• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ข้อมูลวีซ่าประเทศต่างๆ

 

ข้อมูลวีซ่าญี่ปุ่น

วีซ่าญี่ปุ่น

การขอวีซ่าญี่ปุ่น

 1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า
 2. หนังสือเดินทาง (Passport) ที่มีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือนและไม่มีตราประทับมากกว่า 2 หน้าขึ้นไปหากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า กรุณานำมาแสดงด้วย
 3. รูปถ่ายสี 1 ใบ ขนาด 2 x 2 นิ้ว พื้นด้านหลังสีอ่อน ไม่มีการแต่งรูป และถ่ายไม่เกิน 6 เดือน
 4. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด ( เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว )
 5. หลักฐานการทำงาน
  • จดหมายรับรองการทำงาน (ภาษาอังกฤษ) หรือ
  • หนังสือจดทะเบียนธุรกิจ หรือหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ หรือ
  •  จดหมายรับรองจากสถาบันการศึกษา (ภาษาอังกฤษ)
 6. ผู้ที่เดินทางเป็นครั้งแรก หากเคยเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล หรือผู้ที่ได้เปลี่ยนชื่อตัวหรือสกุล หลังจากเดินทางไป
  ญี่ปุ่นครั้งที่แล้ว ให้เตรียมเอกสารแสดงการเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล เช่น ใบเปลี่ยนชื่อตัว-สกุล, ใบสำคัญ
  การสมรส, ใบสำคัญการหย่า ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด
 7. สมุดบัญชีเงินฝาก (ของผู้ยื่นคำร้องหรือของผู้อุปการะ) ฉบับจริงและสำเนา 1ชุด(ยกเว้นสำหรับผู้ยื่นที่เป็น
  ข้าราชการหรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจหรือมหาวิทยาลัย
  เป็นต้น ซึ่งมีอัตราเงินเดือนตั้งแต่ 2 หมื่นบาทขึ้นไปและสามารถตรวจสอบได้จากหนังสือรับรองการทำงาน
  ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีธนาคาร ทั้งนี้รวมถึงการยื่นสำหรับครอบครัวในความอุปการะของบุคคลดังกล่าวด้วย)
  ( เฉพาะวีซ่าท่องเที่ยว )
 8. หนังสือเชิญ/ตอบรับจากบริษัทหรือหน่วยงานในประเทศญี่ปุ่น ระบุวัตถุประสงค์ในการเชิญ/
  ตอบรับ และระยะเวลาในการติดต่อธุรกิจ โดยละเอียด (เฉพาะวีซ่าติดต่อธุรกิจ)
 9. แบบสอบถามเพื่อการยื่นขอวีซ่า
 • สำหรับการขอวีซ่าแบบ Short Term Repeater สำหรับผู้ที่มีสัญชาติไทยเคยพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน
  15 วัน และมีความประสงค์ที่จะไปพำนักที่ประเทศญี่ปุ่นในครั้งต่อไปไม่เกิน 15 วัน ซึ่งสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากหนังสือเดินทาง ใช้เอกสารเฉพาะข้อ 1, 2, 3, 5 และ 9 แต่ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ได้ประกอบอาชีพหรือปลดเกษียณ ให้ใช้สมุดบัญชีเงินฝากพร้อมสำเนา แทนหนังสือรับรองการทำงาน
 • ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปเพื่องานราชการ และพำนักระยะสั้นภายใน 90 วัน ไม่ต้องยื่นขอวีซ่า
 • หมายเหตุ ผู้ขอวีซ่าต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง ยกเว้น
 1. เป็นผู้ที่มีอายุไม่ถึง 16 ปีบริบูรณ์หรือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นหรือผู้ ทุพพลภาพ
 2. ผู้ที่เดินทางด้วยวัตถุประสงค์เพื่อธุรกิจเท่านั้น
 3. ผู้ที่เคยได้รับวีซ่าและเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นมาแล้วภายในระยะเวลา 5 ปี นับจากวันที่ออก จากญี่ปุ่นครั้งล่าสุด (ตรวจสอบได้จากหนังสือเดินทางเท่านั้น)

 

 

ค่าธรรมเนียมวีซ่า
- 1,120 บาท (สำหรับการเข้า-ออก ครั้งเดียว)
- 2,260 บาท (สำหรับการเข้า-ออก หลายครั้ง)

สามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
http://www.th.emb-japan.go.jp/th/consular/jvac.pdf

 

Embassy of Japan in Thailand
Japan Visa Information

 

 

แหล่งท่องเที่ยวสุดฮิบ

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

5 สถานที่ดีต่อใจ ใครๆก็ไปชมซากุระที่เกาหลี

ทัวร์เกาหลีราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร02-294-5253 Line : @GOEASYHOLIDAY

อ่านต่อ
5 สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

5สถานที่อินแจแปน ทำไมต้องรีบควงแขนไปชมซากุระ

ทัวร์ญี่ปุ่นราคาถูก ชมซากุระ 5ที่ ที่ไม่ควรพลาดในการชมซากุระ โทร022945253

อ่านต่อ
ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่HOKKAIDO

อ่านต่อ
ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า universal surprise halloween

ทัวร์ญี่ปุ่น โอซาก้า ทิวาแห่งความบ้าคลั่งและราตรีแห่งเสียงกรีดร้อง!!! ปลดปล่อยอารมณ์ความตื่นเต้นภายในที่มีอย่างต่อเนื่อง และตัวตนที่แท้จริงของคุณ

อ่านต่อ