• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 • แพ็คเกจทัวร์สิงคโปร์ F1 Ticket only
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์เกาหลีใต้

code รหัสทัวร์ ST_ SUMMER IN KOREA
อัพเดทล่าสุด 27/05/17 | view 5487

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้
ทัวร์เกาหลี โซล - ONE MOUNT SNOW - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 5D3N(LJ) เริ่มต้น 14,900 บาท
 
เดินทางโดย :
JIN AIR
 
 
รายละเอียด :

HAPPY TOGETHER 

SPEACIAL…SUMMER IN KOREA 5วัน 3คืน 

โดยสายการบินเกาหลีจินแอร์ (LJ) 


ตามรอยซีรีย์ที่ดังที่สุดที่เกาะนามิ 
สัมผัสหิมะหน้าร้อน One mouth snow park 
อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์หมูย่างเกาหลี ต้นตำหรับ 
ใหม่!!ตื่นตากับสะพานกระจกที่ยาวที่สุดในเกาหลี


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
17 - 21 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 พฤษภาคม 2560
18 - 22 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 พฤษภาคม 2560
19 - 23 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 พฤษภาคม 2560
20 - 24 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
16,500
19 พฤษภาคม 2560
21 - 25 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
22 - 26 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
23 - 27 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
16,500
19 พฤษภาคม 2560
24 - 28 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 พฤษภาคม 2560
25 - 29 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 พฤษภาคม 2560
26 - 30 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 พฤษภาคม 2560
27 - 31 พฤษภาคม 2560
JIN AIR
16,500
19 พฤษภาคม 2560
28 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
29 พฤษภาคม - 2 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
30 พฤษภาคม - 3 สิงหาคม 2560
JIN AIR
16,500
19 พฤษภาคม 2560
1 - 5 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
3 - 7 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,500
19 พฤษภาคม 2560
5 - 9 มิถุนายน 2560
JIN AIR
14,900
19 พฤษภาคม 2560
7 - 11 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
9 - 13 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
11 - 15 มิถุนายน 2560
JIN AIR
14,900
19 พฤษภาคม 2560
13 - 17 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,500
19 พฤษภาคม 2560
15 - 19 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
17 - 21 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,500
19 พฤษภาคม 2560
19 - 23 มิถุนายน 2560
JIN AIR
14,900
19 พฤษภาคม 2560
21 - 25 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
23 - 27 มิถุนายน 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
25 - 29 มิถุนายน 2560
JIN AIR
14,900
19 พฤษภาคม 2560
27 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
15,500
19 พฤษภาคม 2560
29 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
1 - 5 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
16,500
19 พฤษภาคม 2560
3 - 7 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
5 - 9 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 พฤษภาคม 2560
7 - 11 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
18,900
19 พฤษภาคม 2560
9 - 13 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 พฤษภาคม 2560
11 - 15 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
16,500
19 พฤษภาคม 2560
13 - 17 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
16,900
19 พฤษภาคม 2560
15 - 19 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
16,500
19 พฤษภาคม 2560
17 - 21 กรกฎาคม 2560
JIN AIR
15,900
19 พฤษภาคม 2560
อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน
15,900บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
15,900บาท
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง
15,900บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
5,000บาท
ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม 
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 •  ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 •  ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 •  ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน 
 •  ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ  
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / นำขึ้นเครื่องได้ 12 กก.
 •  มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง 
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม 
 •  กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 •  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว 
 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่า  อาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 •  ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (30,000 วอน หรือ 1,000 บาท /คน/ทริป) 
 •  ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 •  ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
หมายเหตุ

หมายเหตุ

þ การเดินทางในคณะนี้จะต้องมีผู้โดยสารจำนวน30 ท่านขึ้นไปและในกรณีที่ผู้โดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือปรับราคาขึ้นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง

þ ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิงเพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการบิน...

þ รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

þ หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาดและผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทางฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน)

þ หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนำกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจำเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนำไปยังประเทศ             นั้น ๆ  หรือนำกลับประเทศไทยควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภทอาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด

þ หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าวทางผู้จัดมีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้วจำนวนมากขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง

þ คณะเดินทางช่วงวันหยุดหรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน

þ หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลงผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ชำระไว้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กับผู้จัดเป็นการชำระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้าผู้จัดได้ชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชำระเต็มมีเงื่อนไข

þ กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่ให้บริการผู้จัดจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้าแต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้น ๆ

þ มัคคุเทศก์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น

þ ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมืองไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และกรณีอื่น

þ เนื่องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลกก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนำติดตัวขึ้นเครื่องบินแยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตรและต้องนำออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่กำหนดรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเครื่องบินเท่านั้นและประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนำเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเช่น ผัก ผลไม้สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้กรอกเพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
างบริษัทฯ ขอรับมัดจำ 10,000 บาท สำหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทางอย่างน้อย 25 วัน (การไม่ชำระเงินค่ามัดจำ หรือ ชำระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

 เงื่อนไขการยกเลิก
     1. สำหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทั้งหมด
     2. ****ราคาดังกล่าวเป็นราคาโปรโมชั่น ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
     3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
     4. กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบินหรือค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมดเนื่องจากค่าตั๋วเป็นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
หมายเหตุ
    1.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
    2.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความเหมาะสม
    3.หมายเหตุที่ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจำหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่ สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีการบังคับลุกทัวร์ทั้งสิน แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์เกาหลีใต้

ทัวร์เกาหลี :นามิ - เอเวอร์แลนด์ - ONE MOUNT SNOW PARK 5D3N(LJ)

กำหนดการเดินทาง : เดือนมิถุนายน 2560 

วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 60

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี - นามิ -เอเวอรแลนด์ - สะพานกระจก 5D3N(LJ)

กำหนดการเดินทาง : สิงหาคม 2560 

19 – 23 สิงหาคม 2560 
21 - 25 สิงหาคม 2560 
23 - 27 สิงหาคม 2560 
25 - 29 สิงหาคม 2560 
27 - 31 สิงหาคม 2560 
29 ส.ค. – 2 ก.ย. 2560 
31 ส.ค. – 4 ก.ย. 2560

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี GO GO IN KOREA 5D3N (TG)

กำหนดการเดินทาง : 

14-18 / 21-25 มิถุนายน / 28 มิถุนายน – 2 กรกฏาคม 60 
5-9 / 12-16 / 19-23 กรกฏาคม 60 
2-6 / 16-20 / 23-27 สิงหาคม 60

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี SPECIAL SUMMER IN KOREA 5D3N (LJ)

กำหนดการเดินทาง : เดือนกรกฎาคม 2560

 01 – 05 กรกฎาคม 2560 
 03 – 07 กรกฎาคม 2560 
 05 – 09 กรกฎาคม 2560
 07 – 11 กรกฎาคม 60 (วันหยุด) 
 09 – 13 กรกฎาคม 2560 
 11 – 15 กรกฎาคม 2560 
 13 – 17 กรกฎาคม 2560 
 15 – 19 กรกฎาคม 2560 
 17 – 21 กรกฎาคม 2560

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี - ปูซาน 4D2N (ZE/7C)

วันเดินทาง : 

 06-09 ก.ค.2560 
 07-10 ก.ค.2560

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี - หมู่บ้านเทพนิยาย - เกาะนามิ - One Mount Snow Park 5วัน3คืน

กำหนดการเดินทาง :มิ.ย. - ก.ค. 60

02 – 06 มิ.ย. 60
06 – 10 มิ.ย. 60 
10 – 14 มิ.ย. 60 
14 – 18 มิ.ย. 60 
18 – 22 มิ.ย. 60 
22 – 26 มิ.ย. 60 
26 – 30 มิ.ย. 60 
30 มิ.ย. - 4 ก.ค.60
04 – 08 ก.ค. 60 
08 – 12 ก.ค. 60 (วันอาสาหบูชา) 
12 – 16 ก.ค. 60 
16 – 20 ก.ค. 60

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี - SPEACIAL SUMMER IN KOREA 5D3N (TW)

เดินทาง : วันที่ 16-20 / 19-23 มิถุนายน 2560

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลีราคาถูก Special..Summer in Korea

กำหนดการเดินทาง : วันที่ 01 - 05 ก.ค. 2560

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี - เกาะนามิ - เอเวอร์แลนด์ - GRAVIN MUSEUM 5D3N(TG)

กำหนดการเดินทาง : มิ.ย.60

07 - 11 มิถุนายน 
14 – 18 มิถุนายน 
28 มิถุนายน – 02 กรกฏาคม

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี- เกาะนามิ-LOTTE WORLD - พระราชวังชางด๊อกกุง 5D3N(LJ)

วันเดินทาง : มิ.ย.60

4-8 / 6-10 / 7-11 / 11-15 / 14-18 / 18-22 / 19-23  
25-29 / 26-30 มิถุนายน / 30 มิถุนายน – 4 กรกฏาคม 2560

อ่านต่อ

ทัวร์เกาหลี - ปูซาน 4D2N_7C

วันเดินทาง : มิถุนายน 60

02-05 มิ.ย.2560 
08-11 มิ.ย.2560 
10-13 มิ.ย.2560 
14-17 มิ.ย.2560 
16-19 มิ.ย.2560 
17-20 มิ.ย.2560 
22-25 มิ.ย.2560 
28 มิ.ย.-01 ก.ค.2560

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ