 8 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 5 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 9 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 6 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 10 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 7 ก.พ. 63
ติด 3 วันหยุด
อ. 11 ก.พ. 63
฿27,999 ฿27,999
ส. 8 ก.พ. 63
ติด 3 วันหยุด
พ. 12 ก.พ. 63
฿28,999 ฿28,999
อา. 9 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
พฤ. 13 ก.พ. 63
฿26,999 ฿26,999
อ. 11 ก.พ. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 15 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 12 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 16 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 13 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 17 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 14 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 18 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 15 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 19 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 18 ก.พ. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 22 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 19 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 23 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 20 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 24 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 21 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 25 ก.พ. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 22 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 26 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 25 ก.พ. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 29 ก.พ. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 26 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 1 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 27 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 2 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 28 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 3 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 29 ก.พ. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 4 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 3 มี.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 7 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 4 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 8 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 5 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 9 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 6 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 10 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 7 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 11 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 10 มี.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 14 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 11 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 15 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 12 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 16 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 13 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 17 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 14 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 18 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 17 มี.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 21 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 18 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 22 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 19 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 23 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ศ. 20 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 24 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 21 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 25 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
อ. 24 มี.ค. 63
ติด 1 วันหยุด
ส. 28 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
พ. 25 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อา. 29 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
พฤ. 26 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
จ. 30 มี.ค. 63
฿22,999 ฿22,999
ศ. 27 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
อ. 31 มี.ค. 63
฿23,999 ฿23,999
ส. 28 มี.ค. 63
ติด 2 วันหยุด
พ. 1 เม.ย. 63
฿22,999 ฿22,999

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 20,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบินมิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงการล่าช้าของสายการบินระหว่างประเทศ
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ**

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)ท่านละ 1,500 บาท/ทริป(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปีณวันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 • ค่าที่พักห้องคู่ (2-3 ท่าน) ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 • โรงแรมที่พักตามที่ระบุ หรือเทียบเท่า (พัก 2-3 ท่าน/ห้อง)
 • ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง วงประกันท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ที่มิได้ระบุในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น กรณีประกาศให้กลับมายื่นร้องขอวีซ่าอีกครั้ง (เนื่องจากทางญี่ปุ่นได้ประกาศยกเว้นการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทยสำหรับผู้ที่ประสงค์พำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)**ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำ

วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700บาท**

 • หากในภายหลังทางรัฐบาลญี่ปุ่นประกาศให้ยื่นวีซ่าตามเดิม ผู้เดินทางจะต้องจ่ายเพิ่ม 2,000 บาท สำหรับการยื่นร้องขอวีซ่า
 • ค่าธรรมเนียมในกรณีที่กระเป๋าสัมภาระที่มีน้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินนั้นๆกำหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาดมาตรฐาน
 • ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ ขาไป 20 กก. // ขากลับ 20 กก.)
 • ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น(ถ้ามี) ท่านละ1,500 บาท/ทริป ชำระที่สนามบินในวันเช็คอิน (ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %(กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี)

กรณียกเลิกการเดินทาง

 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ตามกำหนดของแต่ละสายการบินก่อน 7 วันของการเดินทาง)

รหัสทัวร์ 08JP2558

 • ญี่ปุ่น ฟุกุโอกะ

 • Thai Lion Air (SL)
 • 5 วัน 3 คืน
 • คิตะคิวชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari-อิออน มอลล์ | สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก | ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี
 • ม.ค. / ก.พ. / มี.ค. / เม.ย.
28,999 บาท
21,999 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ทัวร์ญี่ปุ่น คิตะคิวชู เกาะมิยาจิม่า ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ

รหัสทัวร์ 08JP2558 คิตะคิวชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari-อิออน มอลล์ | สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)- Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก | ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง no no no -
2 สนามบินฟุกกุโอกะ-คิตะคิวชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari-อิออน มอลล์ yes no no YAMAGUCHI  HOTEL  หรือเทียบเท่า
3 สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)-Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก yes yes no HIROSHIMAหรือเทียบเท่า  
4 ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี yes yes no HAKATAหรือเทียบเท่า
5 สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง yes no no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง


20.30 น.      คณะพร้อมกัน ณ อาคาร 1 ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศสนามบินดอนเมือง เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL)พบเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และหัวหน้าทัวร์ให้คำแนะนำเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง

23.55 น.        ออกเดินทางสู่ สนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นโดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์ เที่ยวบินที่ SL314


วันที่ 2

สนามบินฟุกกุโอกะ-คิตะคิวชู-ตลาดปลาคาราโตะ-ศาลเจ้า Motonosumi Inari-อิออน มอลล์


เช้า             รับประทานอาหารบนเครื่อง

07.25        เดินทางถึงสนามบินฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่น หลังผ่านขั้นตอน ศุลกากรเรียบร้อยแล้ว

นำท่านเดินทางสู่ คิตะคิวชู เป็นเมืองที่อยู่ทางเหนือสุดของเกาะคิวชู เป็นจุดเชื่อมต่อทั้งทางบกและทางน้ำ ระหว่างเกาะคิวชู(Kyushu)และเกาะฮอนชู(Honshu)หรือเกาะใหญ่ของญี่ปุ่น  ให้ทุกท่านได้สูดอากาศบริสุทธิ์  ณ  เมืองต้นแบบ  Eco  Town  ที่ดีที่สุดแห่งเกาะฟุกกุโอกะจากนั้นนำท่านเดินทางไปยังตลาดปลาท้องถิ่นคาราโตะ  ให้ท่านได้ตื่นตาและเลือกชิมอาหารทะเลสดสดมากมาย

อิสระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านศาลเจ้า Motonosumi Inariในเมือง Nagato จังหวัด Yamaguchi หันหน้าเข้าหาทะเลญี่ปุ่นศาลแห่งนี้มีวิวอันสวยงาม ทั้งเสาโทริอิสีแดงที่เรียงราย ทะเลใสสีน้ำเงิน และพืชพันธุ์เขียวขจศาลเจ้าแห่งนี้เป็นที่ประทับของดวงวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ ที่แยกออกจากศาลเจ้า Taikodani Inari ในจังหวัดชิมาเนะ เมื่อประมาณ 60 ปีก่อน  เล่ากันว่าเทพเจ้าแปลงกายเป็นสุนัขจิ้งจอกสีขาวไปปรากฏกายในฝันของชาวประมงคนหนึ่งเพื่อบอกให้ตั้งศาลเจ้าในพื้นที่นี้จุดที่โดดเด่นน่าประทับใจที่สุดของศาลเจ้าแห่งนี้เห็นจะเป็นเสาโทริอิ123 ต้นที่ตั้งเรียงรายเป็นระยะทางกว่า 100 เมตร

จากนั้นเดินทางสู่ อิออน มอลล์(AEON Mall) เป็นห้างที่รวมเอาซูเปอร์มาร์เก็ตและช้อปปิ้งมอลลด้วยกัน มีสินค้าหลากหลายครบครันตั้งแต่เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่ม เครื่องใช้ไฟฟ้า หนังสือ ยาชนิดต่างๆ ตลอดจนสินค้าประเภทอาหาร และมีบริการกล่องสำหรับแพ็คให้ฟรีด้วย เรียกว่ามีบริการอำนวยความสะดวกให้กับนักช้อปจากต่างประเทศอย่างครบครันเลยทีเดียว

ค่ำ               รับประทานอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

ที่พัก          YAMAGUCHI  HOTEL  หรือเทียบเท่า


วันที่ 3

สะพานคินไตเคียว-เกาะมิยาจิมะ (Miyajima)-Atomic Bomb Dome-ถนนคนเดินฮอนโดริโชเทนไก


เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านเดินทางสะพานคินไตเคียว(Kintai-kyoBridge)ตั้งอยู่ภายในเมืองอิวาคูนิ(Iwakuni)ของจังหวัดยามากูจิ(Yamaguchi) สะพานคินไตเคียวนับเป็น1 ใน 3 สะพานที่สวยที่สุดของญี่ปุ่นเกาะมิยาจิมะ (Miyajima)จังหวัดฮิโรชิมะ (Hiroshima) มีสัญลักษณ์อันโด่งดังคือประตูโทริอิสีแดงสดที่ตั้งตระหง่านอยู่กลางทะเล ให้บรรยากาศที่ดูเร้นลับชวนพิศวง

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน 

นำท่านเดินทางชม อนุสรณ์สถานที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกแห่งนี้เป็นเหมือนสักขีพยานทางประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าความน่าสะพรึงกลัวของระเบิดปรมาณูตึกนี้รู้จักกันในชื่อ Atomic Bomb Dome (Genbaku Dome)เพราะมีลักษณะด้านบนและรูปร่างของโครงเหล็กที่เหมือนโดม สถานที่แห่งนี้ได้กลายเป็นสัญลักษณ์แทนความต้องการกำจัดอาวุธนิวเคลียร์ในตอนนี้และในอนาคต และแทนความสำคัญของสันติภาพอันยั่งยืน

นำท่านช้อปปิ้งอิสระฮอนโดริโชเทนไก (HondoriShotengai)ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองของคนฮิโรชิม่าฮอนโดริ โชเทนไกตั้งอยู่บนถนนฮอนโดริ (Hondori) เป็นย่านช้อปปิ้งของเมืองฮิโรชิม่า เป็นถนนเส้นยาวเต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหารต่างๆมากมายให้เลือกช้อปปิ้งกันแบบจุใจ

ค่ำ            รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศัย

ที่พัก         HIROSHIMAหรือเทียบเท่า                


วันที่ 4

ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ-ศาลเจ้าอะคะมะ-ย่านการค้าเท็นจิน-คาแนลซิตี


เช้า             รับประทานอาหารเช้า  ณ  ห้องอาหารภายในโรงแรม

นำท่านชม ถนนกำแพงสีขาวเมืองยานาอิ มีระยะทางทั้งหมด 200 เมตร และขนานกับแม่น้ำยานาอิกาวะที่ไหลผ่านตัวเมือง ในปี 1984 เขตทั้งหมดได้รับการจัดให้เป็นอาคารอนุรักษ์ทางวัฒนธรรมที่มีความสำคัญ สิ่งที่สามารถสังเกตได้จากอาคารเหล่านี้คือค่อนข้างแคบ และขยายยาวออกไปด้านหลัง บ้านที่แคบแต่มีความลึกนี้แต่เดิมเรียกว่า “อุนะกิ โนะ เนโดะโกะ” แปลว่ารังปลาไหลในภาษาญี่ปุ่น นอกจากบรรดาอาคารเหล่านี้ คุณจะได้พบกับพิพิธภัณฑ์และสามารถลองการทอผ้า

เที่ยง           รับประทานอาหารกลางวัน 

นำท่านเดินทางชม ศาลเจ้าอะคะมะศาลเจ้าเศร้าๆ ที่สร้างอุทิศแก่จักรพรรดิน้อยศาลเจ้าที่ตั้งอยู่เพียงไม่กี่ร้อยเมตรจากช่องแคบคันมอน (Kanmon Strait) นั้นค่อนข้างเศร้า สร้างอุทิศแก่จักรพรรดิน้อยอายุหกปีที่เสียชีวิตในทะเลไม่ไกลจากที่นี่ ในระหว่างสงคราม Dan-no-uraในปี 1185จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งย่านการค้าเท็นจินมีสินค้าหลากหลายให้เลือกไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า แฟชั่น  รองเท้า ร้านอาหาร ร้านขนม ฯลฯจากนั้นนำท่าน คาแนลซิตีเป็นศูนย์การค้าและความบันเทิงขนาดใหญ่ในเมืองฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ได้รับการขนานนามว่าเป็น “เมืองที่อยู่ในเมือง” ประกอบด้วยร้านค้า ร้านกาแฟ ภัตตาคาร โรงละคร ศูนย์เกม โรงภาพยนตร์ โรงแรมสองแห่ง และคลองที่ไหลผ่านกลางศูนย์กลางค้า

ค่ำ             รับประทานอาหารค่ำ  อิสระตามอัธยาศํย

ที่พัก          HAKATAหรือเทียบเท่า               


วันที่ 5

สนามบินฟุกกุโอกะ-กรุงเทพ-สนามบินดอนเมือง


เช้า             นำท่านเดินทางสู่สนามบินฟุกกุโอกะ

07.50 น.    ออกเดินทางกลับ กรุงเทพฯ โดยสายบินไทยไลอ้อนแอร์เที่ยวบินที่ SL 315

 *** บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง ***

 11.55 น.    เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจมิรู้ลืม

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง

** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ**

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น (ถ้ามี)ท่านละ 1,500 บาท/ทริป(ชำระที่สนามบินดอนเมืองในวันเช็คอิน)

(ค่าทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปีณวันเดินทางกลับ (Infant) ท่านละ 10,000 บาท **

(ไม่มีที่นั่งบนเครื่องบิน)

อัตรารวม

อัตราค่าบริการรวม

อัตราไม่รวม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

วีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700บาท**

คืนเงิน

กรณียกเลิกการเดินทาง

หมายเหตุ

หมายเหตุ

                บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 30 ท่านในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การจราจร, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น

 ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน

ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้

 1. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
 2. สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
 3. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
 4. กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯ จัดการให้)

คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)

 1. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2. กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมายและเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3. ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4. เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ

หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท

(พาสปอร์ต) ของท่านชำรุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกน้ำ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมืองมีสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชำรุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษัทเรียบร้อยแล้ว กรณีที่ยังไม่ออกบัตรโดยสาร ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มีค่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตั๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 1420วัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกระบวนการและขั้นตอนของแต่ละคณะ

*เมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ให้กับทางบริษัทฯแล้วทางบริษัทฯ

จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทั้งหมดนี้แล้ว*

บริการเพิ่มเติม Wifiเล่นเน็ตชิว ชิว ตลอดทิป