• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์สิงคโปร์

code รหัสทัวร์ SUPZ_ SINGAPORE SO SHIOK
อัพเดทล่าสุด 21/09/17 | view 6539

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศสิงคโปร์
Singapore So Shiok 3D2N (SL) เริ่มต้น 9,999 บาท
 
เดินทางโดย :
Thai Lion Air
 
 
รายละเอียด :

SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!! 

 By Thai Lion Air (SL) 

>_< HIGHLIGHT ของรายการ 

 •  บินไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า 
 •  **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ 
 •  เข้าชม GARDEN BY THE BAY 
 •  ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ 
 •  ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ 
 •  ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว 
 •  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด 
 •  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 •  รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

   

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
8 - 10 กันยายน 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
9 - 11 กันยายน 2560
Thai Lion Air
9,999
17 สิงหาคม 2560
16 - 18 กันยายน 2560
Thai Lion Air
11,999
26 เมษายน 2560
22 - 24 กันยายน 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
23 - 25 กันยายน 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
29 กันยายน - 1 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
30 กันยายน - 2 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
6 - 8 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
7 - 9 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
8 - 10 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
12 - 14 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
9,999
26 เมษายน 2560
13 - 15 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
14 - 16 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
15 - 17 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
20 - 22 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
13,555
26 เมษายน 2560
21 - 23 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
13,999
26 เมษายน 2560
26 - 28 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
9,999
17 สิงหาคม 2560
27 - 29 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
28 - 30 ตุลาคม 2560
Thai Lion Air
10,999
26 เมษายน 2560
อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ )Option A Free & Easy อิสระ 1 วัน
9,999บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
4,500บาท
ผู้ใหญ่ ( พักห้องคู่ )Option B FULL BOARD เที่ยวครบตามรายการ
11,999บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
4,500บาท
ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม 
 •  ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) 
 •  ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง 
 •  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 •  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 •  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 •  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 •  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 •  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 •  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
หมายเหตุ
 •  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
 •  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
 •  บริษัทฯไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทำร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการจอง 
มัดจำท่านละ 4,000 บาท 
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ *** 
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 
***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ*** 
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
เงื่อนไขการจองทัวร์
 **** ไม่มีการคืนเงินมัดจำและยอดเต็มในทุกกรณี **** 
หากไม่ได้ร่วมบริการทานอาหาร หรือค่าตั๋วเข้าชมใดๆ ในกรณีจอยทัวร์ไม่สามารถคืนเงินได้ เนื่องจากค่าบริการที่สิงคโปร์เป็นแบบเหมาจ่าย
  1. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน
  2. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
  3. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
  4. ค่าทัวร์เป็นแบบเหมาจ่ายกับบริษัททัวร์ในต่างประเทศ ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ในทุกกรณี
  5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
  6. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ _ SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N (SL)

กำหนดการเดิอนทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 60

อ่านต่อ

ทัวร์สิงคโปร์ _ Singapore So Shiok 3Days (TR)

กำหนดการเดินทาง : ส.ค. - ธ.ค.(ปีใหม่)60

อ่านต่อ

เที่ยวสิงคโปร์ - ชมFormula 1 SINGAPORE 3D2N(SL)

วันเดินทาง : 

15-17 ก.ย.60
16-18 ก.ย.60

อ่านต่อ

ทัวร์สิงคโปร์ 2 สวนสนุก - ยูนิเวอร์แซล - เลโก้แลนด์ 4D3N(TZ)

วันเดินทาง : 

7-10 ก.ค. 60 วันหยุดอาสาฬหบูชา 
27-30 ก.ค. 60วันหยุดยาว 
11-14 ส.ค. 60วันแม่ 
13-16 ต.ค. 60วันหยุดยาว 
20-23 ต.ค. 60วันปิยะมหาราช

อ่านต่อ

ทัวร์สิงคโปร์ Singapore EPIC 3D2N (3K)

วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม60

อ่านต่อ

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N (TZ)

วันเดินทาง : ต.ค. - ปีใหม่ - มี.ค.61

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ