• ทัวร์อินโดนีเซีย ราคาเริ่มต้น 32555
 • ทัวร์เวียดนาม ราคาเริ่มต้น 7900
 • ทัวร์ไต้หวัน ราคาเริ่มต้น 12777
 • ทัวร์สิงคโปร์ ราคาเริ่มต้น 8555
 • ทัวร์กัมพูชา ราคาเริ่มต้น 8900
 • ทัวร์พม่า ราคาเริ่มต้น 8999
 • ทัวร์ลาว ราคาเริ่มต้น11900
 • ทัวร์เกาหลี ราคาเริ่มต้น12599
 • ทัวร์ญี่ปุ่น ราคาเริ่มต้น 19,999
 • ทัวร์ฮ่องกง เริ่มต้น7,900
 • ทัวร์จีน ราคาเริ่มต้น 15,999
 • ไวไฟญี่ปุน เกาหลี ไม่มีลิมิต
 
ลงทะเบียนรับข่าวสาร ยกเลิกข่าวสาร

ทัวร์ต่างประเทศ

ทัวร์พม่า

code รหัสทัวร์ WS_SPECIAL GOLD
อัพเดทล่าสุด 09/08/17 | view 2696

เตรียมตัวก่อนเดินทางไปประเทศพม่า
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง – หงสา – อินทร์แขวน 3D2N (8M) เริ่มต้น 13,999 บาท
 
เดินทางโดย :
Myanmar Airways
 
 
รายละเอียด :

Special Gold .. ย่างกุ้ง-หงสา-อินทร์แขวน 3 วัน 

ย่างกุ้ง...มหาเจดีย์ชเวดากองขอพรเทพทันใจ 

หงสา...พระธาตุมุเตาไจ้โท่...พระธาตุอินทร์แขวน 
พิเศษ..เป็ดปักกิ่ง + สลัดกุ้งมังกร+ กุ้งแม่น้ำ


หรือโทร : โทร. 02-2945864 02-2945857
Line : @GOEASYHOLIDAY

กำหนดการเดินทาง
กำหนดการเดินทาง
เดินทางโดย
ราคา
ปรับปรุงล่าสุด
13 - 15 ตุลาคม 2560
Myanmar Airways
14,999
9 สิงหาคม 2560
21 - 23 ตุลาคม 2560
Myanmar Airways
14,999
9 สิงหาคม 2560
27 - 29 ตุลาคม 2560
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
10 - 12 พฤศจิกายน 2560
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
24 - 26 พฤศจิกายน 2560
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
2 - 4 ธันวาคม 2560
Myanmar Airways
14,999
9 สิงหาคม 2560
26 - 28 มกราคม 2561
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
9 - 11 กุมภาพันธ์ 2561
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
23 - 25 กุมภาพันธ์ 2561
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
9 - 11 มีนาคม 2561
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
16 - 18 มีนาคม 2561
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
23 - 25 มีนาคม 2561
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
13 - 15 เมษายน 2561
Myanmar Airways
14,999
9 สิงหาคม 2560
27 - 29 เมษายน 2561
Myanmar Airways
13,999
9 สิงหาคม 2560
ตารางการเดินทาง
วันที่ / เวลา
โปรแกรมการเดินทาง


อัตรค่าบริการ
จำนวนผู้เข้าใช้บริการ
ราคา
ราคาผู้ใหญ่ (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
13,999บาท
ราคาเด็กมีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
13,999บาท
ราคาเด็กไม่มีเตียง (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
13,999บาท
พักเดี่ยวเพิ่ม
4,000บาท
ราคาทัวร์รวม
อัตรานี้รวม 
 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ย่างกุ้ง–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)  
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง  
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ 
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่านๆ ที่ 3 เป็นเตียงเสริม) 
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก. 
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้  
 • ค่ารถบรรทุกขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน  
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)  
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง
ราคาทัวร์ไม่รวม
อัตรานี้ไม่รวม
 •  ค่าทิปไกด์ และค่าทิปคนขับรถ รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 15 USD 
 •  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ 
 •  ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างชาติ 
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ 
 •  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก. 
 •  ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ 
 •  ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 •  ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก 
 •  ค่าธรรมเนียมใช้กล้องถ่ายรูปที่วัดประมาณ 300-500 จ๊าด 
 •  ค่าเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน 25USD/ท่าน และค่าทิปคนแบกเสลี่ยงขึ้นลงพระธาตุอินทร์แขวน    8000 จ๊าด (กรณีต้องการนั่งเสลี่ยง) 
 •  ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก
หมายเหตุ
หมายเหตุ

    1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้าทัวร์และเหตุสุดวิสัยบางประการ เช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจล ต่างๆ
    2. เนื่องจากสภาวะน้ำมันโลกที่มีการปรับราคาสูงขึ้น ทำให้สายการบินอาจมีการปรับราคาภาษีน้ำมันขึ้นในอนาคต ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าภาษีน้ำมันเพิ่มตามความเป็นจริง เพราะทางบริษัทยังไม่ได้รวมภาษีน้ำมันใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้น
    3. เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็จ หากท่านสละสิทธิ์การใช้บริการใดๆ ตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
    4. บริษัทฯมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนรายการได้ตามความเหมาะสมบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
    5. การไม่รับประทานอาหารบางมื้อไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริการคืนได้ เพราะการชำระค่าทัวร์เป็นไปในลักษณะเหมาจ่าย
    6. เมื่อท่านได้ชำระเงินมัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ
เงื่อนไขการสำรองที่นั่ง
***เงื่อนไขพิเศษสำหรับการจองทัวร์***
    1. คณะจองจำนวนผู้ใหญ่ 10 ท่าน ออกเดินทางมีหัวหน้าทัวร์
    2. กรุณาสอบถามยอดจอง และเช็ครายละเอียดต่างๆ ก่อนออกตั๋วเครื่องบินภายในประเทศ, ซื้อตั๋วรถไฟ, ซื้อตั๋วรถโดยสาร และจองห้องพัก เพื่อประโยชน์ของลูกค้า 

เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน 

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 25-30 วัน / คืนค่าใช้จ่ายทั้งหมด หรือเก็บค่าใช้จ่ายบางส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 11-24 วัน / เก็บค่าใช้จ่าย 5,000-10,000 บาท แล้วแต่กรณี
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-10 วัน / เก็บค่าบริการทั้งหมด 100 %
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้
จนเป็นที่พอใจแล้วจึงวางมัดจำเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***
 
****ขอบพระคุณทุกท่าน ที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการของเรา***

ทัวร์พม่า

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3D2N (SL)

กำหนดวันเดินทาง : เมษายน - กันยายน 60

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า – พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N(PG)

กำหนดการเดินทาง : มีนาคม - กันยายน


อ่านต่อ

ทัวร์พม่า : มัณฑะเลย์-มินกุน-สกายส์-อังวะ-พุกาม 4วัน3คืน (PG)

กำหนดวันเดินทาง :
05 – 08 ต.ค. 60
19 – 22 ต.ค. 60
02 – 05 พ.ย. 60
16 – 19 พ.ย. 60
07 – 10 ธ.ค. 60
21 – 24 ธ.ค. 60
29 ธ.ค. 60 – 1 ม.ค. 60 (วันปีใหม่)
30 ธ.ค. 60 – 2 ม.ค. 60 (วันปีใหม่)

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า พม่า-พุกาม-มัณฑะเลย์ 4D3N (PG)

กำหนดการเดินทาง : มี.ค. - ก.ย. 60

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า – ย่างกุ้ง –หงสา –สิเรียม 3D2N(DD)

กำหนดการเดินทาง: กรกฏาคม - ธันวาคม 60

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า-ย่างกุ้ง-หงสา-พระธาตุอินแขวน 3วัน2คืน (PG)

กำหนดการเดินทาง : 

23 – 25 มิ.ย. 60 
30 มิ.ย. – 2 ก.ค. 60 
08 – 10 ก.ค. 60 (วันอาสาฬหบูชา) 
21 – 23 ก.ค. 60 
28 – 30 ก.ค. 60 (วันเฉลิมพระชนม์พรรษา รัชกาลที่ 10) 
12 – 14 ส.ค. 60 (วันแม่แห่งชาติ) 
25 – 27 ส.ค. 60 
08 – 10 ก.ย. 60 
22 – 24 ก.ย. 60

อ่านต่อ

ทัวร์พม่า พุกาม - อินเล - มัณฑะเลย์ 4D3N_FD

กำหนดการเดินทาง : เมษายน - กันยายน

อ่านต่อ

ร้านอาหารถูกปาก อร่อยถูกใจ

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล

ข้าวเหนียวมูนสุวิมล อร่อย

วันนี้เราลองไปบุกตลาดบางกะปิกันค่ะ ไปร้าน ข้าวเหนียวมูนสุวิมล ซึ่งขายข้าวเหนียวมูนและของหวานนานาชนิด ที่ตลาดบางกะปิมาช้านาน

อ่านต่อ
ครัววลัยพร บางขุนเทียน ชายทะเล

ครัววลัยพรทะเลบางขุนเทียน

วันนี้เราขอแนะนำร้าน ครัววลัยพร ตรงถนนบางขุนเทียนชายทะเล หากไม่ใช่เส้นทางประจำ ก็ควรกะเวลาให้อยู่ในช่วงที่พระอาทิตย์ยังคงส่องแสงอยู่ ไม่งั้นมีโอกาสที่จะหาไม่เจอสูง

อ่านต่อ