• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลีใต้

code รหัสทัวร์ HNT_P2 Hi Korea Autumn
อัพเดทล่าสุด 25/07/17 | view 3522

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้
ทัวร์เกาหลี : โซล-หมู่บ้านลูกกวาด-วัดโซเกซา 5D3N(LJ) เริ่มต้น 16,900 บาท
 
เดินทางโดย :
JIN AIR
 
 
รายละเอียด :

P2 HI KOREA AUTUMN 

 • นำท่านบินลัดฟ้าโดยสายการบินจินแอร์ (LJ )  
 • ฟรี!!! นํ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม / ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม 
 • พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน 
 • อาหารทานครบ 10 มื้อ 
 • ราคานี้รวมตั๋วเครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้อยแล้ว  

หมู่บ้านลูกกวาด – เกาะนามิ 
กิมจิ+ฮันบก – เอเวอร์แลนด์ - Seoul Tower 
พระราชวังถ๊อกซูกุง - วัดโชเกซา 
 ตลาดอินซาดง – ตลาดเมียงดง - กาโรซูกิลหรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
3 - 7 ตุลาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 กรกฎาคม 2560
9 - 13 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
10 - 14 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
11 - 15 ตุลาคม 2560
JIN AIR
18,900
19 กรกฎาคม 2560
12 - 16 ตุลาคม 2560
JIN AIR
18,900
19 กรกฎาคม 2560
13 - 17 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
14 - 18 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
15 - 19 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
16 - 20 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
17 - 21 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
18 - 22 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
19 - 23 ตุลาคม 2560
JIN AIR
18,900
19 กรกฎาคม 2560
20 - 24 ตุลาคม 2560
JIN AIR
18,900
19 กรกฎาคม 2560
21 - 25 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
22 - 26 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
23 - 27 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
24 - 28 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
25 - 29 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
26 - 30 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
27 - 31 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
19 กรกฎาคม 2560
1 - 5 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
3 - 7 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
4 - 8 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
5 - 9 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
6 - 10 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
7 - 11 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
8 - 12 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
9 - 13 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
11 - 15 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
12 - 16 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
13 - 17 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
14 - 18 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
15 - 19 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
17 - 21 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
18 - 22 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
19 - 23 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
20 - 24 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
21 - 25 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
23 - 27 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
25 - 29 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
26 - 30 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
27 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560
JIN AIR
15,900
25 กรกฎาคม 2560
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560
JIN AIR
16,900
25 กรกฎาคม 2560
ตารางการเดินทาง
วันที่ / เวลา
โปรแกรมการเดินทาง

อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่พัก 2 ท่าน
16,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ใช้เตียง)
16,900บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (ไม่ใช้เตียง)
16,900บาท
พักเดี่ยว
5,900บาท
ราคาทัวร์รวม
**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 • น้ำดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ำมัน ณ วันนั้นๆ)
 • ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสำหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 • ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกำหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
 • ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 35,000 วอน หรือ 1100 บาท/คน/ทิป
 • ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
หมายเหตุ

  รายการ และราคาสำหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
  รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งกับสายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
  ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตามสถานการณ์ดังกล่าว
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สำหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
  บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
  มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
  บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
  เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
  หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
  *.*.*. น้ำหนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*.
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการให้บริการ

 1. การจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วันหากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชำระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง)
 2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

 การยกเลิก

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
 **ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้** 
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
 หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
**ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าประกันสำหรับท่านที่ต้องสงสัยว่าแอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทำงานในประเทศเกาหลี โดยบริษัทฯ จำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไป-กลับ พร้อมกรุ๊ป เป็นจำนวนเงิน 100 ดอลล่า (3,300บาท) และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป และผ่านการตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริษัทฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์เกาหลีใต้

ZAP_EASY LANLA SNOW IN KOREA 5D3N _LJ JAN-FEB18

วันเดินทาง : ม.ค.-ก.พ.61


อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี :Hi KOREA WINTER 5D3N(LJ)

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม60 - กุมภาพันธ์61


อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี - ปูซาน AUTUMN IN BUSAN 4D2N(7C)

กำหนดการเดินทาง:

 11-14/13-16 ตุลาคม 2560  
 12-15 ตุลาคม 2560 14-17 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ