• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์อินโดนีเซีย

code รหัสทัวร์ SUPZ_ Bali – Borobudur
อัพเดทล่าสุด 17/07/17 | view 2580

 
ทัวร์อินโดนีเชีย : บาหลี - บุโรพุทโธ - เบซากีร์ 5D4N(TG) เริ่มต้น 32,555 บาท
 
เดินทางโดย :
Thai Airways (TG)
 
 
รายละเอียด :

Bali – Borobudur –Besakih 5D4N (TG) 

 • บินตรงด้วยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย เพียง 4 ชั่วโมงนิดๆ 
 • ชมพระอาทิตย์ตกดินที่ วิหารตานะห์ ล็อต แสงแดดกระทบพื้นทะเลงดงามเกินกวาจะบรรยาย 
 • ภูเขาไฟที่งามที่สุดในคาบสุมทร “ ภูเขาไฟคินตามนี ” 
 • ชมความยิ่งใหญ่อลังการของพุทธสถานที่ใหญ่ที่สุดในโลก“บุโรพุทโธ” 
 • นำชมวัดศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในบาหลี “เบซากิห์” 
 • ชมงดงามของ “วังสุลต่าน” วังของกษัตริย์องค์แรกจนถึงองค์ปัจจุบัน 
 • พักโรงแรมหรู ย่านใจกลาง คูต้าบีช ( 4ดาวแท้ ) 
 • ทานซีฟู้ด ริมหาดจิมบารัน + Lobster ราดซอสท้องถิ่นท่านละ 500 GR 
 • ชิมเมนูเป็ดย่างบาหลี BEBEK BENGIL 
 • ชมทัศนียภาพเทือกเขาเบดูกัล – สวนสวรรค์อูลูดานู 
 • รวมค่าตั๋วภายใน บาหลี – ยอคยาร์กาต้า – บาหลีแล้ว 
 • *****12 ท่านออกเดินทาง มีหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย*****


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
5 - 9 ตุลาคม 2560
Thai Airways
32,555
17 กรกฎาคม 2560
12 - 16 ตุลาคม 2560
Thai Airways
32,555
17 กรกฎาคม 2560
20 - 24 ตุลาคม 2560
Thai Airways
33,999
17 กรกฎาคม 2560
16 - 20 พฤศจิกายน 2560
Thai Airways
32,555
17 กรกฎาคม 2560
7 - 11 ธันวาคม 2560
Thai Airways
33,999
17 กรกฎาคม 2560
14 - 18 ธันวาคม 2560
Thai Airways
32,555
17 กรกฎาคม 2560
21 - 25 ธันวาคม 2560
Thai Airways
32,555
17 กรกฎาคม 2560
28 ธันวาคม 2560 - 1 มกราคม 2561
Thai Airways
33,999
17 กรกฎาคม 2560
29 ธันวาคม 2560 - 2 กุมภาพันธ์ 2561
Thai Airways
33,999
17 กรกฎาคม 2560
อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
32,555บาท
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว
-10,000บาท
พักเดี่ยว
6,900บาท
ราคาทัวร์รวม
อัตราค่าบริการนี้รวม

 •   ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับ (ตั๋วกรุ๊ป) 
 •   ค่าที่พัก 2 ท่านต่อ 1 ห้องคู่
 •   ค่ารถโค้ชปรับอากาศท่องเที่ยวตามโปรแกรม
 •   ค่าอาหารทุกมื้อที่ระบุในรายการ
 •   ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ
 •   ค่าธรรมเนียมสัมภาระที่ฝากขึ้นเครื่องท่านละ 1 ชิ้นที่น้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 •   บริษัทได้ทำประกันอุบัติเหตุให้กับลูกค้าในวงเงิน 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 •   รวมค่าภาษีสนามบินบาหลีแล้ว
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่างๆ เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่มนอกรายการ
 •  ค่าทำเอกสารของผู้ถือต่างด้าว 
 •  ค่าวีซ่าที่มีค่าธรรมเนียมแพงกว่าหนังสือเดินทางไทย
 •  ค่าน้ำหนักที่เกินพิกัด /ค่าทิปไกด์ และคนรถท้องถิ่น 3 US ต่อคน , ต่อวัน
 •  ค่าบริการไม่รวมภาษี 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 •  ในกรณีค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง และภาษีสนามบินที่เกินกว่าที่ปรับขึ้นแล้ว ณ วันที่ 10 มกราคม 55 ผู้โดยสารจะต้องจ่ายชำระเพิ่มเติม
หมายเหตุ
หมายเหตุ 

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมเมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้ / บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน / ขอสงวนสิทธิ์ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงราคาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณีที่มีการขึ้นลงของเงินตราต่างประเทศ / การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย 

เงื่อนไขและความรับผิดชอบ 

บริษัทเป็นเพียงตัวแทนการท่องเที่ยว สายการบิน และตัวแทนการท่องเที่ยวในต่างประเทศ ซึ่งไม่อาจรับผิดชอบต่อความเสียหายต่างๆ ที่อยู่เหนือการควบคุมของเจ้าหน้าที่บริษัทฯ อาทิ การนัดหยุดงาน การจลาจล เปลี่ยนแปลงกำหนดเวลาในตารางบิน ภัยธรรมชาติฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้าหรือจากอุบัติเหตุต่างๆ ฯลฯ ต่อการตอบปฏิเสธการเข้าและออกเมืองของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าหรือออกเมือง อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารการเดินทางไม่ถูกต้อง หรือการถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการชำระเงิน

มัดจำท่านละ 10,000 บาท และกรุณาชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทางอย่างน้อย 10 วัน หากชำระล่าช้าทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการจอง เพื่อเปิดโอกาสให้กับผู้โดยสารท่านต่อไป ** กรณีต้องการชำระผ่านช่องทางอื่นๆ กรุณาติดต่อผ่านเจ้าหน้าที่
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
เงื่อนไขการยกเลิก

  1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้)
  2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
  3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์
  4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด
  5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
  7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
  8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์อินโดนีเซีย

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ