• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลีใต้

code รหัสทัวร์ ZAP_EASY LOKE AUTUMN IN KOREA
อัพเดทล่าสุด 13/09/17 | view 24010

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้
ทัวร์เกาหลี : โซล นัมซานฮันอก ล็อตเต้เวิลด์ 5D3N(LJ) เริ่มต้น 13,900 บาท
 
เดินทางโดย :
JIN AIR
 
 
รายละเอียด :

EASY LIKE AUTUMN IN KOREA 

เกาหลี - นัมซานฮันอก - สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ 
ลอตเต้ ทาวเวอร์ – ลอตเต้ อควาเรียม – สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ 5วัน 3คืน 

เดินทางโดยสายการบินจินแอร์ โหลดกระเป๋าได้ 15 กิโลกรัม 
พิเศษ !!!!! พัก กรุงโซล 3 คืน 

 • พาจูเอาท์เลท outlet mall ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ภายในมีร้านค้ามากกว่า 200 ร้าน 
 • หมู่บ้านวัฒนธรรมนัมซานฮันอก หมู่บ้านที่จำลองเอารูปเเบบของอาคารบ้านเรือนเก่าในยุคโชซอน 
 • สะพานน้ำพุสายรุ้งบันโพ เป็นสะพานสายรุ้งที่ลงกินเนสส์บุ๊คว่ายาวที่สุดในโลก 
 • ลอตเต้ ทาวเวอร์ ตึกที่สูงที่สุดในเกาหลี และติดอันดับ 5 ของโลก 
 • ลอตเต้ อควาเรียม เป็นสวนสนุกแห่งหนึ่งตั้งอยู่ในกรุงโซล สวนสนุกในร่มและกลางแจ้ง 
 • สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ เพลิดเพลินกับสัตว์น้ำนานาชนิด 
 • คล้องกุญแจคู่รักที่ โซลทาวเวอร์ (ไม่รวมค่าลิฟท์) 
 • ช๊อปปิ้ง 3 ตลาดดัง เมียงดง,ทงแดมุน,ตลาดฮงแด 
 • ชมที่มาของสาหร่ายที่นิยมในเกาหลี ณ โรงงานสาหร่ายให้ท่านได้ชิมสาหร่ายเกาหลีแท้ๆ 
 • ให้ท่านลอง ทำคิมบับ พิเศษ!!! พร้อมทั้งสวมชุดประจำชาติเกาหลีใต้ ชุดฮันบก 
 • รวมอาหารทั้งหมด 10 มื้อ 
 • พิเศษ!!! Free Wi-Fi ตลอดการเดินทาง


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
17 - 21 กันยายน 2560
JIN AIR
12,900
13 กันยายน 2560
25 - 29 กันยายน 2560
JIN AIR
12,900
13 กันยายน 2560
1 - 5 ตุลาคม 2560
JIN AIR
15,900
13 กันยายน 2560
3 - 7 ตุลาคม 2560
JIN AIR
16,900
13 กันยายน 2560
15 - 19 ตุลาคม 2560
JIN AIR
16,900
13 กันยายน 2560
16 - 20 ตุลาคม 2560
JIN AIR
16,900
13 กันยายน 2560
18 - 22 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
13 กันยายน 2560
22 - 26 ตุลาคม 2560
JIN AIR
18,900
13 กันยายน 2560
24 - 28 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
7 กรกฎาคม 2560
26 - 30 ตุลาคม 2560
JIN AIR
17,900
13 กันยายน 2560
29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
15,900
13 กันยายน 2560
2 - 6 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
14,900
13 กันยายน 2560
7 - 11 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
14,900
13 กันยายน 2560
10 - 14 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
14,900
13 กันยายน 2560
14 - 18 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
13,900
13 กันยายน 2560
18 - 22 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
14,900
13 กันยายน 2560
22 - 26 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
14,900
13 กันยายน 2560
24 - 28 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
14,900
13 กันยายน 2560
26 - 30 พฤศจิกายน 2560
JIN AIR
13,900
13 กันยายน 2560
28 พฤศจิกายน - 2 ธันวาคม 2560
JIN AIR
14,900
13 กันยายน 2560
29 พฤศจิกายน - 3 ธันวาคม 2560
JIN AIR
14,900
13 กันยายน 2560
ตารางการเดินทาง
วันที่ / เวลา
โปรแกรมการเดินทาง
Untitled Document
อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน พักห้องละ 2 ท่าน
14,900บาท
พักเดี่ยว
5,000บาท
::ราคาโปรโมชั่น!!!ไม่มีราคาเด็ก::
14,900บาท
ราคาทัวร์รวม
ราคาทัวร์นี้รวม

 - ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ปน้ำหนักกระเป๋าโหลดได้ไม่เกิน 15 กิโลกรัมต่อท่าน /หิ้วขึ้นเครื่องได้ 12กิโลกรัม
 - ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
 - โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จำนวน 3 คืน
 - บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
 - ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
 - ค่ารถรับ-ส่งและนำเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชำนาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
 - ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
ราคาทัวร์นี้ไม่รวม

 - ค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถประมาณ 30,000 วอนหรือ 1,000 บาทต่อท่านตลอดทริป
 - ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆเช่นหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
 - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 - ค่าน้ำหนักกระเป๋าเกิน 15 กิโลกรัม
 - ค่าวีซ่าสำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ
หมายเหตุ
หมายเหตุ

 - จำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำ 20 ท่านขึ้นไป
 - หนังสือเดินทางมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า6เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
 - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
 - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 - ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมหรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 - เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการสำรองที่นั่งและการยกเลิก

 - กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 5,000 บาท (ภายใน 3วัน หลังจากการสำรองที่นั่ง) 
  **สำหรับเทศกาลวันหยุดยาวชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท**
 - ชำระค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนเดินทาง 20 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
 - การยกเลิก ก่อนเดินทาง 45 วัน คืนเงินมัดจำทั้งหมด หากน้อยกว่า 45วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่ามัดจำใดใดทั้งสิ้น
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้

 1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบรับรองการทำงานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 3. ผู้เดินทางที่ทำเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
 4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
 5. อ่านเอกสารโปรแกรมทัวร์ในละเอียดชัดเจน ทั้งสถานที่ท่องเที่ยว,เที่ยวบิน,วันเดินทาง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองในกรณีที่ต้องตอบคำถามที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์เกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลี : โซล-หมู่บ้านลูกกวาด-วัดโซเกซา 5D3N(LJ)

กำหนดการเดินทาง : ตุลาคม  - พฤศจิกายน 2560

อ่านต่อ

ZAP_EASY LANLA SNOW IN KOREA 5D3N _LJ JAN-FEB18

วันเดินทาง : ม.ค.-ก.พ.61


อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี :Hi KOREA WINTER 5D3N(LJ)

กำหนดการเดินทาง : ธันวาคม60 - กุมภาพันธ์61


อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี - ปูซาน AUTUMN IN BUSAN 4D2N(7C)

กำหนดการเดินทาง:

 11-14/13-16 ตุลาคม 2560  
 12-15 ตุลาคม 2560 14-17 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ