• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์สิงคโปร์

code รหัสทัวร์ SUPZ_UNIQUELY
อัพเดทล่าสุด 24/02/17 | view 3752

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศสิงคโปร์
ทัวร์สิงคโปร์ UNIQUELY SINGAPORE 3D2N (SQ) เริ่มต้น 18,999 บาท
 
เดินทางโดย :
SINGAPORE AIRLINE
 
 
รายละเอียด :

สิงคโปร์-สวนสนุกยูนิเวอร์แซลสตูดิโอ-ขึ้นชมวิวมารีน่า เบย์แซนด์

 3วัน 2คืน โดยสายการบิน 

SINGAPORE AIRLINE (SQ) 

  รวมค่าบัตร ขึ้นชมวิวชั้น 57 ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์
  รวมค่าบัตร ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  ชมโชว์น้ำพุ แสง สี เสียง “Wonderful Light” สุดอลังการที่อ่าวมารีน่า เบย์ แซนด์
  เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤษศาสตร์สุดอลังการของสิงคโปร์
  ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  ชมโรงแรมและคาสิโนหรู MARINA BAYS SAND
  พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 4 ดาวเต็ม ทำเลดี / Free WIFI
  พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ไหหลำร้าน Boon Tong kee
  พิเศษ ! ลิ้มรส บักกุ้ดเต๋ ร้าน Song Fa


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
3 - 5 กุมภาพันธ์ 2560
SINGAPORE AIRLINE
18,999
28 ธันวาคม 2559
11 - 13 กุมภาพันธ์ 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
24 - 26 กุมภาพันธ์ 2560
SINGAPORE AIRLINE
18,999
28 ธันวาคม 2559
3 - 5 มีนาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
18,999
28 ธันวาคม 2559
10 - 12 มีนาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
17 - 19 มีนาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
24 - 26 มีนาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
31 มีนาคม - 2 เมษายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
7 - 9 เมษายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
12 - 14 เมษายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
20,999
28 ธันวาคม 2559
13 - 15 เมษายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
22,999
28 ธันวาคม 2559
14 - 16 เมษายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
21,999
28 ธันวาคม 2559
15 - 17 เมษายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
21 - 23 เมษายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
22 - 24 เมษายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
28 ธันวาคม 2559
30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
20,555
28 ธันวาคม 2559
5 - 7 พฤษภาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
20,555
28 ธันวาคม 2559
12 - 14 พฤษภาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
19 - 21 พฤษภาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
26 - 28 พฤษภาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
2 - 4 มิถุนายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
9 - 11 มิถุนายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
16 - 18 มิถุนายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
23 - 25 มิถุนายน 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
30 มิถุนายน - 2 กรกฎาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
1 - 3 กรกฎาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
7 - 9 กรกฎาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
8 - 10 กรกฎาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
20,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
14 - 16 กรกฎาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
21 - 23 กรกฎาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
28 - 30 กรกฎาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
4 - 6 สิงหาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
19,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
12 - 14 สิงหาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
20,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
18 - 20 สิงหาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
20,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
25 - 27 สิงหาคม 2560
SINGAPORE AIRLINE
20,999
13 กุมภาพันธ์ 2560
อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ราคาผู้ใหญ่
18,999บาท
จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว
7,000บาท
พักเดี่ยว
5,900บาท
ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม

  ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) โดยสายการบิน SQ
  ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
  ค่าที่พัก 2 คืน ค่าที่พัก // พักห้องละ 2-3 ท่าน
  ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
  ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
  ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม

  ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ 5 SGD/คน/วัน // ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ
  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
หมายเหตุ
หมายเหตุ

  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี

  บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
เงื่อนไขการจอง

 มัดจำท่านละ 5,000 บาท ช่วงเทศกาลมัดจำท่านละ 10,000 บาท
 พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) มีเตียงลด 1,000 บาท
 เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน) ไม่มีเตียงลด 2,000 บาท
 ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี ราคา 5,500 บาท
ข้อแนะนำเพิ่มเติม
เงื่อนไขการยกเลิก

 1. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด(ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตี มัดจำกับทางสายการบินหรือกรุ๊ปที่มีการการันตีค่ามัดจำที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและ ไม่อาจขอคืนเงินได้) 
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29 – 21 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท 
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 – 15 วัน เก็บค่าใช้จ่ายท่านละ 50 % ของราคาทัวร์ 
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 
5. เนื่องจากตั๋วเครื่องบินต้องเดินทางตามวันที่ ที่ระบุบนหน้าตั๋วเท่านั้น จึงไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทางใด ๆ ทั้งสิ้น ถ้ากรณียกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงการเดินทาง ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับท่าน 
6. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ 
7. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด 
8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
9. เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์สิงคโปร์

ทัวร์สิงคโปร์ _ SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N (SL)

กำหนดการเดิอนทาง : มิถุนายน - ตุลาคม 60

อ่านต่อ

Singapore So Shiok 3D2N (SL)

กำหนดการเดินทาง : ก.ย. - ธ.ค.60(ปีใหม่)

อ่านต่อ

ทัวร์สิงคโปร์ _ Singapore So Shiok 3Days (TR)

กำหนดการเดินทาง : ส.ค. - ธ.ค.(ปีใหม่)60

อ่านต่อ

เที่ยวสิงคโปร์ - ชมFormula 1 SINGAPORE 3D2N(SL)

วันเดินทาง : 

15-17 ก.ย.60
16-18 ก.ย.60

อ่านต่อ

ทัวร์สิงคโปร์ 2 สวนสนุก - ยูนิเวอร์แซล - เลโก้แลนด์ 4D3N(TZ)

วันเดินทาง : 

7-10 ก.ค. 60 วันหยุดอาสาฬหบูชา 
27-30 ก.ค. 60วันหยุดยาว 
11-14 ส.ค. 60วันแม่ 
13-16 ต.ค. 60วันหยุดยาว 
20-23 ต.ค. 60วันปิยะมหาราช

อ่านต่อ

ทัวร์สิงคโปร์ Singapore EPIC 3D2N (3K)

วันเดินทาง : สิงหาคม - ธันวาคม60

อ่านต่อ

ทัวร์สิงคโปร์ SINGAPORE SCOOT AWESOME 3D2N (TZ)

วันเดินทาง : ต.ค. - ปีใหม่ - มี.ค.61

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ