• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 • แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ F1 Ticket only
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ไต้หวัน

code รหัสทัวร์ SPL_ST7ไต้หวัน – อาลีซัน
อัพเดทล่าสุด 11/08/17 | view 1931

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศไต้หวัน
ทัวร์ไต้หวัน - อาลีซัน 5D3N (BR) เริ่มต้น 19,900 บาท
 
เดินทางโดย :
EVA AIR
 
 
รายละเอียด :

ST7 TAIWAN 

 ไต้หวัน อาหลี่ซัน 19,900 5 วัน 3 คืน EVA AIR 

นั่งรถไฟโบราณชมป่าสนอาหลี่ซัน -ล่องเรือทะเลสาปสุริยัน จันทรา หมู่บ้านจิ่วเฟิ่น
 - อุทยานเหย่หลิ่ว- ตึกไทเป 101 - ช้อปปิ้ง 2 ตลาดดัง 

 • พักโรงแรมระดับมาตรฐาน 4 ดาว 
 • เดินทางโดยสายการบิน ไต้หวันเครื่องลำใหม่ กัปตันเก่าประสบการณ์สูงที่นั่งกว้างขวางสะดวกสบาย 
 • มีอาหารเสิร์ฟร้อนทั้งไปและกลับFULL SERVICE น้ำหนักกระเป๋า 30 กก. 
 • พิเศษ !! แจกชานมไข่มุกไต้หวันต้นตำรับท่านละ 1 แก้ว

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2560
EVA AIR
19,900
21 เมษายน 2560
3 - 7 มิถุนายน 2560
EVA AIR
19,900
21 เมษายน 2560
9 - 13 มิถุนายน 2560
EVA AIR
19,900
21 เมษายน 2560
16 - 20 มิถุนายน 2560
EVA AIR
19,900
21 เมษายน 2560
23 - 27 มิถุนายน 2560
EVA AIR
19,900
21 เมษายน 2560
30 มิถุนายน - 4 กรกฎาคม 2560
EVA AIR
19,900
21 เมษายน 2560
6 - 10 กรกฎาคม 2560
EVA AIR
20,900
21 เมษายน 2560
14 - 18 กรกฎาคม 2560
EVA AIR
19,900
21 เมษายน 2560
27 - 31 กรกฎาคม 2560
EVA AIR
21,900
21 เมษายน 2560
4 - 8 สิงหาคม 2560
EVA AIR
19,900
21 เมษายน 2560
9 - 13 สิงหาคม 2560
EVA AIR
21,900
21 เมษายน 2560
17 - 21 สิงหาคม 2560
EVA AIR
20,900
21 เมษายน 2560
25 - 29 สิงหาคม 2560
EVA AIR
19,900
21 เมษายน 2560
อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่พัก ห้องละ 2 ท่าน
19,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน
19,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม
19,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม
19,900บาท
พักท่านเดี่ยว จ่ายเพิ่ม
4,500บาท
ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม
 •  ค่าตั๋วเครื่องบิน เดินทางไป – กลับ พร้อมภาษีสนามบิน และค่าประกันภัยการบิน
 •  ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน
 •  ค่าพาหนะนำเที่ยวตามสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 •  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มทุกมื้อดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 •  ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆดังระบุในโปรแกรมการเดินทาง
 •  ค่าระวางกระเป๋าเดินทางน้ำหนักไม่เกินท่านละ 30 ก.ก.
 •  ค่ามัคคุเทศก์มืออาชีพ และหัวหน้าทัวร์ นำเที่ยวและอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท                                     *ทั้งนี้ย่อมอยู่ในข้อจำกัดที่มี การตกลงไว้กับบริษัทประกันชีวิต *
 • เดินทางท่องเที่ยวไต้หวันตั้งแต่ 1 AUG 2016 – 31 JUL 2017 
 • ยกเว้นวีซ่าสำหรับคนไทยถือพาสปอร์ตไทยประเภทท่องเที่ยว สามารถท่องเที่ยวไต้หวันอยู่ได้ไม่เกิน 30วัน
 • พาสปอร์ตต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนขึ้นไปนะคะ หากไม่แน่กรุณาสอบถามตัวแทนจำหน่ายได้เลยค่ะ
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าวีซ่า ท่านละ 1700 บาท (ค่าวีซ่าเดี่ยว)
 •  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 % และภาษีทุกชนิด
 •  ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและพนักงานขับรถ ท่านละ 150 TWD / วัน / คน (ลูกค้า) (=600 TWD/ลูกค้า)
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิเช่น ค่าอาหาร และเครื่องดื่มสั่งพิเศษ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่ามินิบาร์ในห้องพัก , ค่าซัก รีด ฯลฯ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

 * บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
 * บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการ ควบคุมของทางบริษัทฯหรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้ายการสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 * หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชำระ ไว้ แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 * บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร เดินทาง ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 * ราคานี้คิดตามราคาภาษีเครื่องบินและภาษีสนามบินในปัจจุบัน ซึ่งหากมีการปรับราคาสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาขึ้นตามจริง
 * กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่งหรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 * มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 * หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรม เนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ ทางบริษัทฯจะจัดหา รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอ สงวนสิทธิ์การจัดหานี้ โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้าพร้อมชำระค่ามัดจำ 10,000 บาท ก่อนการเดินทาง และเอกสารประกอบการยื่นวีซ่าส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 40 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 • ในการยื่นขอวีซ่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ทุกๆ ท่าน กรุณาจัดเตรียมเอกสารให้ครบตามที่ระบุ พร้อมส่งมอบเอกสารประกอบการยื่นวีซ่ากรุ๊ป ไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนการเดินทาง (ในกรณีที่เอกสารของท่านไม่สมบูรณ์ ทางสถานฑูตฯ อาจจะปฏิเสธการอนุมัติวีซ่าของท่านได้ และท่านจะต้องเสียค่าธรรมเนียมใหม่เอง หากต้องการยื่นวีซ่าอีกครั้งหนึ่ง)
 • หากท่านให้เอกสารยื่นวีซ่าเดี่ยวช้ากว่ากำหนด 15 วันก่อนเดินทาง ทางบริษัทมีความจำเป็นต้องเรียกเก็บค่ายื่นวีซ่าเร่งด่วนเพิ่ม 800 บาท ให้กับทางสถานทูตไต้หวัน
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
การยกเลิก
 * สำหรับผู้โดยสารที่ทางบริษัทฯ เป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
 * ยกเลิกก่อนการเดินทาง 40 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด ยกเว้นมัดจำ
 * ยกเลิกก่อนการเดินทาง 39 วันขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินในทุกกรณี เนื่องจากเป็นรายการที่ต้องทำวีซ่า
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์ไต้หวัน

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ