ตรังเจาะลึก ท่องทะเลตรัง

ไฮไลท์การเดินทาง

 • เที่ยว: เกาะกระดาน - ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) - เกาะเชือก - ร้านเค้กสายใจ-ไชยา

รายละเอียดทัวร์

ขยายทั้งหมด
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4

สวนลุมพินี-ตรัง

17.00 น. พร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬา สังเกตป้าย Like@Thailand ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัท และรับของที่ระลึกจากบริษัท(เครื่องทำน้ำหอมพร้อมน้ำหอยกลิ่นสมุนไพร)

18.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง รับประทานอาหารค่ำ(1)set box  

 

ตรัง-ถ้ําเลเขากอบ-วังไม้หอมเทพทาโร-ศาลเจ้าท่ามกงเยีย-อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-สวนสาธารณะเมืองตรังชมวิวสระกะพังสุรินทร์-คริสตจักรตรัง-ตลาดชินตา

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยาม ณ จ.ตรัง นำท่าน บริการอาหารเช้า(2) 

08.00 น. จากนั้นทุกท่านเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ นำท่านลงเรือท้องแบน (ลำละ 4-5ท่าน) ลงเรือล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำเพื่อ ชมความงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถ้ำมากมาย เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร สนุกสนานกับการชมถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ( ถ้ำเล เขากอบ จำเป็นต้องนั่งเรือท้องแบน เป็นถ้ำที่อยู่ภายใต้ ภูเขา 3 ลูก เชื่อมต่อกัน แต่สามารถลอดผ่านถึงกันได้หมดทุกลูก ) ช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดเรียกว่าลอดท้องมังกรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วังไม้หอมเทพทาโร สถานที่ที่ถูกประด้วยไม้หอมเทพพาโร ถูกจัดแต่งในสไตล์ที่ลงตัวสวยงามรมรื่นน่า อภิรมย์ เหมาะกับการพักผ่อนเพราะมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพความประทับใจอยู่มากมาย อิสระเก็บภาพความประทับใจ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

  บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองตรัง ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสคล้ายกับตัวเมืองเก่าในภูเก็ต แต่ที่แตกต่างกันคือ ที่นี่เป็นเมืองแรกที่นำสายไฟฟ้าลงไปอยูใต้ดิน นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าท่ามกงเยีย ศาลจีน  ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวตรัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)  ผู้ว่าราชกาลคนแรกของเมืองตรังผู้ที่พัมนาเมืองตรังอย่างมากในสมัยนั้น จากนั้นนำท่านผ่านชมสวนสาธารณะเมืองตรังชมวิวสระกะพังสุรินทร์ จากนั้นนำทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับโบสถ์เก่า ณ คริสตจักรตรัง  ชมโบถส์เก่าแก่สร้างตั้งแต่ปี ค.ส.1915  อิสระเก็บภาพที่ระลึก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่  ตลาดชินตา ก่อนถึงตลาดชินตาผ่านชมวงเวียนหอนาฬิกา อีก1จุดแลนด์มาร์คเมืองตรัง 

18.00 น. เดินทางถึง ตลาดชินตา อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ เสื้อยืด ของฝาก กระเป๋า ของพื้นเมือง แหล่งเดินเล่นชิลชิล อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า 

19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ทีพัก โรงแรม ตรังอันดามัน  ริมหาดปากเมง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที )

(พักที่โรงแรม ตรังอันดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ท่องทะเลตรัง- เกาะมุก-ถ้ํามรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก

07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า (4)ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

09.30 น. ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือ เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน 

12.00 น. มุ่งสู่เกาะกระดาน พร้อมกับบริการอาหารกลางวัน(5)แบบบุฟเฟ่บนเรือ 

13.00 น. ถึงเกาะกระดาน (สถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด 

15.30  น. เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำทะเลริมหาดปาดเมง สัมผัสเกลียวคลื่นพร้มทรายละเอียด จนถึงเวลาที่เหมาะสม

18.00  น. บริการอาหารค่ำ(6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

19.00  น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

(พักที่โรงแรม ตรังอันดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)

 

ร้านเค้กสายใจ-ไชยา-ประจวบฯ-กรุงเทพฯ

07.00 น. บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.30 น. อำลาที่พัก นําท่านเลือกซื้อ ของฝากขึ้นชื่อเมืองตรัง เช่น เค้กรูเมืองตรัง แกงไตปลาแห้ง อาหารทะเลแปรรุป ณ ร้านเค้กสายใจ จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(8)  ณ พลับพลาซีฟู๊ด

บ่าย นำท่านกราบขอพรสิ่งสักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุราษฎร์ธานี ณ วัดพระธาตุไชยา จากนั้นเดินทางต่อ แวะสักการะศาลพ่อตาหินช้างที่ชาวชุมพรเคารพนับถือ พร้อมเลือกซื้อกล้วยเล็บมือนางหรือสะตอหรือใบเหมียง ตามอัธยาศัย 

18.00 น. แวะซื้อของมาก ณ ร้านต้นทับสะแก พร้อมอิสระอาหารค่ำ

23.30 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

 

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 no no no -
2 yes yes no โรงแรม ตรังอันดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 yes yes yes โรงแรม ตรังอันดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

ช่วงเวลาเดินทาง

กดเลือกวันที่เพื่อดูราคา

วันเดินทาง ผู้ใหญ่
(พัก 2-3 ท่าน)
เด็ก
(ไม่เพิ่มเตียง)
ศ. 3 เม.ย. 63
ติด 3 วันหยุด
จ. 6 เม.ย. 63
฿3,999 ฿3,999

ดูรายละเอียดแพ็คเกจแบบเต็มได้ที่ด้านล่าง

ดาวน์โหลดเอกสารทัวร์นี้ (PDF)

เงื่อนไขการจองทัวร์

โปรดอ่านรายละเอียดเพื่อประโยชน์ของคุณ

เงื่อนไขการชำระเงิน     

 • มัดจำท่านละ 2,000 บาท  หรือชำระเต็มจำนวน
 • ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 15 วัน มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ 

อัตรานี้รวม    

 • รถโค้ชปรับอากาศ พร้อมห้องสุขภัณฑ์
 • เรือยนต์นำเที่ยวทะเล ทะเลตรัง
 •   ที่พักที่  2 คืน ตรัง อันดามัน รีสอร์ท ระดับ3ดาว หรือเทียบเท่า
 •   อาหารตามรายการ 10 มื้อ และเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 •   มัคคุเทศก์และเจ้าหน้าที่
 •  ประกันชีวิต  1,000,000 / อุบัติเหตุ 500,000 บาท

อัตรานี้ไม่รวม   

 • ค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากรายการ  เช่น ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ , 
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม7%และหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ 200 บาท/ลูกค้า 1 ท่าน

เงื่อนไขการยกเลิก

 • แจ้งล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง 30 วัน คืนหมด                                      
 • ก่อนเดินทาง 25 วัน (ทำการ) ยึดมัดจำ หรือเก็บเงิน 50% จากราคาเต็ม และหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • แจ้งภายใน 15 วัน (ทำการ) ไม่คืนเงินทุกกรณี

 

รหัสทัวร์ 94DM2965

 • ทัวร์ไทย ภาคใต้

 • BUS
 • 4 วัน 2 คืน
 • ร้านเค้กสายใจ-ไชยา | ท่องทะเลตรัง- เกาะมุก-ถ้ํามรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก | ถ้ําเลเขากอบ-วังไม้หอมเทพทาโร-ศาลเจ้าท่ามกงเยีย-อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-สวนสาธารณะเมืองตรังชมวิวสระกะพังสุรินทร์
 • เม.ย.
3,999 บาท

ช่องทางการสั่งจองแพคเกจ

* จองผ่านเว็บเร็วกว่าแน่นอน *

ดาวน์โหลดโปรแกรมทัวร์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อี-สกายลิ้งค์ ทราเวล


E-Skylink Travel Ltd.,Part.
240 ซ. เจริญราษฎร์ 7 ประดู่ 1 ถ. เจริญราษฎร์ บางโคล่ บางคอแหลม กรุงเทพมหานครฯ 10120
เลขผู้เสียภาษีอากร : 0103553026536
ใบอนุญาติ : 11/08085
Tel. (02) 294-5857
Fax. (02) 294-5865
Email : info@goeasyholiday.com

ตรังเจาะลึก ท่องทะเลตรัง

รหัสทัวร์ 94DM2965 ร้านเค้กสายใจ-ไชยา | ท่องทะเลตรัง- เกาะมุก-ถ้ํามรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก | ถ้ําเลเขากอบ-วังไม้หอมเทพทาโร-ศาลเจ้าท่ามกงเยีย-อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-สวนสาธารณะเมืองตรังชมวิวสระกะพังสุรินทร์

สรุปมื้ออาหาร โรงแรมที่พัก

วันที่ โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง เย็น โรงแรมที่พัก
1 สวนลุมพินี-ตรัง no no no -
2 ตรัง-ถ้ําเลเขากอบ-วังไม้หอมเทพทาโร-ศาลเจ้าท่ามกงเยีย-อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-สวนสาธารณะเมืองตรังชมวิวสระกะพังสุรินทร์-คริสตจักรตรัง-ตลาดชินตา yes yes no โรงแรม ตรังอันดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทียบเท่า
3 ท่องทะเลตรัง- เกาะมุก-ถ้ํามรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก yes yes yes โรงแรม ตรังอันดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทียบเท่า
4 ร้านเค้กสายใจ-ไชยา-ประจวบฯ-กรุงเทพฯ yes yes no -

มื้ออาหารเพื่อคุณ

มื้ออาหารอิสระ

กำหนดการทั้งหมด


วันที่ 1

สวนลุมพินี-ตรัง


17.00 น. พร้อมกันที่ ณ จุดนัดหมาย สวนลุมพินี ฝั่งตรงข้ามกับโรงพยาบาลจุฬา สังเกตป้าย Like@Thailand ต้อนรับท่านโดยเจ้าหน้าที่บริษัท และรับของที่ระลึกจากบริษัท(เครื่องทำน้ำหอมพร้อมน้ำหอยกลิ่นสมุนไพร)

18.00 น. ออกเดินทางสู่ จ.ตรัง รับประทานอาหารค่ำ(1)set box  

 


วันที่ 2

ตรัง-ถ้ําเลเขากอบ-วังไม้หอมเทพทาโร-ศาลเจ้าท่ามกงเยีย-อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี-สวนสาธารณะเมืองตรังชมวิวสระกะพังสุรินทร์-คริสตจักรตรัง-ตลาดชินตา


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยาม ณ จ.ตรัง นำท่าน บริการอาหารเช้า(2) 

08.00 น. จากนั้นทุกท่านเดินทางสู่ถ้ำเลเขากอบ นำท่านลงเรือท้องแบน (ลำละ 4-5ท่าน) ลงเรือล่องไปตามลำคลอง เข้าสู่ภายในถ้ำเพื่อ ชมความงาม ของหินงอก หินย้อย ที่ประดับบนผนังถ้ำมากมาย เช่น ถ้ำคนธรรพ์ ถ้ำรากไทร สนุกสนานกับการชมถ้ำลอดที่มีความยาวถึง 350 เมตร ( ถ้ำเล เขากอบ จำเป็นต้องนั่งเรือท้องแบน เป็นถ้ำที่อยู่ภายใต้ ภูเขา 3 ลูก เชื่อมต่อกัน แต่สามารถลอดผ่านถึงกันได้หมดทุกลูก ) ช่วงที่ตื่นเต้นที่สุดเรียกว่าลอดท้องมังกรจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วังไม้หอมเทพทาโร สถานที่ที่ถูกประด้วยไม้หอมเทพพาโร ถูกจัดแต่งในสไตล์ที่ลงตัวสวยงามรมรื่นน่า อภิรมย์ เหมาะกับการพักผ่อนเพราะมีมุมสวยๆให้ถ่ายภาพความประทับใจอยู่มากมาย อิสระเก็บภาพความประทับใจ 

12.00 น. บริการอาหารกลางวัน (3) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

  บ่าย หลังอาหาร นำท่านเดินทางเข้าสู่ ตัวเมืองตรัง ชมสถาปัตยกรรมแบบชิโนโปรตุกิสคล้ายกับตัวเมืองเก่าในภูเก็ต แต่ที่แตกต่างกันคือ ที่นี่เป็นเมืองแรกที่นำสายไฟฟ้าลงไปอยูใต้ดิน นำท่านเดินทางสู่ ศาลเจ้าท่ามกงเยีย ศาลจีน  ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวตรัง จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี๊ ณ ระนอง)  ผู้ว่าราชกาลคนแรกของเมืองตรังผู้ที่พัมนาเมืองตรังอย่างมากในสมัยนั้น จากนั้นนำท่านผ่านชมสวนสาธารณะเมืองตรังชมวิวสระกะพังสุรินทร์ จากนั้นนำทุกท่านไปเก็บภาพความประทับใจกับโบสถ์เก่า ณ คริสตจักรตรัง  ชมโบถส์เก่าแก่สร้างตั้งแต่ปี ค.ส.1915  อิสระเก็บภาพที่ระลึก จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่  ตลาดชินตา ก่อนถึงตลาดชินตาผ่านชมวงเวียนหอนาฬิกา อีก1จุดแลนด์มาร์คเมืองตรัง 

18.00 น. เดินทางถึง ตลาดชินตา อิสระเลือกซื้อสินค้าต่างๆ เสื้อยืด ของฝาก กระเป๋า ของพื้นเมือง แหล่งเดินเล่นชิลชิล อิสระอาหารค่ำ เพื่อความสะดวกในการเลือกซื้อสินค้า 

19.30 น. นำท่านเดินทางกลับสู่ทีพัก โรงแรม ตรังอันดามัน  ริมหาดปากเมง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที )

(พักที่โรงแรม ตรังอันดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)


วันที่ 3

ท่องทะเลตรัง- เกาะมุก-ถ้ํามรกต-เกาะกระดาน-เกาะเชือก


07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จังหวัดตรัง บริการอาหารเช้า (4)ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

09.30 น. ลงเรือ ออกเดินทางชมความงามของวิว-ทิวทัศน์ธรรมชาติของ ทะเลตรัง ฝั่งอันดามัน ไปตามเส้นทางออกจากท่าเรือ เดินทางมุ่งสู่ เกาะมุกชมความงามของ ถ้ำมรกต(Unseen in Thailand) อัญมณีเม็ดงามของท้องทะเล อันดามันร่วมกันค้นหาความเร้นลับที่น่าอัศจรรย์ภายในถ้ำมรกต ที่จะนำไปสู่ชายหาดเล็ก ๆ ที่ถูกรายล้อมไปด้วยมวลหมู่แมกไม้และ แนวหน้าผาชันคล้ายลักษณะปล่องภูเขาไฟที่ซุกซ่อนตัวรอการมาเยือนของท่าน 

12.00 น. มุ่งสู่เกาะกระดาน พร้อมกับบริการอาหารกลางวัน(5)แบบบุฟเฟ่บนเรือ 

13.00 น. ถึงเกาะกระดาน (สถานที่จัดงานวิวาห์ใต้สมุทร) ชมความงามของบรรยากาศของชายหาดขาว น้ำใสและธรรมชาติอันบริสุทธิ์บนเกาะกระดานชมหมู่ปะการังตลอดจนสัมผัสฝูงปลา ที่มาคอยต้อนรับ นำท่านเดินทางสู่ เกาะเชือก สัมผัสความงามของโลกใต้ทะเลกับปะการังหลากสีสัน และสัตว์ทะเลนานาชนิด 

15.30  น. เหมาะสมกับเวลานำท่านเดินทางกลับสู่ท่าเรือปากเมง จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย หรือเล่นน้ำทะเลริมหาดปาดเมง สัมผัสเกลียวคลื่นพร้มทรายละเอียด จนถึงเวลาที่เหมาะสม

18.00  น. บริการอาหารค่ำ(6) ณ ร้านอาหารท้องถิ่น 

19.00  น. เดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนตามอัธยาศัย

(พักที่โรงแรม ตรังอันดามัน  ระดับ3 ดาว หรือเทียบเท่า พักห้องละ 2-3 ท่าน)

 


วันที่ 4

ร้านเค้กสายใจ-ไชยา-ประจวบฯ-กรุงเทพฯ


07.00 น. บริการอาหารเช้า(7) ณ ห้องอาหารของโรงแรม  

08.30 น. อำลาที่พัก นําท่านเลือกซื้อ ของฝากขึ้นชื่อเมืองตรัง เช่น เค้กรูเมืองตรัง แกงไตปลาแห้ง อาหารทะเลแปรรุป ณ ร้านเค้กสายใจ จากนั้นเดินทางต่อสู่ อ.ไชยา สุราษฎร์ธานี 

12.30 น. บริการอาหารกลางวัน(8)  ณ พลับพลาซีฟู๊ด

บ่าย นำท่านกราบขอพรสิ่งสักดิ์สิทธิ์คู่เมืองสุราษฎร์ธานี ณ วัดพระธาตุไชยา จากนั้นเดินทางต่อ แวะสักการะศาลพ่อตาหินช้างที่ชาวชุมพรเคารพนับถือ พร้อมเลือกซื้อกล้วยเล็บมือนางหรือสะตอหรือใบเหมียง ตามอัธยาศัย 

18.00 น. แวะซื้อของมาก ณ ร้านต้นทับสะแก พร้อมอิสระอาหารค่ำ

23.30 น. (เวลาโดยประมาณ) เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ ส่งทุกท่านโดยสวัสดิภาพ

 

เงื่อนไขการจองทัวร์

เงื่อนไขการชำระเงิน     

อัตรารวม

อัตรานี้รวม    

อัตราไม่รวม

อัตรานี้ไม่รวม   

คืนเงิน

เงื่อนไขการยกเลิก

 

หมายเหตุ

หมายเหตุ