• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์ฮ่องกง

code รหัสทัวร์ WS_HH5-Disney Pro
อัพเดทล่าสุด 01/08/17 | view 1628

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศฮ่องกง
ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ 3D2N _CX เริ่มต้น 16,999 บาท
 
เดินทางโดย :
CATHAY PACHIFIC
 
 
รายละเอียด :

Disney Pro ฮ่องกง-ดิสนีย์แลนด์ 3 วัน 

พักฮ่องกง 2 คืน .. บินไฟล์เช้า 

โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค 

ไหว้ขอพรองค์หลวงพ่อแชกง วัดกังหัน 
นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัสเบย์..ไหว้ขอพรวัดต้าเซียน
 นั่งรถรางพีคแทราขึ้นสู่จุดชมวิวเดอะพีค..ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาร์เก็ต 
พิเศษ..เป็ดย่าง+ห่านพะโล้ 


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
19 - 21 สิงหาคม 2560
CATHAY PACHIFIC
16,999
15 มิถุนายน 2560
26 - 29 สิงหาคม 2560
CATHAY PACHIFIC
16,999
15 มิถุนายน 2560
2 - 4 กันยายน 2560
CATHAY PACHIFIC
16,999
15 มิถุนายน 2560
9 - 11 กันยายน 2560
CATHAY PACHIFIC
16,999
15 มิถุนายน 2560
16 - 18 กันยายน 2560
CATHAY PACHIFIC
16,999
15 มิถุนายน 2560
23 - 25 กันยายน 2560
CATHAY PACHIFIC
16,999
15 มิถุนายน 2560
30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
CATHAY PACHIFIC
17,499
15 มิถุนายน 2560
14 - 16 ตุลาคม 2560
CATHAY PACHIFIC
17,499
15 มิถุนายน 2560
21 - 23 ตุลาคม 2560
CATHAY PACHIFIC
20,999
1 สิงหาคม 2560
27 - 29 ตุลาคม 2560
CATHAY PACHIFIC
17,499
1 สิงหาคม 2560
28 - 30 ตุลาคม 2560
CATHAY PACHIFIC
17,499
10 มีนาคม 2560
อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
16,999บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
16,499บาท
ราคาเด็ก อายุต่ำกว่า 12 ปี ไม่มีเตียงเสริม (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
15,999บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
3,500บาท
ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม
   1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
   2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
   3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
   4. ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า (กรณีพัก 3 ท่านไม่มีเตียงเสริม)
   5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
   6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
   7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
   8. มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม
    1. ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***
    2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
    3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
    4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
    5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
    6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
    7. ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
หมายเหตุ
หมายเหตุ
    1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
    2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
    3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
    4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการ
    5. เดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
    6. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
    7. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
    8. การท่องเที่ยวประเทศจีนนั้นจะต้องมีการเข้าชมสินค้าของทางรัฐบาล เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวดังกล่าว คือร้านหยก ร้านบัวหิมะ ร้านผ้าไหม ร้านขนม ร้านจิวเวอร์รี่ เป็นต้น หากท่านใดไม่เข้าร้านดังกล่าวจะต้องจ่ายค่าทัวร์เพิ่ม ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขดังกล่าวแล้ว
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการจอง 
มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมสำเนาหน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 20 วัน 

***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์*** 
1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์ 
2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
เอกสารที่ใช้ในการเดินทาง
   - หนังสือเดินทางที่มีวันกำหนดอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันที่จะออกเดินทาง
   - ต้องมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า 

 เงื่อนไขการยกเลิก 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี 
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง - ดิสนีย์แลนด์ - จู่ไห่

กำหนดเดินทาง : เมษายน –กันยายน 2560

อ่านต่อ

ทัวร์ฮ่องกง – มาเก๊า – จูไห่ 4D3N (RJ)

ตารางเดินทาง : 

 13 – 16 พฤษภาคม 2560 
20 – 23 พฤษภาคม 2560 
03 – 06 มิถุนายน 2560 
10 – 13 มิถุนายน 2560 
08 – 11 กรกฎาคม 2560 
27 – 30 กรกฎาคม 2560 
10 – 13 สิงหาคม 2560 *วันแม่แห่งชาติ 
19 – 22 สิงหาคม 2560 
26 – 29 สิงหาคม 2560 
19 – 22 ตุลาคม 2560

อ่านต่อ

ทัวร์ฮ่องกง - ไหว้พระ 9 วัด 3วัน 2คืน(CX)

กำหนดวันเดินทาง : 

12 – 14 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ) 
13 – 15 ต.ค. 60(วันคล้ายวันสวรรคต ร. 9) 
21 – 23 ต.ค. 60 (วันปิยะมหาราช)

อ่านต่อ

ทัวร์ฮ่องกง –เซินเจิ้น3 วัน 2 คืน (CX)

กำหนดการเดินทาง :  04 - 06 ก.ย. 60 , 10 – 12 ต.ค. 60

อ่านต่อ

ทัวร์ฮ่องกง– ไหว้พระ 9 วัด 3D2N(CX)

กำหนดวันเดินทาง : กันยายน - ธันวาคม 60

อ่านต่อ

ทัวร์มาเก๊า - จูไห่ - โชว์น้ำพุเต้นระบำ 3D2N (NX)

กำหนดการเดินทาง : มิถุนายน - กันยายน

อ่านต่อ

ทัวร์ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ เซินเจิ้น 3D2N (CX)

กำหนดการเดินทาง :  กันยายน - ธันวาคม   60 


อ่านต่อ

ทัวร์ฮ่องกง - นองปิง - อาหารทะเลที่หมู่บ้านหลีหยุนมุน 4D3N_CX

กำหนดวันเดินทาง : 

19 – 22 ต.ค. 60**วันหยุดปิยะ 
20 – 23 ต.ค. 60**วันหยุดปิยะ

อ่านต่อ

ทัวร์ฮ่องกง: ช้อปปิ้ง - ลันเตา 3D2N(HX)

กำหนดวันเดินทาง:  ก.ค. 60 - มี.ค.61


อ่านต่อ

ทัวร์ฮ่องกง – เซินเจิ้น – นองปิง 3D2N_CX

กำหนดการเดินทาง : พฤษภาคม - กันยายน 60
31 พฤษภาคม – 02 มิถุนายน 60   
07 – 09 มิถุนายน 2560   
14 – 16 มิถุนายน 2560   
04 – 06 กรกฎาคม 2560*ลดทั้งเกาะ
07 – 09 กรกฎาคม 2560*ลดทั้งเกาะ / วันอาสาฬหบูชา
23 – 25 กรกฎาคม 2560*ลดทั้งเกาะ
29 - 31 กรกฎาคม 2560*ลดทั้งเกาะ
05 – 07 สิงหาคม 2560*ลดทั้งเกาะ
16 – 18 สิงหาคม 2560*ลดทั้งเกาะ
26 – 28 สิงหาคม 2560*ลดทั้งเกาะ
02 – 04 กันยายน 2560  
16 – 18 กันยายน 2560  
23 – 25 กันยายน 2560  

อ่านต่อ

ทัวร์มาเก๊า - จู่ไห่ EASY SHOPPING IN MACAU 3D2N(FD)

กำหนดวันเดินทาง : พ.ค. - ก.ย.60


อ่านต่อ

ทัวร์มาเก๊า - จู่ไห่ Popular in Macau 3D2N (FD)

กำหนดวันเดินทาง : ต.ค. - ธ.ค. 60อ่านต่อ

ทัวร์ฮ่องกง - กระเช้านองปิง - พีคแทรม 3D2N (HX)

กำหนดวันเดินทาง : 

06 – 08 ต.ค. 60 
20 – 22 ต.ค. 60 
27 – 29 ต.ค. 60

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ