• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ในประเทศ

เที่ยวภาคใต้

อัพเดทล่าสุด 26/06/17 | view 307

แพคเกจ บินดี อยู่ดี กระบี่ 3 วัน 2 คืน (PG)
 
เริ่มต้น 5,900 บาท
 
เดินทางโดย :
BANGKOK AIRWAYS (PG)
 
 
รายละเอียด :

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
1 พฤษภาคม - 31 ตุลาคม 2560
BANGKOK AIRWAYS
5,900
8 มิถุนายน 2560
ตารางการเดินทาง
วันที่ / เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
วันที่หนึ่ง  
   
   
   
   
ราคาทัวร์รวม

ค่าใช้จ่ายนี้รวม:

1.   ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (Promotion) *น้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ 20 กก./ท่าน

2.   ที่พัก 2 คืน ( 2 ท่านต่อ 1 ห้อง) * รวมอาหารเช้า

3.   รายการทัวร์เกาะและซิตี้ทัวร์ตามที่ระบุ

4.   รวมรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรม

ราคาทัวร์ไม่รวม

ค่าใช้จ่ายไม่รวม:

1.   ค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากที่ระบุและค่าใช้จ่ายส่วนตัว

2.   ค่าระวางกระเป๋าน้ำหนักเกิน 20 กก. (ถ้ามี)

3.   อาหารและเครื่องดื่มนอกเหนือจากที่ระบุ

4.   รายการท่องเที่ยวและทัวร์เลือกซื้อเสริม

5.   คนต่างชาติ เพิ่มท่านละ 500บ.(ค่าธรรมเนียมอุทยานฯ)

6.   ค่า Vat 7%, Tax 3% กรณีออกใบกำกับภาษีเต็มรูปแบบ

7.   ค่าชำระเครดิตการ์ด 3%

8.   ประกันอุบัติเหตุการเดินทางซื้อเพิ่มกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่

หมายเหตุ
หมายเหตุ
    1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด
    2. แพคเกจนี้เป็นราคาพิเศษ ไม่สามารถยกเลิก หรือ ขอคืนเงินได้ทุกกรณี
    3. **งดจอง/เดินทาง ช่วง 1 ก.ค.-31 ส.ค.60**
    4. ราคานี้สำหรับผู้เดินทาง 2 ท่าน ขึ้นไป เท่านั้น บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการจัดคู่นอนให้แก่ลูกค้าที่ไม่รู้จักกัน
    5. กรณีงดการใช้บริการรายการทัวร์ใดรายการหนึ่ง หรือ ไม่เดินทางครบทั้งโปรแกรม บริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ และปฏิเสธการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนทุกกรณี
    6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นเหนือการควบคุมของบริษัทฯ
    7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนรายการทัวร์ได้ตามความเหมาะสม อันเนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, ขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศ หรือกรณีอื่นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าเป็นสำคัญ
    8. ราคาตั๋วเครื่องบิน (ไป-กลับ) ราคาพิเศษไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ ท่านต้องเดินทางไป-กลับ ตามวันเดินทางที่ระบุเท่านั้น ตั๋วมีอายุ 2-5 วัน
    9. แพคเกจนี้ไม่สามารถใช้ได้กับกรุ๊ปทัวร์ และ ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่น
   10. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
   11. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วและขอสงวนสิทธิ์ไม่สามารถคืนเงินทุกกรณี
ข้อแนะนำเพิ่มเติม

เงื่อนไขการจอง :       

1.   กรุณาทำการจองล่วงหน้าก่อนเข้าพักอย่างน้อย 7วันทำการ (ไม่รวมวันหยุดยาว/เสาร์/อาทิตย์)

** ชำระเต็มจำนวน 

2.   ส่งสำเนาหน้าบัตรประชาชน หรือชื่อภาษาอังกฤษตามหน้าบัตรประชาชน  มาที่เจ้าหน้าที่

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

เที่ยวภาคใต้

แพคเกจ บินดี อยู่ดี สมุย 3 วัน 2 คืน (PG)

เดินทางตั้งแต่ 01 พ.ค. 60 – 31 ต.ค. 2560 ( จอง 2 ท่าน ขึ้นไป )

อ่านต่อ

แพคเกจ บินดี อยู่ดี ภูเก็ต 3 วัน 2 คืน (PG)

เดินทางตั้งแต่ 01 พ.ค. 60 – 31 ต.ค. 2560 ( จอง 2 ท่าน ขึ้นไป )

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ