• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 • แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ F1 Ticket only
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เวียดนาม

code รหัสทัวร์ JW_JVN07A เวียดนามใต้
อัพเดทล่าสุด 05/04/17 | view 5939

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศเวียดนาม
ทัวร์เวียดนามใต้ - โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4วัน3คืน (SL) เริ่มต้น 9,999 บาท
 
เดินทางโดย :
Thai Lion Air
 
 
รายละเอียด :

JVN07Aเวียดนามใต้-โฮจิมินห์-ดาลัด-มุยเน่ 4วัน 

โดยสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ (SL) 

 นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมธรรมชาตฺดาลัท 
สัมผัสทะเลทรายเวียดนาม 
โบสถ์นอร์ทเทรอดามโฮจิมินห์ 
เมนูเด็ดชิม เฝอเวียดนาม และไวน์ดาลัมขึ้นชื่อ 

กำหนดเดินทาง เมษายน-มิถุนายน 2560 เริ่มต้น 9,999.-

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
5 - 8 เมษายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
7 - 10 เมษายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
12 - 15 เมษายน 2560
Thai Lion Air
13,999
5 เมษายน 2560
13 - 16 เมษายน 2560
Thai Lion Air
13,999
5 เมษายน 2560
14 - 17 เมษายน 2560
Thai Lion Air
13,999
5 เมษายน 2560
15 - 18 เมษายน 2560
Thai Lion Air
12,999
5 เมษายน 2560
16 - 19 เมษายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
19 - 22 เมษายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
21 - 24 เมษายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
26 - 29 เมษายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560
Thai Lion Air
12,999
5 เมษายน 2560
3 - 6 พฤษภาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
5 - 8 พฤษภาคม 2560
Thai Lion Air
11,999
5 เมษายน 2560
10 - 13 พฤษภาคม 2560
Thai Lion Air
11,999
5 เมษายน 2560
12 - 15 พฤษภาคม 2560
Thai Lion Air
11,999
5 เมษายน 2560
17 - 20 พฤษภาคม 2560
Thai Lion Air
9,999
5 เมษายน 2560
19 - 22 พฤษภาคม 2560
Thai Lion Air
9,999
5 เมษายน 2560
24 - 27 พฤษภาคม 2560
Thai Lion Air
9,999
5 เมษายน 2560
26 - 29 พฤษภาคม 2560
Thai Lion Air
9,999
5 เมษายน 2560
31 พฤษภาคม - 3 มิถุนายน 2560
Thai Lion Air
9,999
5 เมษายน 2560
2 - 5 มิถุนายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
7 - 10 มิถุนายน 2560
Thai Lion Air
9,999
5 เมษายน 2560
9 - 12 มิถุนายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
14 - 17 มิถุนายน 2560
Thai Lion Air
9,999
5 เมษายน 2560
16 - 19 มิถุนายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
21 - 24 มิถุนายน 2560
Thai Lion Air
9,999
5 เมษายน 2560
23 - 26 มิถุนายน 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
28 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560
Thai Lion Air
9,999
5 เมษายน 2560
30 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
5 เมษายน 2560
อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่
9,999บาท
เด็ก
9,999บาท
พักเดี่ยว
3,500บาท
ราคาทัวร์รวม
อัตราค่าบริการรวม
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินโดยสารชั้นประหยัด รวมภาษีสนามบินและธรรมเนียมเชื้อเพลิง
 •  ค่าที่พักห้องคู่ ดังที่ระบุในรายการหรือระดับเดียวกัน
 •  ค่าอาหาร ดังที่ระบุในรายการ
 •  ค่าเข้าชม ดังที่ระบุในรายการ
 •  ค่ารถนำเที่ยว ดังที่ระบุในรายการ
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตราค่าบริการไม่รวม
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือรายการทัวร์ ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 •  ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากสายการบินกำหนด (20 กิโลกรัม)
 •  ค่าทำหนังสือเดินทาง
 •  ค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง
 •  ค่าทิปคนขับรถ ไกด์ท้องถิ่น วันล่ะ 150 ต่อท่าน/600 บาทต่อทิป
 •  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ
หมายเหตุ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า 5 วัน ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 10 ท่าน ในกรณีนี้บริษัทฯ ยินดีคืนเงินให้ทั้งหมด หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ถ้าต้องการ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสีย หรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และอุบัติเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจลาจลต่างๆ เป็นต้น
 • กรณีผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตามทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนการเดินทาง และกรุณาเตรียมเงินมัดจำ 5,000 บาท พร้อมกับเตรียมเอกสารส่งให้เรียบร้อย ภายใน 2-3 วัน หลังจากทำการจองแล้ว
 • การชำระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯ จะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 25 วัน ท่านควรจัดเตรียมค่าทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกำหนด เนื่องจากทางบริษัทต้องสำรองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าที่พักและตั๋วเครื่องบิน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
 • หากท่านที่ต้องการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด) ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น
 • หากในคณะของท่านมีผู้ต้องการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผู้สูงอายุ, มีโรคประจำตัว หรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
กรณียกเลิกการเดินทาง
 • ไม่สามารถยกเลิกได้ เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น และขอเก็บเงินทั้งหมด (แต่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 15วัน ก่อนการเดินทาง)
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์เวียดนาม

ทัวร์เวัยดนาม ฮานอย – ฮาลอง 3วัน2คืน (DD)

กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 60 


อ่านต่อ

ทัวร์เวียดนามใต้ โฮจิมินห์-มุยเน่ 3D2N_DD

กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน 60

อ่านต่อ

ทัวร์เวียดนามเหนือ ฮานอย-ซาปา-ฮาลอง-นิงบิงห์ 4วัน3คืน (FD)

กำหนดวันเดินทาง : 

กุมภาพันธ์  3 -6 ก.พ.60, 10-13 ก.พ.60, 17 - 20 ก.พ.60 
                 24 -27 ก.พ.60 
มีนาคม      3 -6 มี.ค.60, 10 - 13 มี.ค.60, 17- 20 มี.ค.60 
                 24-27 มี.ค.60, 31 มี.ค.-3 เม.ย.60 
เมษายน     6 -9 เม.ย.60, 13-16 เม.ย.60, 14 - 17 เม.ย.60
                 21- 24 เม.ย.60, 28 เม.ย.- 1 พ.ค.60 
พฤษภาคม  5 -8 พ.ค.60, 12 -15 พ.ค.60, 19 -22 พ.ค.60 
                  26 -29 พ.ค.60

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ