• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ทัวร์ยุโรป

code รหัสทัวร์ VCC004EUPRO
อัพเดทล่าสุด 01/04/13 | view 1623

 
ทัวร์ยุโรป เยอรมัน เนเธอแลนด์ เบลเยี่ยม ฝรั่งเศส(เทศกาลดอกไม้) UL เริ่มต้น 63,900 บาท
 
เดินทางโดย :
Srilankan Airline
 
 
รายละเอียด :

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
22 - 29 ตุลาคม 2555
Srilankan Airline
63,900
26 กันยายน 2555
29 ตุลาคม - 6 พฤศจิกายน 2555
Srilankan Airline
63,900
26 กันยายน 2555
ตารางการเดินทาง
วันที่ / เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
เกาหลีซอรัคซาน | ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
วันแรก

กรุงเทพฯ

18.00

คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ    อาคารผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์   S      สายการบิน   SRILANKAN AIRLINE (UL)  เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรโดยสารที่นั่งก่อนขึ้นเครื่อง

21.05 บินลัดฟ้าสู่ แฟรงเฟิร์ท โดยเที่ยวบินที่ UL 423 / 553 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ศรีลังกา
วันที่สอง

แฟรงเฟิร์ท – ล่องแม่น้ำไรน์ - โคโลญจน์

08.00

ถึงสนามบิน แฟรงเฟิร์ท ในเวลาท้องถิ่น ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้วเชิญท่านเดินทางต่อโดย   รถโค้ชปรับอากาศเข้าสู่ตัวเมือง
นำท่านเดินทางสู่ เมืองบ็อบปาร์ด เพื่อ ล่องเรือชมความสวยงามของ
แม่น้ำไรน์ สู่ เมืองเซ็นท์กอล์
ซึ่งใช้เวลาล่องเรือประมาณ 1 ชั่วโมง ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกกับปราสาทในสมัยเก่าด่านเก็บภาษีหน้าผาลอเรอไรน์

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร  (ขาหมูเยอรมัน)
บ่าย เดินทางสู่ เมืองโคโลนญ์ ชมความสวยงามของ มหาวิหารแห่งโคโลนญ์ ซึ่งอยู่บริเวณแม่น้ำไรน์ ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร
ที่พัก HOLIDAY INN  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สาม

โคโลญจน์ – เทศกาลดอกไม้โลก ฟลอลิเอด 10 ปี จัด 1 ครั้ง

07.00

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่านเดินทางสู่ เมืองเวนโล ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อเข้าชมความยิ่งใหญ่ของเทศกาลงานพืชสวนโลก
ฟอลิเอด ซึ่ง 10 ปี จะจัดเพียง 1 ครั้ง (ถ้าพลาดครั้งนี้ต้องรอไปอีก 10 ปี)

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที่ ภัตตาคาร
จากนั้นเดินทางสู่ กรุงอัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์ หรือประเทศที่แผ่นดินต่ำ ซึ่งพื้นดินต่ำกว่าระดับน้ำทะเล และสร้างเมืองโดยการทำเขื่อนกั้นน้ำตั้งแต่สมัยโบราณ กรุงอัมสเตอร์ดัมเมืองหลวงของเนเธอร์แลนด์ซึ่งอัมสเตอร์ดัม จะมีเกาะเล็กเกาะน้อยกว่า 70 เกาะ เกาะเหล่านี้แบ่งแยกออกจากกันโดยคลองที่มีความยาวทั้งสิ้นถึง 80 กิโลเมตร มีสะพานเชื่อมระหว่างคลองมากกว่า 1,000 สะพาน หรือที่ทุกคนเรียกในปัจจุบันว่า เวนิสแห่งทะเลเหนือ นำท่านเที่ยวชม บริเวณย่านดัมสแควร์ ถ่ายรูปกับพระราชวังเก่า และอนุสาวรีย์ทหารหาญ

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก TULIP INN  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่สี่

อัมสเตอร์ดัม – บรัสเซล (เบลเยี่ยม)

07.00

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำท่าน ล่องเรือกระจก ชมความงามของกรุงอัมเตอร์ดัม ที่ท่านจะได้สัมผัสกลิ่นอายและความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด  นำท่านชมการสาธิตการเจียระไนเพชร

เที่ยง

รับประทานอาหารเที่ยงที ภัตตาคาร
เดินทางสู่ หมู่บ้านกังหันลม (ซานสคาน) ท่านจะได้ถ่ายรูปอันสวยงามของเหล่าบันดา กังหันลม และจากนั้นเดินทางต่อสู่ เมืองโวเลนดัม ท่านจะได้สัมผัสจริงๆ กับ พื้นที่ที่ต่ำกว่าน้ำทะเล ให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก
นำท่านเดินทางสู่ กรุงเฮก นำท่านชม ศาลโลก ซึ่งเป็นที่เคยตัดสินคดีเขาพระวิหาร   นำท่าชม เมืองจำลอง มาดูโรดัม ท่านจะได้ถ่ายรูปกับสิ่งจำลองต่างๆ บนพื้นโลก เพื่อมาย่อไว้ที่เดียวกันใน มาดูโรดัม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ บรัสเซลประเทศเบลเยี่ยม

ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก HOLIDAY INN  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า เบลเยี่ยม – ปารีส (ฝรั่งเศส)
07.00

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เมืองบรัสเซล  ประเทศเบลเยี่ยม นำท่านเที่ยวชมจัตุรัส ลาก็รอง ปาลาช จัตุรัสกลางเมืองที่งดงามมากแห่งหนึ่งของยุโรปโดยเฉพาะด้านที่เป็นศาลากลาง
เป็นศิลปะแบบโกธิคมีรูปปั้นตามจั่วต่างๆสวยงามมาก รายรอบจัตุรัสนี้จะมีร้านขายดอกไม้
และร้านขายของที่ระลึกประเภทต่างๆ คุณภาพดีสำหรับนักท่องเที่ยว
ผ่านชมรูปปั้น MANNEKKENPIS เป็นรูปปั้นเด็กชายผมหยิก
สูงประมาณ 3 ศอก หน้าตาน่ารักน่าเอ็นดู กำลังปัสสาวะ ( ซึ่งเป็นน้ำพุ )
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อโตเมี่ยม สัญลักษณ์ของงานเอ๊กซ์โปร์ ที่ปัจจุบันใช้เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์ที่มีด้านบนเป็นห้องจัดเลี้ยงและร้านอาหาร

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยงที ภัตตาคาร
บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ มหานคร ปารีส ระยะทาง 300 กิโลเมตร
ค่ำ

รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร

ที่พัก BESTWESTERN  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่หก

ปารีส-ชมเมือง-พระราชวังแวร์ซาย

07.00

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นำคณะเข้าชม พระราชวังแวร์ซายส์ สัมผัสความยิ่งใหญ่อลังการของพระราชวังที่ได้รับการยกย่องว่าใหญ่โตมโหฬาร
และสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งได้รับการตกแต่งไว้อย่างหรูหราวิจิตรบรรจง
ชมความงดงามของห้องต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตกแต่งประดับประดา
ด้วยภาพเขียนต่างๆและเฟอร์นิเจอร์ชั้นดี อาทิเช่น ห้องอพอลโล,
ห้องนโปเลียน,
ห้องบรรทมของราชินี, ห้องโถงกระจกท้องพระโรง,
ห้องสงคราม และห้องสันติภาพ ฯลฯ
ซึ่งรวบรวมเรื่องราวและ
ความเป็นมาในอดีตอันยิ่งใหญ่ของพระราชวังแห่งนี้ เชิญท่านอิสระถ่ายรูปเป็นที่ระลึกบริเวณด้านหน้าอุทยานอันร่มรื่นและ
หลากหลายด้วยพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับสีสันสวยงาม ถึงเวลานัดหมาย
นำคณะเดินทางสู่ มหานครปารีส เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโดยรถโค้ช นครซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็นเมืองหลวงด้านแฟชั่นของ
ผ่านชมบริเวณลาน จัตุรัสคองคอร์ท สถานที่ซึ่งเคยเป็นลานประหารพระเจ้าหลุยส์ที่ 16
และพระนางมาเรียอังตัวเนต พระเจ้าหลุยส์ที่ 16 และพระนางมาเรียอังตัวเนต
จากนั้นเดินทางสู่ จัตุรัสทรอคาเดโร เชิญถ่ายภาพ หอไอเฟิล เป็นที่ระลึกจากมุมกว้างซึ่งเป็นจุดที่สวยที่สุดและสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน
ชมความยิ่งใหญ่ของ ประตูชัย สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่จักรพรรดินโปเลียน
จากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ร้านปลอดภาษี เพื่อให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี
ในราคาถูก อาทิเช่น เครื่องสำอาง, น้ำหอม, เครื่องประดับ,
กระเป๋าหนังและเครื่องหนังอื่นๆ มากมาย รวมทั้งเสื้อผ้าแบรนด์เนมจากฝรั่งเศส

เที่ยง บริการอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร
บ่าย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ ท่าเรือบาตามูซ เพื่อล่องเรือชมสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองริมสองฝั่งแม่น้ำแซน ผ่านชมความงดงามของโบราณสถานและอาคารเก่าแก่
สร้างขึ้นตามสไตล์ของศิลปะเรอเนสซองส์ ซึ่งได้รับการอนุรักษ์ดูแลเป็นอย่างดี ตลอดทางท่านจะได้ความประทับใจกับความสวยงามของทัศนียภาพ
ที่ร่วมกันสรรสร้างให้นครปารีส ชื่อว่าเป็นนครที่มีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งของโลก (ในกรณีที่น้ำในแม่น้ำแซนขึ้นสูงกว่าปกติหรือมีเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น การนัดหยุดงาน เป็นต้น รายการล่องแม่น้ำแซนอาจจะไม่สามารถดำเนินการได้)
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำที่ ภัตตาคาร
ที่พัก BESTWESTERN  HOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่เจ็ด ปารีส - กรุงเทพฯ
07.00

อาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หลังจากนั้นอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเก็บกระเป๋า
เพื่อเตรียมเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ
นำท่านเดินทางสู่ สนามบิน เพื่อเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ

15.05 คณะออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่  UL 564 / 422 แวะเปลี่ยนเครื่องที่ ศรีลังกา
วันที่แปด กรุงเทพฯ
12.15 คณะเดินทางถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ในเวลาท้องถิ่น


อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2 ท่าน)
63,900บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
62,900บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง)
60,900บาท
เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่เสริมเตียง)
68,900บาท
พักเดี่ยวจ่ายเพิ่มท่านละ
8,500บาท
ราคาทัวร์รวม
1.ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  (Economy Class) 
2.ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
3.ค่ารถโค้ชปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการ 
4.ค่าห้องพักในโรงแรมที่ระบุตามรายการหรือเทียบเท่า 
5.ค่าอาหารเลิศรสทุกมื้อที่ระบุตามรายการ
6.ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุตามรายการ 
7.ค่าวีซ่าท่องเที่ยวยุโรปแบบ Etats Schengen
8.ค่าทิปคนขับรถในยุโรป
9.ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์
10.ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทางวงเงิน 1,000,000 บาท  และค่ารักษาพยาบาล ตามเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ วงเงินไม่เกินท่านละ 200,000.- บาท
ราคาทัวร์ไม่รวม
1.ค่าธรรมเนียมจัดทำหนังสือเดินทาง , แจ้งเข้าแจ้งออกสำหรับผู้ที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางของไทย
2.ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % ในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษี
3.ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ  เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, มินิบาร์และทีวีช่องพิเศษ ฯลฯค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษ
4.ทริปหัวหน้าทัวร์
หมายเหตุ

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 20 ท่าน ( ผู้ใหญ่ ) และ/หรือ ผู้ร่วมเดินทางในคณะไม่สามารถผ่านการพิจารณาวีซ่าได้ครบ 20 ท่าน ซึ่งในกรณีนี้ทางบริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดหักค่าธรรมเนียมวีซ่า หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ


•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 


•เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 


•กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า


หมายเหตุ


กำหนดการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความเหมาะสม ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือความปลอดภัย ตลอดจนผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นสำคัญ


1. รายการทัวร์, อาหาร, โรงแรมที่พัก, เวลาในการเดินทาง อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า อันเนื่องมาจากเหตุการณ์สุดวิสัยต่าง ๆ อาทิเช่น ภัยธรรมชาติ, การหยุดงาน, ประท้วง, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุต่าง ๆ


2. บริษัทฯ ไม่ขอรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการล่าช้า หรือยกเลิกของสายการบิน ตลอดจนจากเหตุการณ์สุดวิสัย ภัยพิบัติธรรมชาติต่าง ๆ การประท้วง, หยุดงาน เป็นต้น รวมทั้งทรัพย์สินส่วนตัวทั้งหมดของลูกค้าในระหว่างการเดินทาง

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 14 วัน 
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจ   แก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีทรัพย์สินสูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ 
•เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี 
•กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานฑูต เพื่อให้อยู่ใน ดุลพินิจของสถานฑูต เรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศ จะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของ บริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆของเอกสารวีซ่า
•หมายเหตุ1. การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง 
•2. หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวก และประสานงานตลอดเวลา และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน
•3. กรณียกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูตเพื่อให้อยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตเรื่องวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯเมื่อท่านได้ ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 
•4. ทางบริษัทฯ เป็นแค่ตัวแทนอำนวยความสะดวกในขั้นตอนการยื่นวีซ่า แต่ในการพิจารณาอนุมัติวีซ่า จะอยู่ในดุลพินิจของทางสถานทูตฯ เท่านั้น ซึ่งอาจจะเกิดความไม่สะดวกแก่ท่านได้ ทางบริษัทฯ จึงต้องขออภัยมา ณ ที่นี้
•*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อม และมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง  ***
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
1.บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
2.กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจากการล่าช้า (ดีเลย์) ของทางสายการบิน ทำให้ไม่สามารถกิน-เที่ยวและพักโรงแรมได้ครบถ้วนตามโปรแกรมทัวร์ที่ระบุ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะถือเป็นเหตุสุดวิสัยที่เกิดขึ้นโดยตรงจากทางสายการบิน และทางบริษัทฯ ไม่ได้รับค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้นจากทางสายการบิน
3.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการที่จะเปลี่ยนแปลงการเดินทาง หรือยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า และสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในกรณีที่มีเหตุจำเป็นสุดวิสัย  โดยจะพยายามให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับท่าน 
4.หากระหว่างการเดินทาง ท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง (Immigration) ของประเทศไทย หรือประเทศปลายทาง ปฏิเสธการเข้า หรือ ออกเมือง ด้วยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ ซึ่งถือเป็นเหตุซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
5.บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ เช่น การยกเลิกเที่ยวบิน, การล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การจลาจล, การนัดหยุดงาน, และทรัพย์สินส่วนตัวสูญหาย หรือหลงลืมตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่นอกเหนืออำนาจการควบคุมของบริษัทฯ
6.ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ให้   ถือว่าท่านได้สละสิทธิ์ และไม่สามารถเรียกร้องขอเงินคืนค่าบริการได้
7.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา และเงื่อนไขต่าง ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ 
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง *** ****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ